návrhu rozpočtového výhledu na r. 2012-2014

      2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
A   Počáteční stav peněžních
prostředků k 1.1. 
                 
P1 Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010  1275710 1300000 1350000            
P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020  36103 40000 45000            
P3 Třída 3 Kapitálové příjmy- ř. 4030                   
P4 Třída 4 Přijaté dotace - ř.4040  60100 60100 60100            
Pc P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem /před konsolidací/ - ř.4050  1371913 1400100 1455100            
Kp   Konsolidace celkem - ř.4060                   
Pk Pc-Kp Příjmy po konsolidaci - ř.4200  1371913 1400100 1455100            
P5   - úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - ř. 8113                   
P6   - úvěry dlouhodobé - ř.8123                   
P7   - výše uvažovaného úvěru ze SFŽP                   
P8   - příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř.8111                   
P9   - příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř.8121                   
P10   - ostatní                   
Pf P5+P6+P7+P8+P9+P10 Přijaté úvěry a komunální obligace                   
P Pk+Pf KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM  1371913 1400100 1455100            
V1 Třída 5 Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210  1109320 1150000 1200000            
V2 Třída 6 Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220                   
V3 Třída 7 Ostatní výdaje - ř.4230                   
Vc V1+V2+V3 Výdaje celkem /před konsolidací/ - ř.4240  1109320 1150000 1200000            
Kv   Konsolidace celkem - ř. 4250                   
Vk Vc-Kv Výdaje po konsolidaci - ř.4430  1109320 1150000 1200000            
V4   - splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř.8114                   
V5   - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124  103440                
V6   - splátka jistiny uvažovaného úvěru ze SFŽP                   
V7   - splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř.8112                   
V8   - splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř.8122                   
V9   - ostatní                   
Vf V4+V5+V6+V7+V8+V9 Splátky jistin úvěrů, dluhopisů  103440                
V Vk+Vf KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM  1212760 1150000 1200000            
D P-V Hotovost běžného roku  159153 250100 255100            
E A+D Hotovost na konci roku                   
 
                       
Komentář k výše uvedeným údajům.
Daňové příjmy Předpokládané mírné roční navýšení
Nedaňové příjmy Předpokládané roční navýšení vychází ze skutečnosti minulých let
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace Přijatá dotace na výkon státní správy ve výši rozpočtu 2011
Přijaté úvěry krátkodobé
Běžné neinvest.výdaje Předpokládané roční navýšení výdajů 
Investiční výdaje
Splátka dlouh.úvěrů r. 2012  splátky úvěru 600.000,-- Kč na výstavbu společenské místnosti z r. 2007