Zápis z veřejného zasedání konané dne 16.12.2011

ZÁPIS

ze zasedání  OZ Biřkov  konaného dne  16.12.2011  od  19,00  hod.

ve společenské místnosti OÚ Biřkov

  

Přítomni        :     Roman Voplatek, Václav Bešta, Jana Jehlíková, Monika

                             Duchová, Radka Baumruková.

Ověřovatelé zápisu: Václav Bešta. Monika Duchková

Návrhové komise: Jana Jehlíková,

Zapisovatelka: Radka  Baumruková                                                                                                

Program        :             

                                            1) Kontrola z usnesení zasedání

                                      2) Zpráva starosty

3) Rozpočtové opatření č. 8,9 a 10 z nich vyplývající upravený rozpočet obce na r. 2011

4) Návrh rozpočtu na rok 2012

5) Návrh rozpočtového výhledu na rok 2011 - 2014

6) Zpráva finančního a kontrolního výboru

7) Plán akcí na rok 2012

8) Diskuse

9) Usnesení a závěr

1 .   Zahájení

Zasedání OZ Biřkov zahájil starosta obce p. Roman Voplatek  v 19:00 hodin.

Veřejné zasedání bylo svoláno řádně, členové zastupitelstva se sešli v počtu 5 členů, tedy zastupitelstvo je usnášení schopné.

Členové zastupitelstva souhlasili s takto navrženým programem.

2.   Místostarosta pan Bešta přečetl usnesení z minulého veřejného          zasedání ze dne 26.9.2011

3.   Zpráva starosty

 Zastupitelstvo projednávalo koupi nového notebooku na obecní úřad. Tato koupě proběhla během září. Nový notebook stál cca. 22 000,- Kč. Dále obecní zastupitelstvo projednávalo ukončení prodejny v obci Biřkov. Prodejna končí k 31.12.2011. Obecní zastupitelstvo zatím neuvažuje o dalším pronájmu prodejny.

4.   Rozpočtové opatření č. 8,9 a 10 z nich vyplývající upravený rozpočet obce na r. 2011

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8,9, a 10/2011 a z nich vyplývající upravený rozpočet obce na r. 2011

Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

5 . Návrh rozpočtu na rok 2012  

ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2012.

Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

6.   Návrh rozpočtového výhledu na rok 2011 - 2014

ZO schvaluje návrh rozpočtového výhledu na rok 2011 – 2014.

Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

7.  Zpráva finančního a kontrolního výboru

 Kontrolní výbor- projednával na poradě tyto body:

- činnost výboru při OÚ – bez závad

- dodržování obecně závazných vyhlášek vydaných obcí – bez závad

- činnost organizací a podniků zajišťujících provoz a obslužnost obce – bez závad

Finanční výbor – Byla provedena finanční kontrola hospodaření obce, dokladů a pokladní knihy k 07.12.2011. Kontrola provedena bez závad.

 

8) Plán akcí pro rok 2012

Obecní zastupitelstvo neplánuje žádné velké akce pro rok 2012. Budou se konat jako každý rok  - Máj, Dětský den, pouťová zábava a fotbalový turnaj.

9) Diskuse

10) Usnesení a Závěr

Předseda návrhové komise p. Beštu, přečetl usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo schvaluje:

                                      1) Zpráva starosty

2) Rozpočtové opatření č. 8,9 a 10 z nich vyplývající upravený rozpočet obce na r. 2011

3) Návrh rozpočtu na rok 2012

4) Návrh rozpočtového výhledu na rok 2011 - 2014

5) Zpráva finančního a kontrolního výboru

6) Plán akcí na rok 2012

7) Diskuse

8) Usnesení a závěr

Členové zastupitelstva veřejným hlasováním schválili navržené usnesení. Návrh byl přijat.

Starosta obce ukončil veřejné zasedání.  

Ověřovatelé zápisu:

……………….                                          ………………………….

Monika Duchková                                                                     Václav Bešta

                        ………………………..                                          

Zapsala   :   Baumruková  Radka

                                                                                                         …………………………

                                                                                                                    Starosta obce       Vyvěšeno: 22.12.2011

Sejmuto: