Rozhodnutí o zrušení trvalého bydliště

OBECNÍ ÚŘAD BIŘKOV

 

Biřkov 7, 334 01 Přeštice

                                                                                                      tel.:  724 148 125          

 

 

vyřizuje:          Radka Baumruková                                                                          

tel.:                  724 148 125                                                                   Biřkov dne  3.1.2012

email:              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                                  

 

Paní                                                                                       Pan

Miroslava Langová                                                            David Kocman

Ptenín 77                                                                             Baranova 21

334 52 Merklín                                                                    130 00 Praha 3                                             

                                                                      

                                                                                             

 

 

                                                                                                         

R O Z H O D N U T Í

 

     Obecní úřad Biřkov, jako věcně příslušný správní orgán dle § 61 odst. 1 zákona č.  128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný dle ust. § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o správním řízení), po řízení provedeném podle zákona o správním řízení rozhodl takto:

 

     Podle § 12 odst. 1, písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o evidenci obyvatel) se na základě návrhu navrhovatele paní Miroslavy Langové, nar. 23.5.1952, trvale bytem Ptenín 77, 334 52 Merklín,

ruší

 

údaj o místu trvalého pobytu pana Davida Kocmana, nar. 20.11.1975, trvale hlášené na adrese Biřkov 13, 334 01 Přeštice.

 

     Podle ust. § 10 odst. 5 zák. o evidenci obyvatel je v důsledku úředního zrušení trvalého pobytu jmenované místem jejího trvalého pobytu sídlo ohlašovny Obecní úřad Biřkov, Biřkov 7, 334 01 Přeštice.

 

 

O d ů v o d n ě n í

   

     Doručením návrhu paní Miroslavy Langové na zahájení řízení o zrušení trvalého pobytu, věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, bylo dne 10.8.2011, dle ust. § 44 odst. 1 správního řádu, zahájeno řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Davida Kocmana na adrese Biřkov 13, 334 01 Přeštice. K návrhu navrhovatelka přiložila záznam z katastru nemovitostí, , kde je uvedeno, že navrhovatelka je majitelem nemovitosti.Jako důvody svého návrhu navrhovatelka uvedla: „Jmenovaný David Kocman, nar. 20.11.1975, se v posledním roce  nezdržuje v trvalém bydlišti. Dále uvedla, že se jedná o zletilého syna, který nemá užívací právo. Na podporu svého tvrzení o neužívání předmětného objektu druhým účastníkem řízení navrhovatelka navrhla provedení důkazu výslechem svědků, pana Romana Voplatka, trvale bytem Biřkov 32, 334 01 Přeštice a pana Václava Beštu, trvale bytem Biřkov 50, 334 01 Přeštice.

 

      V souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu byli o zahájení řízení vyrozuměni účastníci řízení a současně jim byl oznámen termín konání nařízeného ústního jednání ve věci dne 1.9.2011 s tím, že byli vyzváni, aby ve stanoveném termínu uplatnili svá procesní práva a  označili na podporu svých tvrzení důkazy, které mohou přispět k zjištění stavu věci. 

 

     Na jednání konaném dne 10.8.2011, pan David Kocman nedorazil., Dorazila pouze paní navrhovatelka Miroslava Langová. Navrhovatelka, paní Miroslava Langová, po seznámení se s obsahem spisového materiálu, výpovědi svědků a po zákonném poučení prohlásila: „Trvám na svém návrhu.“ Svědek, pan Roman Voplatek, po zákonném poučení prohlásil: „Pan David Kocman se  nezdržuje v místě svého trvalého pobytu.“ Druhý svědek, pan Václav Bešta, po zákonném poučení prohlásil: „Nejsem v příbuzenském vztahu k účastníkům řízení. vím, že se v místě bydliště nezdržují.“

 

     Ust. § 12 odst. 2 zák. o evidenci obyvatel mimo jiné stanoví: "Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c)". Ust. § 10 odst. 6 písm. c) zák. o evidenci obyvatel stanoví, kdo je oprávněnou osobou: "Za  oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která  je  oprávněna  užívat  objekt  uvedený  v  odstavci 1 nebo jeho vymezenou  část (např.  byt  nebo  obytnou místnost),  anebo je provozovatelem  ubytovacího   zařízení,  kde  se   občan  hlásí k trvalému pobytu".

 

     Řízením vedeným před prvoinstančním orgánem bylo výše uvedenou dohodou o užívání předmětného bytu doloženo, že navrhovatelka je, v souladu s ust. § 12 odst. 2  zák. o evidenci obyvatel, oprávněna podat návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Davida Kocmana.

 

     Dle výše citovaného ust. § 12 odst. 1 písm. c) zák. o evidenci obyvatel lze zrušit údaj o místu trvalého pobytu za předpokladu splnění dvou kumulativních podmínek, tj. zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo jeho trvalého pobytu a neužívá-li tento objekt.

    

     Z výše uvedené dohody o užívání předmětného domu a také z tvrzení účastníků řízení je zřejmé, že pan David Kocman užívací právo k předmětnému domu nemá. Z výpovědi svědků a účastníků řízení bylo zjištěno, že se jmenovaný v předmětném domě nezdržuje a dům neužívá.

      

     Na základě těchto zjištění se ruší údaj o místu trvalého pobytu pana Davida Kocmana na adrese Biřkov 13, 334 01 Přešice.

 

     Ustanovení § 10 odst. 5 zák. o evidenci obyvatel stanoví: "Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen  (§ 12), je místem  trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen."

 

     Zároveň správní orgán účastníka řízení pana Davida Kocmana upozorňuje, že  podle ust. § 14 odst. 1 písm. c) zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o občanských průkazech)  je povinna požádat o vydání  nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní  moci  rozhodnutí  o zrušení údaje o místě jeho trvalého pobytu. V případě porušení této povinnosti se jmenovaná vystavuje nebezpečí stíhání pro přestupek podle § 16a odst. 1 písm. b) zák. o občanských průkazech, za což jí může být jako sankce uložena pokuta až do výše 10.000,- Kč.  Správní orgán účastníka řízení pana Davida Kocmana dále upozorňuje, že  podle ust. § 11 odst. 1 písm. f) zák. o občanských průkazech, platnost stávajícího občanského průkazu skončí nabytím právní moci tohoto rozhodnutí.

 

 

P o u č e n í :

 

     Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Odboru vnitřních věcí  Městského úřadu v Klatovech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman Voplatek

                                                                                                 Starosta obce

 

Vyvěšeno: 25.1.2012

Sejmuto: