NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE BIŘKOV

OBEC BIŘKOV

Biřkov 7, Přeštice, 334 01

 

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE BIŘKOV

 ZA ROK 2011

 

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

 

I.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011  (údaje jsou v Kč)

 

 

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Plnění k 31.12.2011

% plnění k upravenému                 k rozpočtu

Třída 1 - Daňové příjmy

1 178 000, 00   

1 365 846,00   

   1 325 258,50   

97

Třída 2 - Nedaňové příjmy

41 180,00   

283 162,00   

    276 448,29   

98

Třída 3 - Kapitálové příjmy

            0  

           0

0

0

Třída 4 - Přijaté dotace

       79 800,00   

    70 300,00  

70 185,00  

100

Příjmy celkem

1 298 980,00

1 719 308,00

1 671 891,79   

97

Třída 5 - Běžné výdaje

837 690,00   

1 344 194,00   

1 196 433,20   

89

Třída 6 - Kapitálové výdaje

    0  

0  

 0  

0

Výdaje celkem

  837 690,00   

1 344 194,00   

1 196 433,20   

89

Saldo: Příjmy - výdaje

     461 290,00   

375 114,00

475 458,59

127

Třída 8 - financování

-337 150,00

-250 974,00 

-354 619,59

141

Přijaté úvěry a půjčky

0

0

0

 

Splátky úvěrů

- 124 140,00

-124 140,00

-124 140,00

100

Fond rezerv

0

0

0

 

Fond sociální

0

0

0

 

Prostředky minulých let

0     

   0

0   

 

Operace nemající charakter příjmů a výdajů (proúčtování odměn 12/2011 přes pol. 8901)

0

0

3 301,00

-

Financování celkem

-461 290,00  

- 375 114,00  

-475 458,59   

127

Přebytek ( - ), ztráta ( + )

              -   

-                             

 

 

Rozpočet obce na rok 2011 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Biřkov dne 16.12.2010. V průběhu roku 2011 byl upraven rozpočet 12 rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem obce.

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů) dále pak na www.mfcr.cz (v sekci Veřejnost – informační zdroje, ARIS-RARIS, ARIS-výkazy, místně řízené, zvolit výkaz, zvolit okres, vyhledat obec, zobrazit výkaz).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Rozbor příjmů a výdajů za r. 2011

 

a) Daňové příjmy - skutečnost k 31.12.2011                                                                                               1 325 258,50

sdílené daně - podíl na 20,59% z celostátního hrubého výnosu

 

položka

text

1111

Sdílená daň ze závislé činnosti

270 912,23 Kč

1112

Sdílená daň z příjmu FO a 30% z výnosu záloh dle trvalého bydliště

32 325,27 Kč

1113

Sdílená daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů

21 566,93 Kč

1121

Sdílená daň z příjmu právnických osob

234 733,02 Kč

1122

Daň z příjmu právnických osob za obec

8 360,00 Kč

1211

Daň z přidané hodnoty

495 505,64 Kč

1335

Poplatek za odnětí pozemku z funkce lesa

23,00 Kč

1337

Místní poplatek – provozování systému likvidace komunálního odpadu

47 700,00 Kč

1341

Poplatek ze psa (50,-Kč/psa; 90,-Kč/každého dalšího psa)

1 710,00 Kč

1361

Správní poplatky

200,00 Kč

1511

Daň z nemovitostí

212 222,41 Kč

 

 

 

b) Nedaňové příjmy - skutečnost k 31.12.2011                                                                                              276 448,29

 

paragrf

text

1031

Prodej dřevní hmoty z obecních lesů

116 899,00 Kč

1032

Pronájem honitby

531,00 Kč

3319

Prodané vstupenky na div.přestavení

3 040,00 Kč

3419

Příjmy z pronájmu společenské místnosti

4 570,00 Kč

 

Přijatý neinvestiční dar od fi ASAVET a.s.

100 000,00 Kč

 

Startovné Turnaj v malé kopané

1 800,00 Kč

3613

Pronájem prodejny + vybavení

1 001,00 Kč

3639

Příjmy z pronájmu rybníka

1 000,00 Kč

 

Příjmy z pronájmu pozemků

32 859,00 Kč

3722

Příjmy z poskytnutých služeb – příspěvek od fi Eko-Kom za tříděný odpad

10 607,00 Kč

6171

Přijaté úroky na běžném účtu

4 141,29 Kč

 

c) Kapitálové příjmy - skutečnost k 31.12.2011                                                                                                       0,00 Kč

 

d) Přijaté dotace  - skutečnost k 31.12.2011                                                                                                    70 185,00

 

položka

ÚZ

text

 

4111

98005

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Sčítání lidu, domů a bytů 2011

725,00 Kč

4112

 

Neinvestiční dotace na výkon státní správy

60 100,00 Kč

4122

 

Příspěvek na lesy z rozpočtu Plzeňského kraje

   9 360,00 Kč

 

 

 

e) Běžné výdaje  - skutečnost k 31.12.2011                                                                                                1 196 433,20

 

Běžné výdaje byly realizovány v r. 2011 na těchto paragrafech

 

§ 1031 pěstební činnost                                                                                                                                        46 233,00 Kč

    Po těžbě dřeva bylo nutno nakoupit nové sazenice, provést zalesnění a postavit oplocenky.

 

§ 1032 podpora ostatních produkčních činností                                                                                                  28 054,00 Kč

    Jedná se o náklady související s těžbou dřeva (vč. přibližování a likvidace klestu)

 

§ 2212   silnice                                                                                                                                                      2.940,00  

    Částka byla vynaložena na zimní údržbu silnic.  

 

§ 2221 provoz veřejné silniční dopravy                                                                                                                5.400,00 Kč

    Obec Biřkov přispívá na zajištění autobusové dopravy u ztrátových spojů.

 

§ 3111 předškolní zařízení                                                                                                                                   32.340,64 Kč

     V r. 2011 uhradila Obec Biřkov neinvestiční příspěvek na děti s trvalým pobytem v obci, které navštěvují MŠ Švihov a MŠ a ŠJ Borovy .  

 

§ 3113 základní školy                                                                                                                                          70.534,90 Kč

     Obec Biřkov, protože nemá vlastní základní školu, musí přispívat na provozní náklady Městu Švihov, s nímž je uzavřena dohoda o vytvoření školského obvodu a jehož základní školu a školní jídelnu navštěvující žáci z územního obvodu obce Biřkov. V r. 2011 také za dojíždějící žáky uhradila obec zálohu Městu Přeštice.

 

§ 3314   činnost knihoven                                                                                                                                      5.602,00 Kč

     Obec Biřkov je zřizovatelem jedné knihovny, umístěné v budově obecního úřadu. V r. 2011 bylo na odměny knihovnice vynaloženo 4 250,00 Kč a na předplatné 1 352,00 Kč.

 

§ 3319     ostatní záležitosti kultury                                                                                                                     24.791,00 Kč

     Obec pořádala v r. 2011 Dětský den s celkovými náklady ve výši 6.810,00 Kč (ceny, pohoštění, hudební produkce),  Turnaj v malé kopané s celkovými náklady ve výši 1.690,00 Kč (poháry a ceny) a zájezd na divadelní přestavení do Prahy s celkovými náklady 14.291,00 Kč (nákup vstupenek, poštovné, doprava). Z tohoto paragrafu byla též hrazena odměna kronikářce za r. 2010 ve výši 2.000,00 Kč.

 

§ 3326 pořízení, zachování a obnova kulturních  památek místní hodnoty                                                         69 716,25 Kč

     Tato částka byla vynaložena na opravu kapličky v obci Biřkov.

 

§ 3419   ostatní tělovýchovná činnost                                                                                                                  65 188,70 Kč

     V částce jsou zahrnuty především odměny správce víceúčelového hřiště ve výši 5 100,00 Kč, nákup drobného hmotného majetku (ohřívač vody) ve výši 3.001,00 Kč, nákup materiálu typu hygienické potřeby, nádobí, písek, lanko, míče, materiál na opravu vody ve výši 8 209,60 Kč, úroky z úvěru ve výši 7 034,70 Kč, spotřeba elektrické energie ve výši 34 797,00 Kč.

 

§ 3421   využití volného času dětí a mládeže                                                                                                      46 552,00 Kč

     V r. 2011 byla především na dětském hřišti provedena revize (4 400,00 Kč) a na základě jejích závěrů provedena oprava jednotlivých prvků za 40 368,00 Kč. 

 

§ 3631   veřejné osvětlení                                                                                                                                     43 553,00 Kč

     Na opravu a údržbu veřejného osvětlení bylo vynaloženo 5 172,00 K3, na spotřebovanou elektrickou energii veřejného osvětlení 38 286,00 Kč.

 

§ 3639   komunální služby a územní rozvoj jinde nespecifikovaný                                                                        2 010,00 Kč

     Z tohoto paragrafu obec hradila ceny na rybářské závody.  

 

§ 3721   sběr a svoz nebezpečného odpadu                                                                                                            4 180,00 Kč

     Na tomto paragrafu jsou proúčtovány výdaje na sběr nebezpečného odpadu.

 

 

§ 3722   sběr a svoz komunálních odpadů                                                                                                           90 888,00 Kč      

     Obec v rámci svého systému zajišťuje pravidelný odvoz komunálního tříděného i netříděného odpadu.

 

§ 3723   sběr a svoz ostatních odpadů                                                                                                                   6 843,00 Kč                                                                                               

     Tyto výdaje se vztahují k likvidaci velkoobjemového odpadu.

 

§ 3744    protierozní, protilavinová a protipožární ochrana                                                                 42 792,00

     Obec v r. 2011 realizovala akci otevřený příkop poldr.

 

§ 3745   péče o vzhled obcí a veřejnou  zeleň                                                                                                    229 555,72 Kč

     Jednalo se především o odměny z dohod o provedení práce ve výši 32 649,00 Kč, spotřebu pohonných hmot 5 151,00 Kč, výdaje na mulčování a obnovu veřejných ploch u transformátoru, obecního úřadu, informační tabule a hřiště ve výši 95 308,80 Kč, výdaje na údržbu ploch u hřiště a u točny ve výši 95 470,92 Kč a další drobné výdaje.

 

§ 5512   požární ochrana - dobrovolná část                                                                                                        70 456,25 Kč

     Obec především uhradila spotřebu elektrické energie ve výši 1 040,00 Kč a provedla opravu hasičské zbrojnice ve výši 69 416,25 Kč.

 

§ 6112   zastupitelstvo obce                                                                                                                              102 597,74  

     Na tomto paragrafu jsou proúčtovány výdaje týkající se zastupitelstva obce, a to odměny dle usnesení z jednání zastupitelstva obce ve výši 84 105,00 Kč, zákonné odvody na zdravotní pojištění ve výši 6 528,00 Kč, výdaje na provoz telefonů ve výši 7 687,74 Kč a cestovné ve výši 4 277,00 Kč.

 

§ 6149  ostatní veřejná správa jinde nespecifikovaná                                                                                              725,00 Kč

     Na tomto paragrafu byly proúčtovány výdaje spojené s přípravou Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 (kancelářské potřeby). Výdaje jsou pokryty z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši 725,00 Kč.

 

§ 6171  Činnost místní správy                                                                                                                            184 003,00 Kč

     Tento paragraf zahrnuje výdaje na odměny zaměstnanců obecního úřadu (47 788,00 Kč), výdaje na předplatné odborných publikací a věstníku Plzeňského kraje (1 140,00 Kč), nákup drobného hmotného majetku (22 627,00 Kč – notebook), nákup běžných kancelářských a provozních potřeb (10 152,00 Kč), úhradu spotřeby elektrické energie (20 962,00 Kč), poštovného (2 159,00 Kč), telefon.služeb a internet (17 088,80 Kč), bankovních poplatků (4 991,00 Kč), služeb typu přenos dat do notebooku, obnovení elektronických certifikátů (23 674,20 Kč),  běžných oprav a udržování (24 047,00 Kč - revize hromosvodů, upgrade účetního programu), cestovné (1 404,00 Kč) a příspěvku do Sdružení Běleč a Svazu místních samospráv (1 398,00,00 Kč).

 

§ 6320   pojištění funkčně nespecifikovaná                                                                                                          13 117,00 Kč

     Jedná se o pojištění obecního majetku.

 

§ 6399   ostatní finanční operace                                                                                                                          8 360,00 Kč

     Částka odpovídá dani z příjmu právnických osob za obec za r. 2010 – neplatí se, pouze se započítává proti daňovému výnosu. 

 

 

f) Kapitálové výdaje                                                                                                                                                   0,00 Kč

 

 

Celkem příjmy                                   1 671 891,79

Celkem výdaje                                   1 196 433,20

------------------------------------------------------------------

Rozdíl příjmů a výdajů                       475 458,59

                                               ==========

 

 

 

 

 

 

III.

FINANCOVÁNÍ

     Financování v r. 2011 představovalo změnu stavu na bankovním účtu 354 619,59 Kč, splátky investičního úvěru ve výši 124 140,00 Kč a operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů  ve výši 3 301,00 Kč (rozdíl mezi odměnami vyplacenými v lednu 2011 a proúčtovanými v prosinci 2010 a odměnami vyplacenými v lednu 2012 a proúčtovanými v prosinci 2011).

 

IV.

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

     Obec Biřkov neprovozuje žádnou hospodářskou činnost.          

 

 

V.

PŘÍSPĚVKOVÁ A DALŠÍ ORGANIZACE

     Obec Biřkov nezřídila žádnou příspěvkovou, obchodní ani žádnou jinou další organizaci.

 

 

VI.

STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ A FINANČNÍCH AKTIV

     Obec Biřkov nemá žádný účelový fond ani finanční aktiva.

 

 

 

VII.

VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A OSTATNÍM ROZPOČTŮM VEŘEJNÉ ÚROVNĚ.

Dotace do rozpočtu obce za rok 2011 činily celkem 70 185,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány v rámci finančního vypořádání za r. 2011 – vyjma dotace na výkon státní správy, kde se vypořádání neprovádí.

 

poskyt.

účel

ÚZ

položka

rozpočet

čerpání

%

Všeobecná  pokladní správa

Sčítání lidu, domů a bytů r. 2011

98005

4111

725,00

725,00

100

KÚ Plzeň. kraje

Příspěvek na lesy

 

4122

9 360,00

9 360,00

100

 

 

 

Poskyt.

Vyčerpáno

Převedeno do následujícího roku

V r. 2011 nebyla poskytnuta žádná dotace

0

0

0

 

VIII.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Obec Biřkov ukončila své hospodaření za r. 2011 se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 435 148,88 Kč. Obec Biřkov rozhodla tento zlepšený výsledek hospodaření po odečtení daně z příjmu právnických osob v r. 2012 převést na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

 

 

 

 

 

 

IX.

PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY DLOUHODOBÉHO MAJETKU

 

 Přírůstky v r. 2011

Text

Hodnota

POZN:

028 Ohřívač vody

3.001,--

 

       Lano na šplh

270,--

 

       2 ks basketbal. sítě

   296,--

 

       Notebook

22.419,--

 

CELKEM

25.986,--

 

 

Úbytky v r. 2011

 

Text

Hodnota v Kč

Způsob likvidace - vyřazení

021 Most k hájence

22.063,--

Neexistuje – v nepoužitelném stavu

       Komplexní pozemková úprava

252.000,--

Vyřazeno na doporučení daňového poradce

028 Kalkulačka

                    2.780,--

Vyřazeno na základě inventury 2010

CELKEM

                276.843,--

 

 

X.

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2011

    Jednorázové přezkoumání hospodaření obce za r. 2011 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 7.2.2012 na základě žádosti obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou tohoto závěrečného účtu. Zpráva obsahuje tento závěr:

 

I.                    Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a)      při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky – všechny byly napraveny

b)      při dílčím přezkoumání za rok 2011 – dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

II.                 Při přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov za rok 2011

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb)

III.               Při přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov za rok 2011

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004Sb.

IV.              Při přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov za rok 2011

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku                                                0,05%

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku                                                     0,96%

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku                  0%

 

     Součástí závěrečného účtu je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, rozvaha, výkaz zisku a ztrát a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Výše uvedené účetní výkazy jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě Biřkov a dále pak na www.mfcr.cz (v sekci Veřejnost – informační zdroje, ARIS-RARIS, ARIS-výkazy, místně řízené, zvolit výkaz, zvolit okres, vyhledat obec, zobrazit výkaz).

 

 

     Závěrečný účet obce zpracovala Pavla Šťastná dne 14.2.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na usnesení:

„Zastupitelstvo obce schvaluje  závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku  přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad.

Závěrečný účet byl:

vyvěšen dne:   ………………………………………………………………..

sejmut dne  :    ……………………………………………………………….

elektronicky vyvěšen dne: …………………………………………………..

 

 

     Závěrečný účet obce Biřkov byl schválen usnesením zastupitelstva obce na veřejném zasedání dne …………………………...