Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov, IČ 43313868 za rok 2011

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

                                                                                                                                                                            Výtisk č. 1

                                                                                                                                                                       Čj. EK/4266/11

 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov, IČ 43313868 za rok 2011

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

7.2.2012

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: Biřkov

Biřkov 7 , 334 01 Přeštice

Přezkoumané období. 1.1.2011 – 31.12.2011

Přezkoumání vykonali:

-          Kontrolor pověřený řízením přezkoumání. Zoja Štastná

-          Kontroloři

-          Jitka Voldřichová

 

Při přezkoumání byli přítomni:

-          Roman Voplatek – starosta obce

-          Pavla Štastá – účetní obce

 

 

 

 

A.      Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písm .b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

 

Druh písemnosti

Popis písemnosti

Návrh rozpočtu

Byl zveřejněn v době od 1.12. do

Rozpočtová opatření

V roce 2011 bylo provedeno RO č. 1 až 10

Rozpočtový výhled

Byl předložen na léta 2011 – 2013

Schválený rozpočet

Byl schválen ZO dne 16.12.2010

Závěrečný účet

Byl projednán a schválen ZO dne 17.6.2011 s výhradou

Bankovní výpis

U Čs. Spořitelny k datu 31.12.2011

Evidence majetku

Vedena ručně

Faktura

Za rok 2011

Hlavní kniha

Za rok 2011

Inventurní zápis majetku a závazků

Předložen za rok 2011

Pokladní doklad

Za rok 2011

Pokladní kniha (deník)

Za měsíc leden – prosinec 2011

Příloha rozvahy

K datu 31.12.2011

Rozvaha

K datu 31.12.2011

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Za měsíc leden – prosinec 2011

Výkaz zisku a ztráty

K datu 31.12.2011

Informace o přijatých opatření(zák. 420/2004 Sb.,320/2001 Sb.,apod.)

Ze dne 29.6.2011

Vnitřní předpis a směrnice

Směrnice č. 14 – Odpisový plán

Zápisy s jednání zastupitelstva včetně usnesení

Ze dne 16.12.2010,25.3.,17.6.,26.9.,16.12.2011

Kontrolní a finanční výbor

Kontrolní výbor ze dne – 7.3.,16.6.,21.9.,7.12,2011

Finanční výbor ze dne – 25.3.,16.6.,21.9.,7.12.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr:

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky:

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky.

Předmět: zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků.

Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení se ZO se neshodovalo ze zápisem (napraveno)

Nedostatek: Kontrolou ze zápisu ze zasedání ZO, konaného dne 26.3.2010, bylo zjištěno, že zápis z jednání se neshoduje s usnesením ZO. V usnesení pod bodem 5 je uvedeno „Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst.2 písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření během roku s limitem na jednotlivou položku do 50 tisíc Kč,-„ Toto usnesení se neprojednává v zápise ze zasedání ZO ze dne 26.3.2010.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku:

Právní předpis: zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

-          § 4 odst. 1 – k 30.6. nebylo požádáno o přezkoumání hospodaření, resp. Nebyl oznámen záměr zadat přezkoumání hospodaření auditorovi. (napraveno).

 

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků.

Právní předpis: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

-§ 11 odst. 3 – Návrh rozpočtu nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu územního samosprávního celku. (napraveno).

Nedostatek: Ke kontrole nebyl předložen návrh, ani jeho zveřejnění na úřední desce ani v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup. Ke zveřejnění rozpočtu , schváleného dne 18.12.2009, došlo na úřední desce od 6.1. do 22.1.2010 a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup od 18.11.2010.

§ - 17 odst. 6 – Návrh závěrečného účtu nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu.(napraveno).

Nedostatek: Ke kontrole nebyl předloženo zveřejnění návrhu závěrečného účtu v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup. Toto zveřejnění však nebylo v souladu ze zákonem č. 250/2000 Sb., jelikož k němu došlo až 23.11.2010.

 

b) při dílčím přezkoumání za rok 2011

dílčí přezkoumání nebylo provedeno

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov za rok 2011

Nebyly zjištěny chyby nedostatky( §10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov za rok 2011

Neuvádí se zjištěná rizika dle §10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov za rok 2011

Byly zjištěny dle §10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele.

a)      Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku                                0,05%

b)      Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku                                0,96%

c)      Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku  0%

 

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 7.2.2012

Podpisy kontrolorů:

Jitka Voldřichová

 

 

Zoja Štastná

Kontrolor pověření řízením přezkoumání

 

Územní celek prohlašuje, že podle § 6 odst. 2 písm. e zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. 1) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízení Přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumání hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov o počtu 5 stran byl seznámen a jeho výtisk č. 1 obdržel

 

Roman Voplatek

Starosta obce

                                                                                                          Dne: 7. Února 2012

 

Rozdělovník: