Zápis se zasedání OZ BIřkov dne 19.3.2012

ZÁPIS

ze zasedání  OZ Biřkov  konaného dne  19.3.2012 od  19,00  hod.

ve společenské místnosti OÚ Biřkov   

Přítomni        :     Roman Voplatek, Václav Bešta, Jana Jehlíková, Monika

                             Duchová, Josef  Šneberger,  Radka Baumruková.

Ověřovatelé zápisu:  Monika Duchková, Jana Jehlíková

Návrhové komise: Václav Bešta

Zapisovatelka: Radka  Baumruková                                                                                                

Program        :          

                                               1) Kontrola z usnesení zasedání

                                               2) Zpráva starosty

3) Rozpočtové opatření č. 11,12 2011 a 1/2012 z nich vyplývající upravený rozpočet obce na r. 2011 a na rok 2012

4) Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011, vč. Zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 a hospodaření obce Biřkov za rok 2011

5) Žádost o přezkoumání hospodaření Krajskému úřadu Plzeňského kraje za rok 2012

6) Dotace Plzeňského kraje

7) Nový územní plán (doplňující průzkumu a rozbory)

8) Zpráva finančního a kontrolního výboru

9) Diskuse

10) Usnesení a závěr

 

 

 

1 .   Zahájení

Zasedání OZ Biřkov zahájil starosta obce p. Roman Voplatek  v 19:00 hodin.

Veřejné zasedání bylo svoláno řádně, členové zastupitelstva se sešli v počtu 6 členů, tedy zastupitelstvo je usnášení schopné.

Členové zastupitelstva souhlasili s takto navrženým programem.

2.   Místostarosta pan Bešta přečetl usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 16.12.2012

3.   Zpráva starosty

 Zastupitelstvo Obce Biřkov by chtělo poděkovat firmě Asavet za její spolupráci v roce 2011.

Obecní zastupitelstvo nadále pokrčuje v zalesnění pozemku parcelní číslo 1998.

Dále proběhla těžba a prodej dřeva. Za prodej dřeva dostala obec Biřkov 135 237,-Kč. Dřevo bylo prodáno firmě Hadovka s.r.o. Za úklid dřeva bylo zaplaceno firmě Zítek s.r.o. 25 018,- Kč.

Obecní zastupitelstvo projednalo akce na rok 2012:

9.6.2012 – Dětský den

23.6.2012 . Pouťová zábava

7.7.2012 – Fotbalový turnaj

Všichni jste srdečně zváni.

 

4.   Rozpočtové opatření č. 11,12,2011 a 1/2012 z nich vyplývající upravený rozpočet obce na r. 2011 a na rok 2012

ZO schvaluje rozpočtové opatření č.11,12/2011 a 1/2012 a z nich vyplývající upravený rozpočet obce na r. 2011 a na rok 2012

Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

5 .Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011, vč. Zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 a hospodaření obce Biřkov za rok 2011

Paní P. Šťastná přečetla návrh Závěrečného účtu za r. 2011, vč. Závěru Zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2011.  
ZO projednalo závěrečný účet obce za rok 2011 včetně  zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku  přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 a souhlasí bez výhrad.
 
ZO schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Obce Biřkov za kalendářní rok 2011 s tím, že zlepšený výsledek hospodaření vykázaný dle účetní závěrky z hlavní činnosti po zdanění ve výši 411.208,88 Kč (daň z příjmů právnických osob za r. 2011 23.940,00 Kč, výsledek hospodaření před zdaněním 435.148,88 Kč) bude převeden na účet 432 nerozdělený zisk minulých let a bude určen ke krytí ztrát let budoucích. 
 
 

 

6.   Žádost o přezkoumání hospodaření Krajskému úřadu Plzeňského kraje za rok 2012

 

ZO schvaluje, aby přezkoumání hospodaření Obce Biřkov za r. 2012 provedl Krajský úřad Plzeňského kraje a pověřuje starostu obce písemně požádat Krajský úřad Plzeňského kraje o přezkoumání hospodaření za r. 2012.

 

 

7. Dotace Plzeňského kraje

 

3.2.2012 obec Biřkov žádala o dotaci na opravu víceúčelového hřiště. Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č. 1060/12 poskytnutí dotace z dotačního titulu Projekty obcí. ZO schvaluje, aby přezkoumání hospodaření Obce Biřkov za r. 2012 provedl Krajský úřad Plzeňského kraje a pověřuje starostu obce písemně požádat Krajský úřad Plzeňského kraje o přezkoumání hospodaření za r. 2012. Výše dotace je 120 000,- Kč. Rozpočet opravy je 268 689,- Kč.
 
8) Nový územní plán (doplňující průzkumu a rozbory)
 
Zastupitelstvo obce , dle platných právních předpisů zák. č. 183/2066 Sb. O územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 500/2006 Sb. Připravuje zpracování nového územního plánu na celé katastrální území.
Letos se musí  vypracovat doplňující průzkumy a rozbory a zadání pro ÚP,v příštím roce vlastní návrh ÚP. Zhotovení doplňujících průzkumů a rozborů bude trvat cirka 16.týdnů od převzetích mapových podkladů a 3 týdny zhotovení zadání. Celkem bude tento projekt stát 84 000,-Kč včetně DPH. Tento projet vypracuje Architektonické studio Ing. Architekt Lexová Jaroslava, Klatovská 16, Plzeň.
 

9)  Zpráva finančního a kontrolního výboru

 Kontrolní výbor- projednával na poradě tyto body:

- činnost výboru při OÚ – bez závad

- dodržování obecně závazných vyhlášek vydaných obcí – bez závad

- činnost organizací a podniků zajišťujících provoz a obslužnost obce – bez závad

Finanční výbor – Byla provedena finanční kontrola hospodaření obce, dokladů a pokladní knihy. Kontrola provedena bez závad.

10) Diskuse

p. Bosák: Chtěl bych se zeptat kolik dřeva bylo vykáceno?

p. Voplatek: Bohužel nemám podklady u sebe, tak teď nevím?

p. Kramer: Kdo teď dělá hrázného a kdo všechno obstarává poldr?

Hrázného, teď nemáme.

p. Kramer: Kolik stála oprava hasičské zbrojnice a kapličky a co se provádělo za opravy?

Na tuhle otázku jsme nedokázali odpovědět. Paní účetní slíbila, že to zjistí.

p. Kramer : Lístky do divadla, cena zájezdu.

Paní účetní také přislíbila, že to zjistíme.

p. Kramer: Zahradnické práce vás stáli cca. 230 000,-Kč. Co vše je v tom zahrnuto?

Opět jsme to na místě nevěděli a paní účetní to zjistí.

p. Kramer: Jaký je zůstatek na účtu k 31.12.2011

cca. 1 000 000,- Kč, přesný zůstatek nevíme.

pí: Hofmannová: Jestli bude obec dělat něco s těmi zastávkami.

Obecní zastupitelstvo neví dvě místa, kde by v obci mohly být autobusové zastávky.

pí: Tyrpeklová: Zda bude obec dělat něco s p. Kocmanovo automobilem.

Zatím ne, s panem Kocmanem jednáme.

pí: Tyrpeklová: Jestli uvažujeme o pronájmu obecního krámu.

Zatím nikoho nemáme a nehledáme. Obecní krám se musí napřed uklidit a dát vše do pořádku.

pí: Tyrpeklová: Zda už je v pořádku problém s vodou v sociálním zařízení?

Ano paní masérka mi na to upozornila a vše už je opraveno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Usnesení a Závěr

Předseda návrhové komise p. Beštu, přečetl usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo schvaluje:

1) Zpráva starosty

2) Rozpočtové opatření č. 11,12 2011 a 1/2012 z nich vyplývající upravený rozpočet obce na r. 2011 a na rok 2012

3) Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011, vč. Zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 a hospodaření obce Biřkov za rok 2011

4) Žádost o přezkoumání hospodaření Krajskému úřadu Plzeňského kraje za rok 2012

5) Dotace Plzeňského kraje

6) Nový územní plán (doplňující průzkumu a rozbory)

7) Zpráva finančního a kontrolního výboru

                       

Členové zastupitelstva veřejným hlasováním schválili navržené usnesení. Návrh byl přijat.

Starosta obce ukončil veřejné zasedání.  

Ověřovatelé zápisu:

……………….                                                         ………………………….

Monika Duchková                                                                 Jana Jehlíková

                        ………………………..                                          

Zapsala   :   Baumruková  Radka

                                                                                                         …………………………

                                                                                                                    Starosta obce       Vyvěšeno: 25.3.2012

 

Serjmuto: