Zápis z veřejného zasedání 27.6.2012

 

ZÁPIS

ze zasedání  OZ Biřkov  konaného dne  27.6.2012 od  19,00  hod.

ve společenské místnosti OÚ Biřkov   

Přítomni        :     Roman Voplatek, Václav Bešta, Jana Jehlíková, Monika

                             Duchová, Josef  Šneberger,  Radka Baumruková.

Ověřovatelé zápisu:  Václav Bešta, Jana Jehlíková

Návrhové komise: Monika Duchková

Zapisovatelka: Radka  Baumruková                                                                                                

Program        :          

                                               1) Kontrola z usnesení zasedání

                                               2) Zpráva starosty

3) Rozpočtové opatření č.2,3,4/2012 z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2012

4) Čištění obecního potoka

5 ) prodej pozemku p.č.55 a stavbu trafostanice na   pozemku p.č. st. 55 v k.ú. Biřkov

6) Zpráva finančního a kontrolního výboru

7) Diskuse

8) Usnesení a závěr

 

1 .   Zahájení

Zasedání OZ Biřkov zahájil starosta obce p. Roman Voplatek  v 19:00 hodin.

Veřejné zasedání bylo svoláno řádně, členové zastupitelstva se sešli v počtu 6 členů, tedy zastupitelstvo je usnášení schopné.

Členové zastupitelstva souhlasili s takto navrženým programem.

2.   Místostarosta pan Bešta přečetl usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 19.3.2012

 

 

 

3.   Zpráva starosty

Zastupitelstvo obce Biřkov by chtělo poděkovat firmě Asavet za její sponzorský dar ve výši 100 000,- Kč.

Chtěli bychom také poděkovat všem za účast na dětském dni a pouťové zábavě. A tím to bychom všechny chtěli pozvat na dětské rybářské závody, které se budou konat dne 30.6.2012 a na fotbalový turnaj, který se koná 7.7.2012.

Dále obecní zastupitelstvo projednávalo na svém zasedání autobusové zastávky. Dne 18.4.2012 jsme obdrželi petici od občanů, aby se v obci nechali postavit autobusové zastávky. Na žádost občanů jsme pozvali Por. Bc.Vladimír Kříž, Policie ČR DI Klatovy a pana Karla Macána, MACÁN PROJEKCE DS, Klatovy. Bylo nám doporučeno pouze jedno místo v obci a umístit zastávky do prostoru za křižovatkou Bolkov – Vřeskovice – Křenice ve směru k areálu společnosti ASAVET. Toto místo bude zahrnuto v novém územního plánu.

Dále členové zastupitelstva v počtu 6 hlasů schválilo na veřejném zasedání  pronájem pozemků p.č. 1759,1766,1786,1792,1801,1810 Zemědělskému družstvu Merklín. Smlouva je na období 2013 – 2018, cena za pronájem je 1 673,- Kč.

4.   Rozpočtové opatření č.2,3,4/2012 z nich vyplývající upravený na rok 2012

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2,3,4/2012 a z nich vyplývající upravený rozpočet obce na rok 2012

Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

5 . Čištění obecního potoka

 Povodí Vltavy dalo souhlas k čistění vodního toku Biřkovského potoka v úseku km 5,4 – 5,78. Jedná se o odstranění nánosu usazeného v průtočném korytě toku, oprava dlažby, kosení břehů toku a odstranění křovin.

 

6. prodej pozemku p.č.55 a stavbu trafostanice na   pozemku p.č. st. 55 v k.ú. Biřkov

 

Jedná se o pozemek p.č. st.55 a stavbu trafostanice na pozemku p.č.55 v katastrálním území obci Biřkov. Cena za kterou bude tento pozemek prodán. Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo na veřejném zasedání dne 27.6.2012 prodej pozemku č.p.55 v katastrálním území obce Biřkov.

.
 

7)  Zpráva finančního a kontrolního výboru

 Kontrolní výbor- projednával na poradě tyto body:

Došlé faktury za období – 03/2012 od evidenčního čísla 13 až 23

                                         04/2012 od evidenčního čísla 24 až 35

                                         05/2012 od evidenčního čísla 36 až 44

Tato kontrola proběhla bez závad.

Finanční výbor – Byla provedena finanční kontrola hospodaření obce, dokladů a pokladní knihy. Kontrola provedena bez závad.

8) Diskuse

p. Ježková : Zda víme, kdy se bude realizovat výstavba autobusových zastávek.

pí: Baumruková: Zatím to nevíme, zadáme místo do nového územního plánu.

9) Usnesení a Závěr

Předseda návrhové komise p. Beštu, přečetl usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo schvaluje:

1) Kontrola z usnesení zasedání

                                               2) Zpráva starosty

3) Rozpočtové opatření č.2,3,4/2012 z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2012

4) Čištění obecního potoka

5 ) prodej pozemku p.č.55 a stavbu trafostanice na   pozemku p.č. st. 55 v k.ú. Biřkov

6) Zpráva finančního a kontrolního výboru

7) Diskuse

8) Usnesení a závěr

Členové zastupitelstva veřejným hlasováním schválili navržené usnesení. Návrh byl přijat.

Starosta obce ukončil veřejné zasedání.  

Ověřovatelé zápisu:

……………….                                                         ………………………….

Václav Bešta                                                                                  Jana Jehlíková

                        ………………………..                                          

Zapsala   :   Baumruková  Radka

                                                                                                         …………………………

                                                                                                                    Starosta obce       Vyvěšeno: 4.6.2012

 

Serjmuto:

 

 

Usnesení ze zasedání obecného Zastupitelstva konaného dne 19.3.2012 ve společenské místnosti.

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

 

1) Zpráva starosty

2) Rozpočtové opatření č. 11,12 2011 a 1/2012 z nich vyplývající upravený rozpočet obce na r. 2011 a na rok 2012

3) Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011, vč. Zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 a hospodaření obce Biřkov za rok 2011

4) Žádost o přezkoumání hospodaření Krajskému úřadu Plzeňského kraje za rok 2012

5) Dotace Plzeňského kraje

6) Nový územní plán (doplňující průzkumu a rozbory)

7) Zpráva finančního a kontrolního výboru

 

 

 

Po přečtení členové zastupitelstva hlasovali o schválení návrhu usnesení. Členové zastupitelstva souhlasili s takto navrženým usnesením.