oznámení o projednání návrhu zadání ÚNP Biřkov

uĚsrsrÝ

ÚŘnD KLAToVY

odbor

výstavby a tnemního plánování

nám.

Míru 62, 339 20 Klatovy

tel.:376 347

II1, fax: 376 34-l 380

ID

datové schránky: 24ebft5

č.j.:

oVÚPl4767lI2lI3

vyřizuje: Eva Krčmářová

tel.:316

347 225

ekrcmarova@rnuklLgz

datum: 13.7.2012

Dle rozdělovníku

oznámení

o

projednání návrh u zadání ÚpN Biřkov

Městský úřad

Klatovy&--39; odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně

plánovací

dokumentace Ve Smyslu ustanovení $ 6 odst.1 písm.c) zákonaě.I8312006 Sb&--39; o územním

plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že byl

zptacovánnávrh

zadání Územního plánu Biřkov.

V

souladu s ustanovením $ 47 odst. 2 stavebního zákona je návrh zadáni vystaven

k veřejnému

nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení tj. od 16.7.2012 na MěÚ

Klatoly,

odboru výstavby a územního plánování a Biřkov. V uvedené lhůtě můŽe každý

uplatnit

své připomínky.

Dotčené orgány

a krajský uŤad vyzýváme k uplatnění poŽadavků k návrhu zadáni UPN Biřkov,

v

souladu s $ 47 odst. 2 stavebního zákona, ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu zadáni. Sousední

obce

ve stejné lhůtě mohou uplatnit své podněty.

Kpožadavkům

dotčených orgánů, krajského úřadu a kpodnětům sousedních obcí nebo

připomínkám

uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Písemná stanoviska

adresujte na Městský úřad Klatovy&--39; odbor výstavby a územního plánování.

Městský

ira u<t

stťyeĎrrriríř

C rrrg.váG|Boublík

Vyvěšeno

na úřední desce:

vedoucí

odboru výstavby a U

Seimuto zuŤeďnídesky:

č&--39; ú.:

l9- 082l0483l9/0800 lČ: 0025566l DlČ: CZ00255661 www.klatovy.cz Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

obdrží

:

Ministerstvo

ŽP, odbor výkorru státní správy III&--39; Purkyňova27,301 00 Plzeň

Ministerstvo dopravy

ČR, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahťl aŽP,nábřeŽí

Ludvíka

Svobody 12, P.o.BoX 9, 110 15 Praha 1

Krajský

úřad Plzeňského kraje, Škroupova 1B, 306 13 Plzeň

-

odbor regionálnílro rozvoje

-

odbor dopravy a silničního hospodářství

-

odbor životního prostředí

Městský

úřad Klatovy - odbor Životního prostředí

-

odbor dopravy

-

odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Krajská hygienická

stanice Plzeňského kraje&--39; územní pracoviště Klatovy, Plzeňská 165

Hasičský

záchranný sbor Plzeňského kraje, Írz. odbor Klatovy, Aretinova 129

obvodní

báňský úřad, Hřímalého 11, 30l 00 Plzeň

Vojenská ubytovací

a stavební správa Praha, Hradební 121712, P.o.BoX 3, 110 15 Praha 1

Krajská veterinární

správa pro Plzeňský kraj&--39; Družstevní l3, 301 00 Plzeň

obec Biřkov

+ vyhláška (oznámení vystavení návrhu zadání)

obec Křenice

obec

Ježovy

obec Vřeskovice

Obec Roupov

Obec

Bolkov

obec

Ptenín

obec otěšice

Dále

obdrží:

Policie

Čn - ot Klatovy, nábÍežíkpt. Nálepky 412,339 0l Klatovy

Správa

aúďrŽba silnic Klatovy,Za kasárny 324,339 01 Klatovy

Povodí

Vltavy s.p&--39; závod Berounka, Denisovo nábÍeži 14,304 20 Plzeň

Čpz

pistribuce a.S.&--39; Teplická 8&--39;74l8,405 02 Děčín IV - Podmokly

RWE

Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499l1, 65] 02 Brno

Telefónicao2

Czech Republic a.s., DLSS Plzeň, P.o&--39;BoX 56, |30 ]6Praha3

Agentura ochrany přírody

a krajiny ČR, Stř"disko Plzeň, Mralrá9,304 01 Plzeň