Zápis z veřejného zasedání dne 20.9.2012

 

ZÁPIS

ze zasedání  OZ Biřkov  konaného dne  20.9.2012 od  19,00  hod.

ve společenské místnosti OÚ Biřkov   

Přítomni        :     Václav Bešta, Jana Jehlíková, Monika

                             Duchová, Radka Baumruková.

Ověřovatelé zápisu:  Václav Bešta, Jana Jehlíková

Návrhové komise: Monika Duchková

Zapisovatelka: Radka  Baumruková                                                                                                

Program        :           

                                               1) Kontrola z usnesení zasedání

                                               2) Zpráva starosty

3) Rozpočtové opatření č.5,6 a 7 2012 z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2012

4) Plán inventur na rok 2012

5) Zpráva finančního a kontrolního výboru

6) Diskuse

8) Usnesení a závěr

 

1 .   Zahájení

Zasedání OZ Biřkov zahájila paní Jana Jehlíková v 19:00 hodin.

Veřejné zasedání bylo svoláno řádně, členové zastupitelstva se sešli v počtu 4 členů, tedy zastupitelstvo je usnášení schopné.

Členové zastupitelstva souhlasili s takto navrženým programem.

2.   Místostarosta pan Bešta přečetl usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 27.6.2012

 

 

 

 

3.   Zpráva starosty

Členové obecního zastupitelstva projednávali zpracování nové žádosti k povolení vypouštění odpadních vod z volné výpusti – obec Biřkov, osada Zderaz. Po zjištění, že toto povolení je propadnuto, musela obec zpracovat novou žádost o povolení a od začátku i kanalizační řád. Toto povolení a kanalizační řád stálo cca. 32 000,-Kč. Vypracovala ho paní Ing. Jana Kasíková.

Dále dne 13.8.2012 proběhlo jednání s firmou Asavet a.s., ve věci vykácení porostu na obecních pozemcích okolo rybníka. Cena za dřevo 600,- Kč za kubík.

Dále zastupitelstvo obce obdrželo návrh o projednání zadání ÚPN Biřkov. OZ odhlasovalo zadání ÚPN Biřkov na veřejném zasedání: Všichni byly pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

4.   Rozpočtové opatření č.5,6,7/2012 z nich vyplývající upravený na rok 2012

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5,6,7/2012 a z nich vyplývající upravený rozpočet obce na rok 2012

Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

5 . Plán Inventur na rok 2012

 Paní Pavla Štastná seznámila členy OZ z plánem inventur na rok 2012

 

7)  Zpráva finančního a kontrolního výboru

 Kontrolní výbor- Tato kontrola proběhla bez závad.

Finanční výbor – Byla provedena finanční kontrola hospodaření obce, dokladů a pokladní knihy. Kontrola provedena bez závad.

8) Diskuse

Nebyl žádný dotaz

 

 

 

 

 

 

9) Usnesení a Závěr

Předseda návrhové komise p. Beštu, přečetl usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo schvaluje:

1) Kontrola z usnesení zasedání

                                               2) Zpráva starosty

3) Rozpočtové opatření č.5,6,7/2012 z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2012

4) Plán inventur na rok 2012

5) Zpráva finančního a kontrolního výboru

6) Diskuse

7) Usnesení a závěr

 

Členové zastupitelstva veřejným hlasováním schválili navržené usnesení. Návrh byl přijat.

Starosta obce ukončil veřejné zasedání.  

 

Ověřovatelé zápisu:

……………….                                                         ………………………….

Václav Bešta                                                                        Jana Jehlíková

 

 

                        ………………………..                                          

Zapsala   :   Baumruková  Radka

                                                                                                         …………………………

                                                                                                                    Starosta obce       Vyvěšeno: 27.9.2012

 

Serjmuto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení ze zasedání obecného Zastupitelstva konaného dne 27.6.2012 ve společenské místnosti.

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

 

1) Kontrola z usnesení zasedání

                                               2) Zpráva starosty

3) Rozpočtové opatření č.2,3,4/2012 z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2012

4) Čištění obecního potoka

5 ) prodej pozemku p.č.55 a stavbu trafostanice na   pozemku p.č. st. 55 v k.ú. Biřkov

6) Zpráva finančního a kontrolního výboru

7) Diskuse

8) Usnesení a závěr

 

 

 

 

 

 

Po přečtení členové zastupitelstva hlasovali o schválení návrhu usnesení. Členové zastupitelstva souhlasili s takto navrženým usnesením.