Návrh rozpočtu obce na r. 2013

                         Návrh rozpočtu Obce Biřkov na r. 2013
Návrh rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtového výhledu. Závazným ukazatelem je členění na paragrafy.
Text Členění na § Návrh rozpočtu 2013
     
Daň z příjmu FO ze záv. Čin.  pol. 1111 268 000,00  
Daň z příjmu FO za sam.čin. pol. 1112 61 000,00  
Daň z příjmu FO z kapit.výn. pol. 1113 23 000,00  
Daň z příjmu PO pol. 1121 290 000,00  
DPH pol. 1211 450 000,00  
Daň z nemovitosti pol. 1511 163 000,00  
Místní popl. za kom. odpad pol. 1337 44 990,00  
Místní popl. ze psů pol. 1341 1 290,00  
Podpora ostatních produkčních činností v lesním hospodářství - těžba dřeva, nájem honitby § 1032 100 177,00  
Ostatní tělovýchovná činnost - pronájem víceúčelového zařízení § 3419 3 000,00  
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - pronájem zemědělských pozemků § 3639 19 525,00  
Sběr a svoz komunálního odpadu - tříděný odpad § 3722 9 000,00  
Činnost místní správy - přijaté úroky § 6171 6 000,00  
Celkem příjmy   1 438 982,00  
Pěstební činnost §1031 10 000,00  
Podpora ostatních produkčních činností v lesním hospodářství - tězba, vyžínání, úklid… §1032 50 000,00  
Ostatní záležitosti lesního hospodaření §1039 33 000,00  
Silnice  § 2212 4 000,00  
Provoz veřejné silniční dopravy - přísp. Plzeň.kraji na územní dopravní obslužnost § 2221 5 500,00  
Pitná voda - rozbory studny, … § 2310 1 500,00  
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - kanalizace § 2321 32 000,00  
Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na žáky (dopl. r. 2012) § 3111 41 200,00  
Základní školy - neinvestiční příspěvek na žáky (dopl. r. 2012) § 3113 88 500,00  
Činnosti knihovnické  § 3314 6 400,00  
Ostatní záležitosti kultury - Dětský den, májka, fotbalový turnaj § 3319 15 000,00  
Rozhlas a televize - bezdrátový rozhlas, popl. OSA § 3341 3 000,00  
Ostatní tělovýchovná činnost - víceúčel.hřiště  § 3419 100 000,00  
Využití volného času dětí a mládeže - dětské hřiště § 3421 30 000,00  
Veřejné osvětlení § 3631 50 000,00  
Sběr a svoz komunálního odpadu § 3722 100 000,00  
Sběr a svoz jiných odpadů - velkoobjemový odpad § 3723 8 000,00  
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - nákup traktůrku § 3745 500 000,00  
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň § 3745 50 000,00  
Ochrana obyvatelstva (rezerva na kriz.události dle kriz.zákona 118/2011 Sb.) § 5212 1 000,00  
Požární ochrana - dobrovolná část -  el.energie …       § 5512 2 000,00  
Zastupitelstva obcí - odměny, tel., cestovné … § 6112 100 000,00  
Činnost místní správy - odměna účetní, tiskoviny, pošt., tel., popl. banka,upgrade softwaru, přísp. Sdružení Běleč) § 6171 200 000,00  
Pojištění (majetku) funkčně nespecifikované                                                          § 6320 14 000,00  
Celkem výdaje   1 435 100,00  
Příjmy celkem: 1 438 982,00 Kč
Výdaje vč. splátky úvěru celkem:  1 435 100,00 Kč
Rozdíl:  3 882,00 Kč
Rozpočet je schvalován jako přebytkový.
    Podpis Datum
Vypracoval:  Šťastná Pavla     
Schválil: Voplatek Roman    
Projednáno ve finančním výboru:      
Předběžná řídící finanční kontrola dle zák. 320/2001 Sb. 
Příkazce operace: Voplatek Roman    
Správce rozpočtu: Šťastná Pavla     
Hlavní účetní: Šťastná Pavla     
Návrh rozpočtu zveřejněn:       
Návrh rozpočtu zveřejněn v elektronické podobě: