Rozpočtový výhled 2013 - 2015

Rozpočtový výhled 2013-2015 Obce Biřkov
      2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
A   Počáteční stav peněžních
prostředků k 1.1. 
               
P1 Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010  1301280 1350000 1350000          
P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020  137702 45000 45000          
P3 Třída 3 Kapitálové příjmy- ř. 4030                 
P4 Třída 4 Přijaté dotace - ř.4040                 
Pc P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem /před konsolidací/ - ř.4050  1438982 1395000 1395000          
Kp   Konsolidace celkem - ř.4060                 
Pk Pc-Kp Příjmy po konsolidaci - ř.4200  1438982 1395000 1395000          
P5   - úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - ř. 8113                 
P6   - úvěry dlouhodobé - ř.8123                 
P7   - výše uvažovaného úvěru ze SFŽP                 
P8   - příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř.8111                 
P9   - příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř.8121                 
P10   - ostatní                 
Pf P5+P6+P7+P8+P9+P10 Přijaté úvěry a komunální obligace                 
P Pk+Pf KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM  1438982 1395000 1395000          
V1 Třída 5 Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210  935100 1200000 1200000          
V2 Třída 6 Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220  500000              
V3 Třída 7 Ostatní výdaje - ř.4230                 
Vc V1+V2+V3 Výdaje celkem /před konsolidací/ - ř.4240  1435100 1200000 1200000          
Kv   Konsolidace celkem - ř. 4250                 
Vk Vc-Kv Výdaje po konsolidaci - ř.4430  1435100 1200000 1200000          
V4   - splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř.8114                 
V5   - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124                 
V6   - splátka jistiny uvažovaného úvěru ze SFŽP                 
V7   - splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř.8112                 
V8   - splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř.8122                 
V9   - ostatní                 
Vf V4+V5+V6+V7+V8+V9 Splátky jistin úvěrů, dluhopisů                 
V Vk+Vf KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM  1435100 1200000 1200000          
D P-V Hotovost běžného roku  3882 195000 195000          
E A+D Hotovost na konci roku                 
   
Komentář k výše uvedeným údajům.
Daňové příjmy Předpokládané mírné roční navýšení
Nedaňové příjmy Vychází ze skutečných příjmů k 30.9.2012
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Přijaté úvěry krátkodobé
Běžné neinvest.výdaje Vychází z čerpání výdajů k 30.9.2012
Investiční výdaje
Splátka dlouh.úvěrů
    Podpis Podpis Datum
Vypracoval:  Šťastná Pavla     
Schválil: Voplatek Roman    
Projednáno ve finančním výboru:      
Předběžná řídící finanční kontrola dle zák. 320/2001 Sb. 
Příkazce operace: Voplatek Roman    
Správce rozpočtu: Šťastná Pavla     
Hlavní účetní:    
Návrh rozpočtu zveřejněn:       
Návrh rozpočtu zveřejněn v elektronické podobě: