Zápis z veřejného zasedání konané dne 4.12.2012

 

ZÁPIS

ze zasedání  OZ Biřkov  konaného dne 04.12.2012 od  19,30  hod.

ve společenské místnosti OÚ Biřkov   

Přítomni        :     Roman Voplatek, Václav Bešta, Jana Jehlíková, Monika

                             Duchová, Radka  Votavová Baumruková,

Ověřovatelé zápisu: Jana Jehlíková, Monika Duchková

Návrhové komise: Václav Bešta

Zapisovatelka: Radka  Votavová Baumruková                                                                                                

Program :                 

                                               1) Kontrola z usnesení zasedání

                                               2) Zpráva starosty

3) Rozpočtové opatření č.8,9,10,12 a 12/ 2012 z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2012

4) Rozpočtový výhled na rok 2013-2015

5) Návrh rozpočtu na rok 2013

6) Nový ceník pro rok 2013

- komunální odpad

- poplatek za psi

- pronájem společenské místnosti a víceúčelového hřiště

7) Záměr prodeje pozemků v katastru obce Biřkov p.č. 2016,2017,2019,2021,2024

8) Zpráva finančního a kontrolního výboru

9) Diskuse

10) Usnesení a závěr

 

1 .   Zahájení

Zasedání OZ Biřkov zahájil pan Roman Voplatek  v 19:30 hodin.

Veřejné zasedání bylo svoláno řádně, členové zastupitelstva se sešli v počtu 5 členů, tedy zastupitelstvo je usnášení schopné.

Členové zastupitelstva souhlasili s takto navrženým programem.

2.   Místostarosta pan Bešta přečetl usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 20.9.2012

3.   Zpráva starosty

 

Členové obecního zastupitelstva projednávali na svém zasedání – Návrh o uzavření Veřejnoprávní smlouvy na evidenci obyvatel mezi obcí Biřkov a městem Klatovy. Obec bude platit za každý úkon 10 Kč – převodem na účet. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

 

 ZO schvaluje dne 4.12.2012 uzavření Veřejnoprávní smlouvy – evidence obyvatel – mezi obcí Biřkov a městem Klatovy. Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

 

Členové obecního zastupitelstva projednávali dále koupi nové tiskárny s kopírkou a skenovacím zařízením a koupi nových akumulačních kamen na obecní úřad.

 

Dále byl splacen úvěr na poldr ve výši 600 000,- Kč v měsíci září.

4.   Rozpočtové opatření č.8,9,10,11, 12/2012 z nich vyplývající upravený na rok 2012

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8,9,10,11,12/2012 a z nich vyplývající upravený rozpočet obce na rok 2012

Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

5 . Rozpočtový výhled na rok 2013-2015

 - P. Šťastná přečetla návrh rozpočtového výhledu na r. 2012-2014. ZO schvaluje rozpočtový výhled na r. 2013-2015. Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

ZO schvaluje rozpočtový výhled na r. 2013-2015.

 

6)  Návrh rozpočtu na rok 2013

 - P. Šťastná přečetla návrh rozpočtu na r. 2013. ZO schvaluje rozpočet na r. 2013 jako přebytkový s příjmy ve výši 1.438.982,-- Kč a výdaji ve výši 1.435.100,-- Kč. Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

- ZO schvaluje rozpočet na r. 2013 jako přebytkový s příjmy ve výši 1.438.982,-- Kč a výdaji ve výši 1.435.100,-- Kč.

 

 

 

7) Nový ceník pro rok 2013,  komunální odpad, poplatek za psi, pronájem společenské místnosti a víceúčelového hřiště.

 

Zastupitelé obce se rozhodli, že se pro rok 2013 budou zvedat ceny za komunální odpad a poplatek za psi. Ceny za pronájem společenské budovy a víceúčelového hřiště zůstávají stejné.

ZO schvaluje dne 4.12.2012 nový ceník pro rok 2013 na komunální odpad, poplatek za psi a pronájem společenské místnosti a víceúčelového hřiště. Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

 

8) Záměr prodeje pozemků v katastru obce Biřkov p.č. 2016,2017,2019,2021,2024

 

p. Jan Fraus požádal dne 14.11.2012 o odprodej pozemků p.č.2016,2017,2019,2021,2024.  Záměr bude vyvěšen na úřední desce.

 

9) Zpráva finančního a kontrolního výboru

 

Byla provedena finanční kontrola vystavených faktur za období 09/2012 až 10/2012, kontrola pokladních dokladů za období 9 až 10/2012 a kontrola běžného účtu ČS a kontrola účtu z úvěrové smlouvy 31.10.2012. Celková kontrola proběhla bez nedostatků.

 

Kontrolní výbor se zaměřil na kontrolu těchto bodů, kontrola došlých faktur za období 09/ až 10/2012, finanční hotovost   pokladně k 31.10.2012. Celková kontrola byla bez nedostatků.

 

10) Diskuse

 

p. Holberger chtěl bych se zeptat proč obec zvyšuje ceny za komunální odpad, že musí doplácet za rodiny, kde je více členů v jedné domácnosti a mají jen jednu popelnici.

 

p. starosta ceny za komunální odpad se musí zvedat, všude jinde se ceny zvedají a obec doplácí dost peněz za komunální odpad.

 

p. Kramer – chtěl bych se zeptat, jestli víte, že v pozemkách, které chcete prodat, je v územním plánu zanesen poldr, který má být postaven, a také jsou  tyto pozemky pronajaty na sekání.

 

pí.Votavová Baumruková ano víme, že tam má být poldr postaven. Nadále bude tato věc řešena s panem Frausem.

 

p.Kramer obec má v plánu zakoupit traktůrek za 600 000,- Kč,, to nemyslíte vážně.

pí.Votavová Baumruková. Nikde není psáno, že se ten traktůrek zakoupí, je to pouze návrh.

p.Kramer – obec zakoupila novou tiskárnu za 7 500,.Kč. to nebyla levnější.

 

p.starosta – ne nebyla

 

p. Holbergr Co ty suché vrby, cestou k vodárně, zda je obec nechá vyřezat.

 

p.starosta – ano, mluvili jsme o tom, necháme je vyřezat.

 

p. Kramer – Chtěl bych se zeptat, kde jsou ty staré desky z toho víceúčelového hřiště, oni  se ztratili nebo si je někdo vzal?

 

p.statosta – některé si odvezla firma

 

P. Kramer a ty zbylé, to si je někdo odnesl ?

 

p. Bešta – já jsem si jich několik vzal

 

pí.Votavová Baumruková – můj manžel si také některé odvezl.

 

p. Kramer – co krám, máte v plánu ho někomu pronajímat.

pí.Tyrpeklová – mohl by si ho vzít zpět COOP, mohli by jste se zeptat.

 

pí. Votavová Baumruková a kdo by něm prodával, to tak někdo, kdo je na mateřské nebo v důchodu, jinak se to nevyplatí.

 

pí. Holbergrová – ale my důchodci potřebujeme si také někde nakoupit.

 

p. Kramer. Píšete tu, že masérka má platit 20 Kč,- z každé masáže, tak by jste tu taky měli pro ni zatopit a uklidit, ta budova je hrozně vlhká, ale vám to je asi jedno.

 

p. Bešta – ano naposled jsem na to zapomněl, ale jinak ji tu zatápíme.

 

Paní Pavla Štastná posílá pro pana Kramera odpověď na jeho dotaz.

- rozpočet r.2013 místní správa 200 tis. Kč

  návrh rozpočtu vycházel z čerpání k 30.9.2012. Podle posledních výkazů odeslaných na Krajský úřad Plzeňského kraje bylo vykazováno na místní správě toto čerpání: - mzdy 38 184,00

                                 - kancelářské potřeby 8 013,00

                                 - elektrika 15 369,00

                                 - poštovné 1 110,00

                                 - telefony 6 469,34

                                 - bankovní poplatky 4 284,50

                                 - služby (např. upgrade softwaru) 18 801,30

                                 - udržování 10 638,00

                                 - cestovné 2 275,00

                                 - pohoštění 177,00

                                 - záloha do pokladny 30 782,00

                                 - příspěvky např. Sdružení Běleč 4 120,00

                                 ...................................................................

                                 celkem 140 193,14

Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o cca čerpání za 3/4 roku, byl stanoven rozpočet na r. 2012 ve výši 200 tis. Kč. 

- rozpočet ostatní tělovýchovná činnost 100 tis. Kč

Obec předpokládá, že i v letošním roce obdrží dar od fi ASAVET. Obdarovaný se v ní zavazuje, že dle §20 odst. 8 zákona o dani z příjmu právnických osob (cituji) "Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu,30b) právnickým osobám, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, 14e) a to se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii 15a), na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo které provozují školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu a nebo jsou nezletilými dětmi dlouhodobě těžce zdravotně postiženými vyžadujícími mimořádnou péči podle zvláštních právních předpisů113), na zdravotnické prostředky114) nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise115) nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. Obdobně se postupuje u darů středním školám a vyšším odborným školám na pořízení materiálu nebo zařízení nebo na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování, na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu. U darovaného majetku je hodnotou daru nejvýše zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) nebo hodnota zachycená v účetnictví podle zvláštního právního předpisu20) u ostatního majetku. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle § 34; přitom v případě poskytnutí darů vysokým školám a veřejným výzkumným institucím lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5 %.V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle § 34; přitom v případě poskytnutí darů vysokým školám a veřejným výzkumným institucím lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5 %. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání" (konec citace), použije dar na sportovní a kulturní potřeby. Ve smlouvě není uvedeno, že v opačném případě musí dar vrátit. Pouze v případě, že ve firmě ASAVET bude zahájena kontrola přiznání k dani z příjmu PO, je pravděpodobné, že obec bude vyzvána k doložení poučití daru a v případě, že jej nepoužije na sportovní a kulturní potřeby, bude fi ASAVET pokutována. Rozpočet výdajů je uveden na § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, kde již několik účetních období a to i za předchozího zastupitelstva byl rozpočtován provoz nejen víceúčelového hřiště, ale i společenského zařízení a buňky.

 

 

 

 

9) Usnesení a Závěr

Předseda návrhové komise p. Beštu, přečetl usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo schvaluje:

 

1) Kontrola z usnesení zasedání

                                               2) Zpráva starosty

3) Rozpočtové opatření č.8,9,10,12 a 12/ 2012 z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2012

4) Rozpočtový výhled na rok 2013-2015

5) Návrh rozpočtu na rok 2013

6) Nový ceník pro rok 2013

- komunální odpad

- poplatek za psi

- pronájem společenské místnosti a víceúčelového hřiště

7) Záměr prodeje pozemků v katastru obce Biřkov p.č. 2016,2017,2019,2021,2024

8) Zpráva finančního a kontrolního výboru

9) Diskuse

10) Usnesení a závěr

Členové zastupitelstva veřejným hlasováním schválili navržené usnesení. Návrh byl přijat.

Starosta obce ukončil veřejné zasedání.   Poděkoval vše za účast a popřál všem Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok 2013.

 

 

Ověřovatelé zápisu:

……………….                                                         ………………………….

Monika Duchková                                                              Jana Jehlíková

 

 

                        ………………………..                                          

Zapsala   :   Votavová Baumruková  Radka

                                                                                                         …………………………

                                                                                                                    Starosta obce       Vyvěšeno: 10.12.2012

 

Serjmuto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení ze zasedání obecného Zastupitelstva konaného dne 20.9.2012 ve společenské místnosti.

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

 

1) Zpráva starosty

2) Rozpočtové opatření č. 5,6, a 7/2012

z nich vyplývající upravený rozpočet obce na rok 2012

3) Plán inventur na rok 2012

4) Zpráva finančního a kontrolního výboru.

 5) Diskuse

 6) Usnesení a závěr

 

 

 

 

 

 

Po přečtení členové zastupitelstva hlasovali o schválení návrhu usnesení. Členové zastupitelstva souhlasili s takto navrženým usnesením.