Zápis z veřejného zasedání konané dne 27.3.2013

ZÁPIS

ze zasedání  OZ Biřkov  konaného dne 27.03.2013 od  19,30  hod.

ve společenské místnosti OÚ Biřkov   

Přítomni        :     Roman Voplatek, Václav Bešta, Jana Jehlíková, Monika

                             Duchová, Radka  Votavová Baumruková,

Ověřovatelé zápisu: Václav Bešta, Monika Duchková

Návrhové komise: Jana Jehlíková

Zapisovatelka: Radka  Votavová Baumruková                                                                                                

Program :                 

                                               1) Kontrola z usnesení zasedání

                                               2) Zpráva starosty

3) Rozpočtové opatření č.12,13/ 2012 a 1,2,3/2013 z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2012

4) Schválení účetní zavěrky za rok 2012

5) Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012

6) Zpráva finančního a kontrolního výboru

7) Diskuse

8 Usnesení a závěr

 

1 .   Zahájení

Zasedání OZ Biřkov zahájil pan Roman Voplatek  v 19:30 hodin.

Veřejné zasedání bylo svoláno řádně, členové zastupitelstva se sešli v počtu 5 členů, tedy zastupitelstvo je usnášení schopné.

Členové zastupitelstva souhlasili s takto navrženým programem.

2.   Místostarosta pan Bešta přečetl usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 4.12.2012

3.   Zpráva starosty

 

Členové obecního zastupitelstva projednávali na svém zasedání – Na obecní úřad se dostavila paní Jana Chrustinová z nabídkou, že si v obci pronajme prodejnu. Nájem je stanoven ve výši 1Kč,- za rok. Obec zakoupí do prodejny chladící a mrazí boxy do výše cca 100 00,-Kč. Členové zastupitelstva odsouhlasili dne 27.3.2013  v počtu 4 členů koupi chladících a mrazících boxů. 1 člen byl proti.

 

 Členové zastupitelstva projednávali finanční pomoc pro Diakonii. Finanční dar ve výši 15 000,- Kč. Členové obecního zastupitelstva na veřejném zasedání dne 27.3.2013 odhlasovali v počtu 5 členů finanční dar ve výši 15 000,- Kč.

 

Dále proběhla těžba dřeva. Bylo vytěženo 108,75m³. Dřevo bude prodáno firmě Hadovka s.r.o. za cenu 92 437,50,-Kč.

 

Dne 6.12.2012 se konalo jednání na obecním úřadě ohledně studie protipovodňových opatření v obci Biřkov.

 

Obecní zastupitelstvo obdrželo dne 26.2.2013 dopis od občanů Biřkova ve věci opravy obecní cesty p.č.1613/1,1613/2 a 1613/3. Obecní zastupitelstvo přizve k jednání odbornou firmu a po cenové kalkulaci se rozhodne, jak bude dále pokračovat v opravě.

 

Záměr prodeje pozemků v katastru obce Biřkov p.č. 2016,2017,2019,2021,2024 nebude uskutečněn.

 

Dále bych chtěl poděkovat paní Tyrpeklové, Hochmanové, Baumrukové a Votavové Baumrukové za účast na prezidentských volbách.

 

4.   Rozpočtové opatření č. 12,13/2012 a 1,2,3/2013 z nich vyplývající upravený na rok 2012

ZO vzali na vědomí  rozpočtové opatření č. 12,13/2012 a 1,2,/2013 a z nich vyplývající upravený rozpočet obce na rok 2012.

ZO schvalují rozpočtové opatření č.3/2013 a z nich vyplývající upravený rozpočet obce na rok 2013.

Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

5) Schválení účetní zavěrky za rok 2012

Paní p.Štastná přečetla účetní závěrku za rok 2012. Jednotlivé výkazy jsou uloženy na obecním úřadě. ZO schválilo účetní závěrku za r. 2012.

6) Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za r. 2012

Paní p.Štastná přečetla rozdělení výsledku hospodaření za r.2012. ve výši 483.432,99 Kč. ZO rozhodlo o převodu tohoto výsledku hospodaření v r. 2013 na účet Nerozdělený zisk minulých let. 

9) Zpráva finančního a kontrolního výboru

 

Byla provedena finanční kontrola vystavených faktur za období 11/2012 až 01/2013. Byla provedena kontrola pokladní knihy, pokladních dokladů za období 11/2012 – 01/2013. Celková kontrola proběhla bez nedostatků.

 

Byla provedena kontrola vydaných faktur za období 11/2012 – 01/2013. Celková kontrola byla bez nedostatků.

 

Kontrolní výbor se zaměřil na kontrolu došlých faktur, jejich úhrady 11/2012 – 01 /2013, finanční hotovost v pokladně a kontrola obecně závazných vyhlášek obce.  Celková kontrola proběhla bez závad.

 

10) Diskuse

 

p. Holbergrová: Chtěla bych poděkovat za protažení cesty k hájovně.

 

p. Chrustinová: Prodejnu bych chtěla otevřít 8.4.2013

9) Usnesení a Závěr

Předseda návrhové komise p. Beštu, přečetl usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo schvaluje:

 

1) Kontrola z usnesení zasedání

                                               2) Zpráva starosty

3) Rozpočtové opatření č.12,13/ 2012 a 1,2 bere na vědomí a rozpočtové 3/2013 schvaluje, z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2012

4) Schválení účetní zavěrky za rok 2012

ZO schválilo účetní závěrku za r. 2012.

5) Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012

ZO rozhodlo o převodu zlepšeného výsledku hospodaření za r. 2012 ve výši Kč 483 432,99 v r. 2013 na účet Nerozdělený zisk minulých let. 

6) Zpráva finančního a kontrolního výboru

7) Diskuse

8) Usnesení a závěr

Členové zastupitelstva veřejným hlasováním schválili navržené usnesení. Návrh byl přijat.

Ověřovatelé zápisu:

……………….                                                         ………………………….

Monika Duchková                                                              Václav Bešta

 

                        ………………………..                                           

Zapsala   :   Votavová Baumruková  Radka

                                                                                                         …………………………

                                                                                                                    Starosta obce       Vyvěšeno: 3.4.2013

 

Serjmuto: