NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE BIŘKOV

OBEC BIŘKOV

Biřkov 7, Přeštice, 334 01

 

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE BIŘKOV

 ZA ROK 2013

 

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

 

I.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013  (údaje jsou v Kč)

 

 

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Plnění k 31.12.2013

% plnění k upravenému                 k rozpočtu

Třída 1 - Daňové příjmy

1 301 280,00

1 581 537,51

1 581 537,51

100,00

Třída 2 - Nedaňové příjmy

137 702,00

233 850,00

147 387,14

63,00

Třída 3 - Kapitálové příjmy

0,00

0,00

0,00

0

Třída 4 - Přijaté dotace (vč.převodů)

0,00

149 738,00

348 389,00

232,70

Příjmy celkem

1 438 982,00

1 965 125,80

2 077 313,65

105,70

Třída 5 - Běžné výdaje (vč.převodů)

935 100,00

1 515 393,00

1 327 790,03

87,60

Třída 6 - Kapitálové výdaje

500 000,00

202 070,00

202 070,00

100,00

Výdaje celkem

1 435 100,00

1 717 463,00

1 529 860,03

89,10

Saldo: Příjmy - výdaje

3 882,00

247 662,80

547 453,62

221,05

Třída 8 - financování

-3 882,00

-247 662,80

-550 394,62

222,24

Přijaté úvěry a půjčky

0,00

0,00

0,00

0

Splátky úvěrů

0,00

0,00

0,00

0

Fond rezerv

0,00

0,00

0,00

0

Fond sociální

0,00

0,00

0,00

0

Prostředky minulých let

0,00

0,00

0,00

0

Operace nemající charakter příjmů a výdajů (proúčtování odměn 12/2013 přes pol. 8901)

0,00

0,00

2 941,00

****

Financování celkem

-3 882,00

-247 662,80

-547 453,62

221,05

 

 

 

 

 

 

Rozpočet obce na rok 2013 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Biřkov dne 4. 12. 2012. V průběhu roku 2013 byl upraven rozpočet 13 rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem obce.

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů) a dále pak na http://monitor.statnipokladna.cz (zadat název obce, ve spodní části následující obrazovky rozkliknout jednotlivé výkazy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Rozbor příjmů a výdajů za r. 2013

 

a) Daňové příjmy - skutečnost k 31.12.2013                                                                                               1 581 537,15

sdílené daně - podíl z celostátního hrubého výnosu, správní a místní poplatky

 

položka

text

1111

Sdílená daň ze závislé činnosti

333 928,24

1112

Sdílená daň z příjmu FO a 30% z výnosu záloh dle trvalého bydliště

31 152,07

1113

Sdílená daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů

30 039,48

1121

Sdílená daň z příjmu právnických osob

271 985,23

1122

Daň z příjmu právnických osob za obec

23 750,00

1211

Daň z přidané hodnoty

616 714,74

1335

Poplatek za odnětí pozemku z funkce lesa

23,00

1340

Místní poplatek – provozování systému likvidace komunálního odpadu

48 100,00

1341

Poplatek ze psa (50,-Kč/psa; 90,-Kč/každého dalšího psa)

1 920,00

1351

Odvod výtěžku z provozu loterií

6 156,58

1361

Správní poplatky

0,00

1511

Daň z nemovitostí

217 768,17

 

 

 

b) Nedaňové příjmy - skutečnost k 31.12.2013                                                                                             147 387,14

 

paragraf

text

1032

Prodej dřevní hmoty z obecních lesů

101 937,50

3419

Příjmy z pronájmu společenské místnosti a víceúčel.hřiště

3 740,00

 

Přijatý neinvestiční dar od fi ASAVET a.s.

0,00

3613

Pronájem prodejny + vybavení

1,00

3639

Příjmy z pronájmu rybníka

20 198,00

 

Příjmy z pronájmu pozemků

1 000,00

3722

Příjmy z poskytnutých služeb – příspěvek od fi Eko-Kom za tříděný odpad

9 830,00

3769

Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuta ASAVET a.s.)

5 000,00

6171

Přijaté úroky na běžném účtu vč. příjmu nahrazujícím úrok u ČNB

5 680,64

 

 

 

 

c) Kapitálové příjmy - skutečnost k 31.12.2013                                                                                                      0,00 Kč

 

paragraf

text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Přijaté dotace  - skutečnost k 31.12.2013 (bez převodů)                                                                         149 738,00

 

položka

ÚZ

text

 Kč

4111

98008

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Volba prezidenta

10 738,00

4111

98071

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Volba do Parlamentu ČR

21 000,00

4112

 

Neinvestiční dotace na výkon státní správy

54 400,00

4122

 

Příspěvek na obnovu porostu od Plzeňského kraje

3 600,00

4222

 

Investiční dotace na pořízení územního plánu od Plzeňského kraje

60 000,00

 

 

 

e) Běžné výdaje  - skutečnost k 31.12.2013 (bez převodů)                                                                       1 129 139,03 Kč

 

Běžné výdaje byly realizovány v r. 2013 na těchto paragrafech

 

§ 1031 pěstební činnost                                                                                                                                       48 968,00 Kč

    Po těžbě dřeva bylo nutno nakoupit nové sazenice, provést zalesnění, postavit oplocenky a provést základní ochranu lesních kultur.

 

§ 1032 podpora ostatních produkčních činností                                                                                                  50 371,00 Kč

    Jedná se o náklady související s těžbou dřeva.

 

§ 1039 ostatní záležitosti lesního hospodářství                                                                                        7 200,00 Kč

    Zahrnuje náklady na správu lesů za r. 2012 a 2013.

 

§ 2212   silnice                                                                                                                                                      2 723,00  Kč

    Částka byla vynaložena na zimní údržbu silnic.  

 

§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy                                                                                                 10 880,00 Kč

    Jedná se o příspěvek na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji za r. 2012 a 2013.

 

§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly                                                                             17 875,00 Kč

    Obec provedla rozbor odpadních vod.

 

§ 3111 předškolní zařízení                                                                                                                                   37 487,00 Kč

     V r. 2013 uhradila Obec Biřkov neinvestiční příspěvek na děti s trvalým pobytem v obci, které navštěvují MŠ Švihov a MŠ a ŠJ Borovy.  

 

§ 3113 základní školy                                                                                                                                          63 312,52 Kč

     Obec Biřkov, protože nemá vlastní základní školu, musí přispívat na provozní náklady Městu Švihov, s nímž je uzavřena dohoda o vytvoření školského obvodu a jehož základní školu a školní jídelnu navštěvující žáci z územního obvodu obce Biřkov. V r. 2013 také za dojíždějící žáky uhradila obec doplatek za r. 2012 Městu Přeštice.

 

§ 3141  školní stravování při předškolním a základním vzdělávání                                                        2 300,00 Kč

     Jedná se o zálohu na neinvestiční příspěvek za děti s trvalým pobytem v obci pro ŠJ Přeštice pro r. 2013.

 

§ 3314   činnost knihoven                                                                                                                                      5 602,00 Kč

     Obec Biřkov je zřizovatelem jedné knihovny, umístěné v budově obecního úřadu. V r. 2013 bylo na odměny knihovnice vynaloženo 4 250,00 Kč a na předplatné 1 352,00 Kč.

 

§ 3319     ostatní záležitosti kultury                                                                                                                     6 623,00 Kč

     Obec hradila v r. 2013 náklady na Dětský den  ve výši 4 623,00 Kč (ceny, občerstvení) a vyplatila odměnu za vedení kroniky ve výši 2 000,00 Kč.

 

§ 3419   ostatní tělovýchovná činnost                                                                                                                  84 422,75 Kč

     V částce jsou zahrnuty především odměny správce víceúčelového hřiště ve výši 23 783,00 Kč, nákup materiálu typu hygienické potřeby ve výši 685,00 Kč, spotřeba elektrické energie ve výši 38 996,00 Kč,  televizní poplatky 1 620,00 Kč, nájem technických plynů 8 105,75 Kč a oprava sociálního zařízení ve výši 11 233,00 Kč.

 

 

§ 3421   využití volného času dětí a mládeže                                                                                                      6 439,00 Kč

     V r. 2013 byla na dětském hřišti provedena revize herních prvků a dokoupen písek.

 

§ 3613 Nebytové hospodářství                                                                                                                            99 297,00 Kč

     V r. 2013 byla znovu uvedena do provozu prodejna, v souvislosti s tím byly vynaloženy následující výdaje: úklid po malování 1 200,00 Kč, nákup chladící vitríny, 2 ks prosklených lednic, proskleného mrazáku a nářezového stroje ve výši 82 570,00 Kč, úhrada elektrické energie do doby převzetí novým provozovatelem ve výši 5 692,00 a výdaje na malování, revizi elektriky a opravu klimatizace ve výši 9 835,00 Kč.

 

3631   veřejné osvětlení                                                                                                                                     39 795,00 Kč

     Jedná se o výdaje na  na spotřebovanou elektrickou energii veřejného osvětlení v obou obcích..

 

§ 3639   komunální služby a územní rozvoj jinde nespecifikovaný                                                                        2 028,00 Kč

     Z tohoto paragrafu obec hradila ceny na rybářské závody.

 

§ 3721   sběr a svoz nebezpečného odpadu                                                                                                            3 774,00 Kč

     Na tomto paragrafu jsou proúčtovány výdaje na sběr nebezpečného odpadu.

 

§ 3722   sběr a svoz komunálních odpadů                                                                                                           91 607,00 Kč      

     Obec v rámci svého systému zajišťuje pravidelný odvoz komunálního tříděného i netříděného odpadu (v částce zahrnut i nákup známek na popelnice).

 

§ 3744    protierozní, protilavinová a protipožární ochrana                                                                      935,00

     Jedná se o odměnu z dohody o provedení práce za údržbu poldru.

 

§ 3745   péče o vzhled obcí a veřejnou  zeleň                                                                                                    137 465,00 Kč

     Na tomto paragrafu byly proúčtovány výdaje z dohod o provedení práce ve výši 12 412,00 Kč, spotřeba pohonných hmot 4 874,00 Kč, zahradnické práce ve výši 74 900,00,  výdaje na mulčování 17 303,00 Kč, nákup materiálu typu struna 1 406,00 Kč a nákup nového křovinořezu a sekačky ve výši 26 570,00 Kč.

 

§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení                                 15 000,00 Kč

     Obec v r. 2013 přispěla Diakonii ČCE pro uživatele pečovatelské služby Jubilata a služby Domova na Radosti v Merklíně.

 

§ 5512   požární ochrana - dobrovolná část                                                                                                             877,00 Kč

     Jedná se o výdaje na úhradu elektrické energie hasičské zbrojnice.

 

§ 6112   zastupitelstvo obce                                                                                                                              108 608,63  Kč

     Na tomto paragrafu jsou proúčtovány výdaje týkající se zastupitelstva obce, a to odměny dle usnesení z jednání zastupitelstva obce ve výši 84 000,00 Kč, zákonné odvody na zdravotní pojištění ve výši 7 608,00 Kč, výdaje na provoz telefonů ve výši 8 423,63 Kč a cestovné ve výši 8 577,00 Kč.

 

§ 6114 Volby do Parlamentu ČR                                                                                                            15 154,00 Kč

     Na tomto paragrafu byly proúčtovány výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR, výdaje byly plně hrazeny z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu.

 

§ 6118 Volba prezidenta republiky                                                                                                            10 738,00 Kč

     Na tomto paragrafu byly proúčtovány výdaje spojené s volbami prezidenta republiky, výdaje byly plně hrazeny z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu.

 

§ 6171  Činnost místní správy                                                                                                                            142 724,13

     Tento paragraf zahrnuje výdaje na odměny zaměstnanců obecního úřadu (50 912,00 Kč), výdaje na předplatné odborných publikací a věstníku Plzeňského kraje (1 093,00 Kč), nákup drobného hmotného majetku (15 601,00 Kč – kamna Obecní úřad), nákup běžných kancelářských a provozních potřeb (1 115,00 Kč), úhradu spotřeby elektrické energie (23 270,00 Kč), poštovného (1 450,00 Kč), telefon.služeb a internet (7 438,33 Kč), bankovních poplatků (4 827,00 Kč), služeb typu zveřejnění ve Zlatých stránkách, prodloužení domény, aktualizace programu Mysis a poplatky za internet (23 408,80 Kč),  běžných oprav a udržování (11 156,00 Kč – oprava hasicích přístrojů, upgrade účetního programu), cestovné (776,00 Kč), příspěvku do Sdružení Běleč a Svazu místních samospráv (1 403,00,00 Kč) a další drobné výdaje.

 

§ 6320   pojištění funkčně nespecifikovaná                                                                                                          13 117,00 Kč

     Jedná se o pojištění obecního majetku.

 

§ 6399   ostatní finanční operace                                                                                                                         23 750,00 Kč

     Částka odpovídá dani z příjmu právnických osob za obec za r. 2012 – neplatí se, pouze se započítává proti daňovému výnosu. 

 

§ 6409 Ostatní činnosti j.n.                                                                                                                       31 0001,00 Kč

 

     Částka byla odvedena na účet Finančního úřadu pro Plzeňský kraj na základě  Platebních výměrů na odvod za porušení rozpočtové kázně (27 000,00 Kč) a Platebního výměru na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně (4 0001,00 Kč) za nezaslané a neuhrazené Finanční vypořádání za r. 2012.

 

 

f) Kapitálové výdaje                                                                                                                                         202 070,00 Kč

 

§3635 Územní plánování                                                                                                                     202 070,00 Kč

     Obec uhradila dle smlouvy o dílo 1. fázi zhotovení návrhu územního plánu, výdaje jsou částečně kryty dotací od Plzeňského kraje ve výši 60 000,00 Kč.

 

Celkem příjmy (vč. převodů)           2 077 313,65 Kč

Celkem výdaje (vč. převodů)           1 529 860,03 Kč

------------------------------------------------------------------

Rozdíl příjmů a výdajů                        547 453,62 Kč

                                            ==========

 

 

III.

FINANCOVÁNÍ

     Financování v r. 2013 představovalo změnu stavu na bankovním účtu ve výši 550 394,62 Kč a operace nemající charakter příjmů a výdajů (proúčtování odměn za prosince 2013).

 

IV.

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

     Obec Biřkov neprovozuje žádnou hospodářskou činnost.          

 

 

V.

PŘÍSPĚVKOVÁ A DALŠÍ ORGANIZACE

     Obec Biřkov nezřídila žádnou příspěvkovou, obchodní ani žádnou jinou další organizaci.

 

 

VI.

STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ A FINANČNÍCH AKTIV

     Obec Biřkov nemá žádný účelový fond ani finanční aktiva.

 

 

 

VII.

VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A OSTATNÍM ROZPOČTŮM VEŘEJNÉ ÚROVNĚ.

Dotace do rozpočtu obce za rok 2013 činily celkem 149 738,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány v rámci finančního vypořádání za r. 2013 – vyjma dotace na výkon státní správy, kde se finanční vypořádání neprovádí.

 

poskyt.

účel

ÚZ

položka

rozpočet

čerpání

%

Všeobecná  pokladní správa

Volby Prezidenta ČR

98008

4111

10 738,00

10 738,00

100

Všeobecná pokladní správa

Volby do Parlamentu ČR

98 071

4111

21 000,00

15 154,00

72,16

Plzeňský kraj

Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostu

 

4122

3 600,00

3 600,00

100

Plzeňský kraj

Účelová dotace č. C1/PSOV - 2013 Úz.plán Biřkov

 

4222

60 000,00

60 000,00

100

 

 

V r. 2013 nebyla poskytnuta žádná dotace

0

0

0

 

VIII.

PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY DLOUHODOBÉHO MAJETKU

 

 Přírůstky v r. 2013

Text

Hodnota

POZN:

028 Chladicí vitrína ARNEG LINZ 160 cm

35 000,00

 

028 Prosklená lednice Skandiluxe

10 000,00

 

028 Prosklená lednice Vestfrost

14 000,00

 

028 Prosklený mrazák Vestfrost 125 cm

10 000,00

 

028 Nářezový stroj

13 570,00

 

028 Sekačka MAX 53 VBD

12 580,00

 

028 Křovinořez OM 753T

13 990,00

 

028 Aku kamna OÚ

15 601,00

 

CELKEM

124 741,00

 

 

Úbytky v r. 2013

 

Text

Hodnota v Kč

Způsob likvidace - vyřazení

021 Trafostanice

39 040,00

Prodej ČEZ

031 St.p. 55 k.ú. Biřkov

          420,00

Prodej ČEZ

CELKEM

                 39 460,00

 

 

 

 

IX.

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2013

    Jednorázové přezkoumání hospodaření obce za r. 2013 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 6 2. 2014 na základě žádosti obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je přílohou tohoto závěrečného účtu. Zpráva obsahuje tento závěr:

 

 1. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

   

  1. při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

 • Usnesení se neshodovalo se zápisem (napraveno) Nedostatek: Kontrolou zápisu ze zasedání ZO, konaného dne 26. 3. 2010, bylo zjištěno, že zápis z jednání se neshoduje s usnesením ZO. V usnesení pod bodem 5 je uvedeno „Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření během roku s limitem na jednotlivou položku do 50 tis. Kč“. Toto usnesení se neprojednává v zápise ze zasedání ZO ze dne 26. 3. 2010.

 • K 30. 6.  nebylo požádáno o přezkoumání hospodaření, resp. nebyl oznámen záměr zadat přezkoumání hospodaření auditorovi (napraveno)

   

  byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

 • Návrh rozpočtu nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů předem dnem  jeho projednání v zastupitelstvu ÚSC (napraveno). Ke kontrole nebyl předložen návrh rozpočtu, ani jeho zveřejnění na úřední desce ani v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ke zveřejnění rozpočtu, schváleného dne 18. 12. 2009, došlo na úřední desce od 6. 1. do 22. 1. 2010 a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup od 18. 11. 2010.

 • Návrh závěrečného účtu za r. 2009 nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu (napraveno).  Ke kontrole bylo předloženo zveřejnění návrhu závěrečného účtu v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto zveřejnění však nebylo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb, jelikož k němu došlo až 23. 11. 2010.  

                          

 1.  
  1. při dílčím přezkoumání za rok 2013 – dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

    

 2. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov za rok 2013

  Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

   

 3. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov za rok 2013

  Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

   

 4. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov za rok 2013

  Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

  a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku                                                0,04%

  b) podíl závazků na rozpočtu územního celku                                                     1,08%

  c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku                  0%

   

       Součástí závěrečného účtu je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, rozvaha, výkaz zisku a ztrát a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Výše uvedené účetní výkazy jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě Biřkov a dále pak na http://monitor.statnipokladna.cz (zadat název obce, ve spodní části následující obrazovky rozkliknout jednotlivé výkazy).

   

   

       Závěrečný účet obce zpracovala Pavla Šťastná dne 2.3.2014.

   

   

   

   

Návrh na usnesení:

„Zastupitelstvo obce schvaluje  závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku  přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 a souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad.

Závěrečný účet byl:

vyvěšen dne:   ………………………………………………………………..

sejmut dne  :    ……………………………………………………………….

elektronicky vyvěšen dne: …………………………………………………..

 

 

     Závěrečný  účet  obce  Biřkov  byl  schválen  usnesením   zastupitelstva   obce   na   veřejném   zasedání   dne

 

…………………………...