Zápis z veřejného zasedání konaného dne 27.6.2013

 

ZÁPIS

ze zasedání  OZ Biřkov  konaného dne 27.06.2013 od  19,30  hod.

ve společenské místnosti OÚ Biřkov   

Přítomni        :     Roman Voplatek, Václav Bešta, Jana Jehlíková, Monika

                             Duchová, Radka  Votavová Baumruková,

Ověřovatelé zápisu: Jana Jehlíková, Monika Duchková

Návrhové komise: Václav Bešta

Zapisovatelka: Radka Votavová Baumruková                                                                                                

Program :                 

                                               1) Kontrola z usnesení zasedání

                                               2) Zpráva starosty

3) Rozpočtové opatření 4,5, a 6/2013 z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2013

4) Návrh závěrečného účtu obce Biřkov za r.2012,  včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2012

5) Žádost o přezkoumání hospodaření Krajskému úřadu kraje za r.2013

6) Zpráva finančního a kontrolního výboru

7) Diskuse

8 Usnesení a závěr

 

1 .   Zahájení

Zasedání OZ Biřkov zahájil pan Roman Voplatek  v 19:00 hodin.

Veřejné zasedání bylo svoláno řádně, členové zastupitelstva se sešli v počtu 5 členů, tedy zastupitelstvo je usnášení schopné.

Členové zastupitelstva souhlasili s takto navrženým programem.

2.   Místostarosta pan Bešta přečetl usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 27.3.2013

 

 

3.   Zpráva starosty

 

Členové obecního zastupitelstva obdrželi – dne 3.6.2013 od zastupitelstva plzeňského kraje, schválené usnesením č.161/13o poskytnutí finanční dotace z dotačního titulu Územní plány. Obec dostala dotaci ve výši 60.tisíc Kč.

 

Dále zastupitelé obce projednávali stavbu poldru. Poldr č.1 (nad obcí) nebude ze strany Povodí Vltavy realizován, neboť pro protipovodňovou ochranu nemá žádný význam.

Ostatní navržená opatření obsažená ve studii budou posouzena expertem s Mze ČR.

 

Dále zastupitelé projednávali cenovou nabídku na realizaci vyčištění vodního toku v obci Biřkov od ústí vtoku do rybníka až k „Babkovně“.  Cenová nabídka je 75 000,- bez DPH. Zastupitelé obce odsouhlasili dne 27.6.2013 v počtu 5 členů vyčištění vodního toku v obci Biřkov.

 

Dále obec Biřkov obdržela smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů. Jedná se o smlouvu pro Město Přeštice, kde se obec Biřkov zavazuje uhradit městu Přeštice neinvestiční výdaje za předškolní, základní a jiné vzdělání ve výši 2 300,- za každého žáka. Zastupitelé obce odsouhlasili dne 27.6.2013 v počtu 5 členů smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů.

 

Zastupitelé projednávali vyřazení drobného hmotného majetku z inventáře. Jedná se o Aku kamna, Scanner HP, Tiskárna HP 845C a Počítač + filtr+monitor.

 Zastupitelé obce odsouhlasili dne 27.6.2013 v počtu 5 členů vyřazení majetku z inventáře.

 

4.   Rozpočtové opatření č. 4,5,6,/2013 z nich vyplývající upravený na rok 2012

ZO vzali na vědomí  rozpočtové opatření č.4,5,6,/2013 a z nich vyplývající upravený rozpočet obce na rok 2012.

Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

 

 

5) Návrh závěrečného účtu obce Biřkov za r.2012,  včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2012

A  Žádost o přezkoumání hospodaření Krajskému úřadu kraje za r.2013

Paní P. Šťastná přečetla návrh Závěrečného účtu za r. 2012, vč. Závěru Zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2012. 
ZO projednalo závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 a souhlasí bez výhrad.
ZO navrhuje, aby prozkoumání hospodaření za r. 2013 provedl Krajský úřad Plzeňského kraje a pověřuje starostu obce písemně požádat Krajský úřad Plzeňského kraje o přezkoumání hospodaření za r. 2013.
 Termín: do 30.6.2013
Zodpovídá: starosta obce

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 a souhlasí s celoročním hospodařením obce za kalendářní rok 2012 bez výhrad.
ZO schvaluje, aby přezkoumání hospodaření Obce Biřkov za r. 2013 provedl Krajský úřad Plzeňského kraje a pověřuje starostu obce písemně požádat Krajský úřad Plzeňského kraje o přezkoumání hospodaření za r. 2013.

6) Zpráva finančního a kontrolního výboru

 

Byla provedena finanční kontrola došlých faktur, jejich úhrady v období 02/2013 až 04/2012, finanční hotovost v pokladně k 30.4.2013. U kontrolovaných faktur nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 

Kontrola hotovosti v pokladně ke dni 30.4.2013. Stav v pokladně souhlasil s vykazovaným stavem v pokladní knize a také souhlasil s účetní uzávěrkou p. Štastné.

 

Celková kontrola proběhla bez nedostatků.

 

Kontrolní výbor se zaměřil na kontrolu běžného účtu u ČS a u ČNB ke dni 30.4.2013, kontrola vydaných faktur za období 02/2013 – 04/2013 a kontrola pokladních dokladů 02/2013 až 04/2013.

 

Celková kontrola proběhla bez závad.

 

7) Diskuse

 

p. Holbergr: Zda se bude čisti potok a zda se budou vyndávat ty roury, při velké vodě se zanáší a nikdo je nechce chodit čistit.

 

p. Voplatek: čistění potoka proběhne a roury se zatím vyndávat nebudou.

 

p. Kramer: Jak je možné, že nebylo vyhlášeno očkování psů.

 

p. Voplatek: Bohužel nešel rozhlas v obci, očkování proběhne znovu.

 

p. Kramer: Proč letos nebyl v obci dětský den.

 

p. Votavová Baumruková: Není povinností obecního zastupitelstva, aby pořádalo dětský den, mohl ho pořádat kdokoliv jiný.

 

 

8) Usnesení a Závěr

Předseda návrhové komise p. Beštu, přečetl usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo schvaluje:

 

1) Kontrola z usnesení zasedání

                                               2) Zpráva starosty

3) Rozpočtové opatření 4,5, a 6/2013 z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2013

4) Návrh závěrečného účtu obce Biřkov za r.2012,  včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2012

5) Žádost o přezkoumání hospodaření Krajskému úřadu kraje za r.2013

6) Zpráva finančního a kontrolního výboru

7) Diskuse

8 Usnesení a závěr

 

Členové zastupitelstva veřejným hlasováním schválili navržené usnesení. Návrh byl přijat.

Ověřovatelé zápisu:

……………….                                                         ………………………….

Monika Duchková                                                              Jana Jehlíková

 

                        ………………………..                                          

Zapsala   :   Votavová Baumruková  Radka

                                                                                                         …………………………

                                                                                                                    Starosta obce       Vyvěšeno: 3.7.2013

 

Sejmuto: