Zápis z veřejného zasedání konané dne 13.9.2013

ZÁPIS

ze zasedání  OZ Biřkov  konaného dne 13.09.2013 od  19,30  hod.

ve společenské místnosti OÚ Biřkov   

Přítomni        :     Roman Voplatek, Václav Bešta, Jana Jehlíková, Monika

                             Duchová, Radka  Votavová Baumruková,

Ověřovatelé zápisu: Jana Jehlíková,Václav Bešta

Návrhové komise: Monika Duchková

Zapisovatelka: Radka Votavová Baumruková                                                                                                

Program :                 

                                               1) Kontrola z usnesení zasedání

                                               2) Zpráva starosty

3) Rozpočtové opatření 7 a 8/2013 z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2013

4) Zpráva finančního a kontrolního výboru

7) Diskuse

8 Usnesení a závěr

 

1 .   Zahájení

Zasedání OZ Biřkov zahájil pan Roman Voplatek  v 19:30 hodin.

Veřejné zasedání bylo svoláno řádně, členové zastupitelstva se sešli v počtu 5 členů, tedy zastupitelstvo je usnášení schopné.

Členové zastupitelstva souhlasili s takto navrženým programem.

2.   Místostarosta pan Bešta přečetl usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 28.6.2013

 

 

 

 

3.   Zpráva starosty

 

Zastupitelé obce projednávali žádost o povolení užívání silnic a úplné uzavírky silnice. Ve dnech 27. – 29. Září organizuje škodateam klub závody a pro tyto účely by chtěli využít cesty Kámen – Křenice, Zderaz – Kámen.  Zastupitelé obce odsouhlasili dne 13.9.2013 v počtu 5 členů, uzavření silnice v obcích Kámen – Křenice, Zderaz – Kámen.

 

Dále obecní zastupitelstvo obdrželo dne 12.9.2013 žádost od paní Michaeli Chlustinové o pronájmu pozemku. Jedná se o pozemek parcelní číslo 223/6, 1616/2 v obci Biřkov. Paní Michaela Chlustinová by na tomto pozemku chtěla sušit seno a mít na něm ovce a kozy. Navržená doba užívání je na dobu neurčitou.

 

Členové obce projednávali výměru hranic na pozemku paní Vaňkové. Obec nechá vyměřit hranice na jejím pozemku. Zastupitelé obce odsouhlasili dne 13.9.2013 v počtu 5 členů výměru hranic pozemku.

4.   Rozpočtové opatření č. 7 a 8 ,/2013 z nich vyplývající upravený na rok 2012

 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7 a 8/2013 a z nich vyplývající upravený rozpočet obce na r. 2013
Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

6) Zpráva finančního a kontrolního výboru

 

Byla provedena finanční kontrola běžných účtů u ČS a u ČNB ke dni 31.8.2013, kontrola vydaných faktur za období 05/2013 – 08/2013 a kontrola pokladních dokladů za toto období.

 

Celková kontrola proběhla bez nedostatků.

 

Kontrolní výbor se zaměřil na kontrolu došlých faktur, jejich úhrady, sborník došlých faktur za účetní období 05/2013 – 08/2013, finanční hotovost v pokladně k účetnímu období 08/2013 a kontrolu obecně závazných vyhlášek obce za účetní období 05/2013 – 08/2013

 

Celková kontrola proběhla bez závad.

 

7) Diskuse

 

p. Tyrpeklová – Kdo uklízí společenskou místnost

 

p.Voplatek – nikdo ji neuklízí

p.Tyrpeklová – Chtěli bychom poděkovat paní Chlustinové za  věcné dary pro děti na akci – Rozloučení z prázdninami.

 

 

8) Usnesení a Závěr

Předseda návrhové komise p. Beštu, přečetl usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo schvaluje:

                                               1) Kontrola z usnesení zasedání

                                               2) Zpráva starosty

3) Rozpočtové opatření 7 a 8/2013 z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2013

4) Zpráva finančního a kontrolního výboru

7) Diskuse

8 Usnesení a závěr

 

 

 

 

 

Členové zastupitelstva veřejným hlasováním schválili navržené usnesení. Návrh byl přijat.

Ověřovatelé zápisu:

……………….                                                         ………………………….

Václav Bešta                                                                      Jana Jehlíková

 

                        ………………………..                                          

Zapsala   :   Votavová Baumruková  Radka

                                                                                                         …………………………

                                                                                                                    Starosta obce       Vyvěšeno: 19.9.2013

 

Sejmuto: