Návrh rozpočtu na r.2014 a výhled 2014-2016

                         Návrh rozpočtu Obce Biřkov na r. 2014
Návrh rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtového výhledu.
Text § položka Návrh rozpočtu 2014
       
Daň z příjmu FO ze záv. Čin.    pol. 1111 300 000,00  
Daň z příjmu FO za sam.čin.   pol. 1112 35 000,00  
Daň z příjmu FO z kapit.výn.   pol. 1113 23 000,00  
Daň z příjmu PO   pol. 1121 290 000,00  
DPH   pol. 1211 500 000,00  
daň z nemovitosti   pol. 1511 163 000,00  
Místní popl. Za kom. Odpad   pol. 1337 48 100,00  
Místní popl. Ze psů   pol. 1341 1 920,00  
Odvod z loterií a her krom VHP   pol. 1351 5 000,00  
Podpora ostatních produkčních činností v lesním hospodářství - těžba dřeva § 1032 pol. 2111 100 000,00  
Podpora ostatních produkčních činností v lesním hospodářství -  nájem honitby § 1032 pol. 2139 177,00  
Ostatní tělovýchovná činnost - pronájem víceúčelového zařízení § 3419 pol. 2132 3 000,00  
Nebytové hospodářství - pronájem prodejny § 3613 pol. 2132 1,00  
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - pronájem zemědělských pozemků § 3639 pol. 2131 19 525,00  
Sběr a svoz komunálního odpadu - tříděný odpad § 3722 pol. 2111 9 000,00  
Činnost místní správy - přijaté úroky § 6171 pol. 2141 6 000,00  
Celkem příjmy     1 503 723,00  
       
Text § položka Návrh rozpočtu 2014
Pěstební činnost §1031 pol. 5169 30 000,00  
Podpora ostatních produkčních činností v lesním hospodářství - tězba, vyžínání, úklid… §1032 pol. 5169 50 000,00  
Ostatní záležitosti lesního hospodaření §1039 pol. 5169 4 000,00  
Silnice  § 2212 pol. 5171 4 000,00  
Provoz veřejné silniční dopravy - přísp. Plzeň.kraji na územní dopravní obslužnost § 2221 pol. 5193 11 000,00  
Pitná voda - rozbory studny, … § 2310 pol. 5169 1 500,00  
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - kanalizace § 2321 pol. 5169 30 000,00  
Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na žáky  § 3111 pol. 5321 41 200,00  
Základní školy - neinvestiční příspěvek na žáky  § 3113 pol. 5321 88 500,00  
Školní stravování - neinvestiční příspěvek na žáky § 3141 pol. 5321 2 300,00  
Činnosti knihovnické - odměna § 3314 pol. 5021 4 250,00  
Činnosti knihovnické - tisk § 3314 pol. 5136 2 150,00  
Ostatní záležitosti kultury - Dětský den, májka, fotbalový turnaj § 3319 pol. 5194 15 000,00  
Rozhlas a televize - bezdrátový rozhlas, popl. OSA § 3341 pol. 5192 3 000,00  
Ostatní tělovýchovná činnost - Víceúčel.hřiště, společenská místnost - el.energie § 3419 pol. 5154 60 000,00  
Ostatní tělovýchovná činnost - Víceúčel.hřiště, společenská místnost - odměny § 3419 pol. 5021 24 000,00  
Ostatní tělovýchovná činnost - Víceúčel.hřiště, společenská místnost - TV popl. § 3419 pol. 5162 1 620,00  
Ostatní tělovýchovná činnost - Víceúčel.hřiště, společenská místnost - služby § 3419 pol. 5169 20 000,00  
Využití volného času dětí a mládeže - dětské hřiště § 3421 pol. 5169 30 000,00  
Veřejné osvětlení § 3631 pol. 5154 50 000,00  
Věcné dary rybářské závody § 3631 pol. 5194 2 000,00  
Sběr a svoz nebezpečeného odpadu § 3721 pol. 5169 4 000,00  
Sběr a svoz komunálního odpadu - nákup známek § 3722 pol. 5139 81 000,00  
Sběr a svoz komunálního odpadu - služby § 3722 pol. 5169 25 000,00  
Sběr a svoz jiných odpadů - velkoobjemový odpad § 3723 pol. 5169 8 000,00  
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - odměny § 3745 pol. 5021 25 000,00  
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - nákup materiálu § 3745 pol. 5139 5 000,00  
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - PHM § 3745 pol. 5156 10 000,00  
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - služby § 3745 pol. 5169 10 000,00  
Ochrana obyvatelstva (rezerva na kriz.události dle kriz.zákona 118/2011 Sb.) § 5212 pol. 5909 1 000,00  
Požární ochrana - dobrovolná část - oprava hasičárny, el.energie …       § 5512 pol. 5154 2 000,00  
Zastupitelstva obcí - odměny § 6112 pol. 5023 84 000,00  
Zastupitelstva obcí - ZP § 6112 pol. 5032 7 608,00  
Zastupitelstva obcí - tel.popl. § 6112 pol. 5162 9 000,00  
Zastupitelstva obcí - cestovné § 6112 pol. 5173 9 000,00  
Činnost místní správy - odměna účetní, pokladní § 6171 pol. 5021 49 000,00  
Činnost místní správy - nákup materiálu § 6171 pol. 5139 1 000,00  
Činnost místní správy - el.energie § 6171 pol. 5154 26 000,00  
Činnost místní správy - poštovné § 6171 pol. 5161 2 200,00  
Činnost místní správy - tel. popl.  § 6171 pol. 5162 10 000,00  
Činnost místní správy - popl. banka § 6171 pol. 5163 6 000,00  
Činnost místní správy - služby § 6171 pol. 5169 50 000,00  
Činnost místní správy - upgrade softwaru a ost.údržba § 6171 pol. 5171 10 000,00  
Činnost místní správy - cestovné § 6171 pol. 5173 3 000,00  
Činnost místní správy - přísp. Sdružení Běleč § 6171 pol. 5229 1 500,00  
Pojištění majetku § 6320 pol. 5163 14 000,00  
Celkem výdaje     927 828,00  
Příjmy celkem: 1 503 723,00 Kč
Výdaje vč. splátky úvěru celkem:  927 828,00 Kč
Rozdíl:  575 895,00 Kč
Rozpočet je schvalován jako přebytkový.
    Podpis Datum
Vypracoval:  Šťastná Pavla     
Schválil: Voplatek Roman    
Projednáno ve finančním výboru:      
Předběžná řídící finanční kontrola dle zák. 320/2001 Sb. 
Příkazce operace: Voplatek Roman    
Správce rozpočtu: Šťastná Pavla     
Hlavní účetní: Šťastná Pavla     
Návrh rozpočtu zveřejněn:       
Návrh rozpočtu zveřejněn v elektronické podobě:       
Rozpočtový výhled 2014-2016 Obce Biřkov
      2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A   Počáteční stav peněžních
prostředků k 1.1. 
               
P1 Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010  1366020 1350000 1350000          
P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020  137703 45000 45000          
P3 Třída 3 Kapitálové příjmy- ř. 4030                 
P4 Třída 4 Přijaté dotace - ř.4040                 
Pc P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem /před konsolidací/ - ř.4050  1503723 1395000 1395000          
Kp   Konsolidace celkem - ř.4060                 
Pk Pc-Kp Příjmy po konsolidaci - ř.4200  1503723 1395000 1395000          
P5   - úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - ř. 8113                 
P6   - úvěry dlouhodobé - ř.8123                 
P7   - výše uvažovaného úvěru ze SFŽP                 
P8   - příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř.8111                 
P9   - příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř.8121                 
P10   - ostatní                 
Pf P5+P6+P7+P8+P9+P10 Přijaté úvěry a komunální obligace                 
P Pk+Pf KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM  1503723 1395000 1395000          
V1 Třída 5 Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210  897828 1000000 1000000          
V2 Třída 6 Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220                 
V3 Třída 7 Ostatní výdaje - ř.4230                 
Vc V1+V2+V3 Výdaje celkem /před konsolidací/ - ř.4240  897828 1000000 1000000          
Kv   Konsolidace celkem - ř. 4250                 
Vk Vc-Kv Výdaje po konsolidaci - ř.4430  897828 1000000 1000000          
V4   - splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř.8114                 
V5   - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124                 
V6   - splátka jistiny uvažovaného úvěru ze SFŽP                 
V7   - splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř.8112                 
V8   - splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř.8122                 
V9   - ostatní                 
Vf V4+V5+V6+V7+V8+V9 Splátky jistin úvěrů, dluhopisů                 
V Vk+Vf KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM  897828 1000000 1000000          
D P-V Hotovost běžného roku  605895 395000 395000          
E A+D Hotovost na konci roku                 
   
Komentář k výše uvedeným údajům.
Daňové příjmy Předpokládané mírné roční navýšení
Nedaňové příjmy Vychází ze skutečných příjmů k 31.10.2013
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Přijaté úvěry krátkodobé
Běžné neinvest.výdaje Vychází z čerpání výdajů k 31.10.2013
Investiční výdaje
Splátka dlouh.úvěrů
    Podpis Podpis Datum
Vypracoval:  Šťastná Pavla     
Schválil: Voplatek Roman    
Projednáno ve finančním výboru:      
Předběžná řídící finanční kontrola dle zák. 320/2001 Sb. 
Příkazce operace: Voplatek Roman    
Správce rozpočtu: Šťastná Pavla     
Hlavní účetní:    
Návrh rozpočtu zveřejněn:       
Návrh rozpočtu zveřejněn v elektronické podobě: