Zápis z veřejného zasedání konané dne 16.12.2013

 

ZÁPIS

ze zasedání  OZ Biřkov  konaného dne 16.12.2013 od  19.00  hod.

ve společenské místnosti OÚ Biřkov   

Přítomni        :     Roman Voplatek, Václav Bešta, Monika

                             Duchová, Radka  Votavová Baumruková,

Ověřovatelé zápisu: Monika Duchková,  Václav Bešta

Návrhové komise: Radka Votavová Baumruková                                                                                                

Zapisovatelka: Radka Votavová Baumruková                                                                                                

Program :                 

                                               1) Kontrola z usnesení zasedání

                                               2) Zpráva starosty

3) Rozpočtové opatření 9,10 a 11/2013 z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2013

4) Rozpočtový výhled 2014 - 2016

5) Návrh rozpočtu na r.2014

6) Zpráva finančního a kontrolního výboru

7) Diskuse

8 Usnesení a závěr

 

1 .   Zahájení

Zasedání OZ Biřkov zahájil pan Roman Voplatek  v 19:00 hodin.

Veřejné zasedání bylo svoláno řádně, členové zastupitelstva se sešli v počtu 4 členů, tedy zastupitelstvo je usnášení schopné.

Členové zastupitelstva souhlasili s takto navrženým programem.

2.   Místostarosta pan Bešta přečetl usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 13.9.2013

 

 

 

3.   Zpráva starosty

 

Zastupitelé obce projednávali na svých schůzích – v roce 2014 se nebudou navyšovat ceny za komunální odpad ani poplatky za psi. Ceny za pronájem společenské budovy a víceúčelového hřiště zůstávají stejné.

 

Dále zastupitelé projednávali, paní Anna Frausová od příštího roku již nadále nechce vykonávat knihovnu. Knihovnu za ní přebere paní Dana Hájková.

 

4.   Rozpočtové opatření č. 9,10 a 11,/2013 z nich vyplývající upravený na rok 2012

ZO vzali na vědomí  rozpočtové opatření č.9,10 a 11,/2013 a z nich vyplývající upravený rozpočet obce na rok 2013.

Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti

5) Rozpočtový výhled 2014 – 2016

 

- P. Šťastná přečetla návrh rozpočtového výhledu na r. 2014-2016. ZO schvaluje rozpočtový výhled na r. 2014-2016. Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

 

6) Návrh rozpočtu na r.2014

 

 - P. Šťastná přečetla návrh rozpočtu na r. 2014. ZO schvaluje rozpočet na r. 2014 jako přebytkový s příjmy ve výši 1.503.723,-- Kč a výdaji ve výši 927.828,-- Kč. Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

 

7) Zpráva finančního a kontrolního výboru

 

 Finanční kontrola se zaměřila na tyto body – Kontrola došlých faktur, faktur za účetní období 09/2013 – 10/2013, Finanční hotovost v pokladně období 10/2013 a Kontrola obecně závazných vyhlášek obce za období 09/2013 – 10/2013.

 

Celková kontrola byla provedena bez závad.

 

Kontrolní výbor pracoval na těchto bodech – Kontrola běžných účtů u ČS a u ČNB ke dni 31.10.2013, Kontrola vydaných faktur za období 09/2013 – 10/2013, kontrola pokladních dokladů za období 09/2013 – 10 /2013.

 

Celková kontrola byla provedena bez závad.

 

 

 

8) Diskuse

 

p. Holbergr: V rozpočtu počítáte i s položkou velkoobjemového kontejneru, ale loni už nebyl. Tak jak to bude letos?

 

p. Voplatek. Loni nebyl to je pravda, letos to napravíme a objednáme ho.

 

8) Usnesení a Závěr

Předseda návrhové komise p. Beštu, přečetl usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo schvaluje: 1) Kontrola z usnesení zasedání

                                               2) Zpráva starosty

3) Rozpočtové opatření 9,10 a 11/2013 z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2013

4) Rozpočtový výhled 2014 - 2016

5) Návrh rozpočtu na r.2014

6) Zpráva finančního a kontrolního výboru

7) Diskuse

8 Usnesení a závěr

 

 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9,10,11/2013 a z nich vyplývající upravený rozpočet obce na r. 2013. 
- ZO schvaluje rozpočtový výhled na r. 2014-2016. 
- ZO schvaluje rozpočet na r. 2014 jako přebytkový s příjmy ve výši 1.503.723,-- Kč a výdaji ve výši 927.828,-- Kč.

 

Členové zastupitelstva veřejným hlasováním schválili navržené usnesení. Návrh byl přijat.

Ověřovatelé zápisu:

……………….                                                         ………………………….

Monika Duchková                                                              Václav Bešta

 

                        ………………………..                                          

Zapsala   :   Votavová Baumruková  Radka

                                                                                                         …………………………

                                                                                                                    Starosta obce       Vyvěšeno: 23.12.2013

 

Sejmuto: