Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 Zákona o svobodném přístupu k informa

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 Zákona o svobodném přístupu k informacím

 1. Název                                                Obec Biřkov

   

 2. Důvod a způsob založení             

           Obec Biřkov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke dni 24. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb.**), občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

  Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění).

  *) Zákon 367/1990 Sb., o obcích, byl zrušen; novým zákonem o obcích je zákon č. 128/2000 Sb.

  **) Zákon 40/1964 Sb. Občanský zákoník byl zrušen, novým Občanským zákoníkem je zákon č. 89/2012 Sb.

 3. Organizační struktura            starosta         Voplatek Roman

  místostarosta Bešta Václav

  člen ZO         Duchková Monika

  Jehlíková Jana

                                     Baumruková Votavová Radka

                                     Šneberger Josef

  Kontaktní spojení                  Adresa                              Biřkov 7, Přeštice, 334 01

Telefon                             420 376 383 147

                                          420 724 148 125

E-mail                                Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

WWW stránky                 http://www.birkov.cz

Datová schránka ID         n6sbzcq

 1. Úřední hodiny                       každou středu 18.00-19.00 hod v sídle Obecního úřadu

 2. Případné platby lze poukázat   na účet č. 822868319/0800 vedený u České spořitelny a.s.

 3.                                       43313868

 4. DIČ                                    CZ43313868, obec není registrována jako plátce DPH

   

   

   

 5. Dokumenty

  Usnesení Zastupitelstva obce a Rozpočet obce na příslušný a předchozí rok jsou zveřejňovány na elektronické desce.

 6. Žádosti o informace

  Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

  Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci obce a zaměstnanci v rámci své působnosti. O ústní a telefonické žádosti vč. způsobu jejího vyřízení se učiní záznam. Písemně podané žádosti jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně obecního úřadu.

  Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby:

  a. poskytnutím informace - písemnou odpovědí, nebo nahlédnutím do spisu (o tom učiní zaměstnanec záznam),

  b. odložením žádosti - je-li žádost neúplná, nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tom učiní zaměstnanec protokol),

  c. odmítnutím žádosti - jen formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona, které vydá zastupitelstvo obce

  Je-li proti rozhodnutí podáno ve smyslu § 16 zákona odvolání, je vyřízeno těmito způsoby:

 • směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti,postoupí je pracovník OÚ pověřenému úřadu.

 • směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, postoupí je pracovník OÚ k rozhodnutí starostovi.

 1. Příjem žádostí a dalších podání

 • Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

 • O ústní a telefonické žádosti učiní příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká, záznam.

 • Žadatelem pro účel zákona číslo 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

 • Písemná žádost je doručena obecnímu úřadu, kde je zaevidována na sekretariátu starosty a postoupena příslušnému pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem, kdy byla zaevidována na sekretariátu.

 • Z podání musí být zřejmé

  • kdo je činí – jméno, příjmení, adresa žadatele, nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele; u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa);

  • jaká informace je požadována;

  • kterému povinnému subjektu je určena (obecní úřad).

 • Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží.

 • V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.

 • V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.

   

   

  Lhůty při vyřizování žádostí o informace:

 • Poskytnutí informací - do 15 dnů od přijetí nebo upřesnění žádosti

 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informací - až o 10 dnů

 • Rozhodnutí o odepření informací - ve lhůtě pro poskytnutí informací

 • Odkázání žadatele na zveřejněnou informaci - do 7 dnů od přijetí žádosti

 • Sdělení o odložení žádosti - do 3 dnů od přijetí žádosti

 • Výzva k upřesnění žádosti - do 7 dnů od podání žádosti

 • Lhůta k upřesnění žádosti (pro žadatele) - do 30 dnů od výzvy

 • Lhůta pro podání odvolání - do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí

 • Lhůta pro vyřízení odvolání - do 15 dnů od předložení odvolání odv. orgánu

  Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní.

  Závažnými důvody jsou:

 • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,

 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

   

 1. Opravné prostředky

  Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 • Rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastních rukou žadatele.

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo od doručení rozhodnutí.

 • Odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.

 • V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. obecní úřad neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, tj. v případě ochrany utajovaných skutečností (§ 7), ochrany osobnosti a soukromí (§ 8), ochrany obchodního tajemství (§ 9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§ 11). V souladu s tímto ustanovením (§ 11) obecní úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, když se příprava ukončí rozhodnutím.

 • Informace se neposkytují elektronickou poštou.

   

 1. Formuláře                           Obec nemá zveřejněny formuláře v elektronické podobě

   

 2. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací       http://portal.gov.cz/portal/obcan/

   

   

   

   

 3. Předpisy

  14.1 Nejdůležitější používané předpisy

- zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
- zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
- zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách
- zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
- vyhl. MV č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a veřejného prostranství
- zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- zák. č. 254/2001 Sb., o vodách
- zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
- zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
- zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
- zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
- zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
- zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
- zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
- zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
- nař. vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
- zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
- zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
- zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
- zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
- zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
- zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
- zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
- zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
- zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
- zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
- zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
- nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
- zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady

- vyhl. Min. financí č. 176/1993 Sb. o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
- zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
- zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- nař. Vlády ČR o odměnách členům zastupitelstev
- vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
- zák. č. 72/1994 o vlastnictví bytů
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
- nař. vlády ČR č. 140/2000, kterým se stanoví seznam oborů živností volných
- vyhl. MV č. 345/2000 o zvláštní odborné způsobilosti
- zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
- nař. Vlády ČR 304/2001 Sb., kterým se provádí zák. o elektronickém podpisu
- zák. č. 450/2001 Sb.změny některých zákonů týkajících se veřejné správy
- vyhl. č. 207/2001 Sb, kterou se provádí zákon o matrikách
- zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
- vyhl. Min. financí č. 41/2002 Sb. o přezkoumání hospodaření samosprávných celků
- vyhl. Min. financí č. 64/2002 Sb. k provedení zák. č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě

14.2 Vydané právní předpisy         Obecně závazné vyhlášky jsou zveřejňovány na elektronické úřední desce

 1. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací.

- mzdové náklady100,-- Kč za započatou 1/2 hodinu práce zaměstnance spojené s

vyhledáním informace

- materiálové náklady – 3,-- Kč za každou stránku pořizované kopie

- doručovací náklady-poštovné dle platného ceníku

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací.

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 

 1. Licenční smlouvy

  16.1 Vzory licenčních smluv Nejsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

  16.2 Výhradní licence         V současné době nejsou obcí poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.

  Výroční zprávy jsou zveřejňovány na elektronické úřední desce