NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE BIŘKOV

OBEC BIŘKOV

Biřkov 7, Přeštice, 334 01

 

NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE BIŘKOV

 ZA ROK 2013

 

Dne ……………………...předkládá Finanční výbor Zastupitelstvu Obce Biřkov návrh účetní závěrky Obce Biřkov za r. 2013.

 

Přílohou tohoto návrh je Zpráva Finančního výboru ke schválení účetní závěrky Obce Biřkov za r. 2013 s tímto závěrem:

-   bylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky,

-   bylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky,

-   že jim nebyly předloženy veškeré významné podklady stanovené vyhláškou nebo podklady, které si vyžádali.

 

Finanční výbor navrhuje následující usnesení zastupitelstva ve věci schvalování účetní závěrky Obce Biřkov za r. 2013:

 

„Zastupitelstvo Obce Biřkov projednalo návrh účetní závěrky obce Biřkov za rok 2013. Zastupitelstvo obce Biřkov nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Zastupitelstvo Obce Biřkov tímto schvaluje účetní závěrku obce Biřkov za rok 2013.

Zároveň zastupitelstvo obce rozhodlo o převedení výsledku hospodaření ve výši Kč 514 277,58 v r. 2014 na účet 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období.

O schválení účetní závěrky Obce Biřkov za r. 2013 bude vypracován Protokol, který bude v nejbližším možné termínu, nejpozději do 30.6.2014 odeslán do Centrálního systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech.“

 

 

Návrh účetní závěrky zpracovala Duchková Monika.

 

 

 

zprávafinančního výboru ke schválení účetní závěrky Obce biřkov za r. 2013

1.      Finanční výbor v souladu se směrnicí č. 16 ke schvalování účetní závěrky v řádném termínu obdržel výkazy Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha k 30.9.2013 a k 30.9.2012, prověřil je a nevyslovil žádné pochybnosti k vykazovaným hodnotám.

 

2.      Finanční výbor obdržel dne 3. 3. 2014 (tj. do 15 dnů od předání zprávy o přezkoumání hospodaření příslušným krajským úřadem) od účetní obce následující podklady k zajištění schválení účetní závěrky:

a)        účetní a finanční výkazy konkrétně výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha  sestavené k datu 31.12.2013,

b)        zprávu o výsledku přezkoumávání hospodaření ze dne 18. 2. 2014

c)         závěrečnou zprávu o provedení inventarizace majetku a závazků obce Biřkov k 31. 12. 2013 ze dne 28. 1. 2014.

         Žádné další účetní záznamy a doplňující informace si zastupitelstvo obce nevyžádalo,

         proto nebyly předloženy.

 

3.      Finanční výbortyto předložené podklady prověřil a konstatuje, že

a)      předložené účetní a finanční výkazy odpovídají skutečnosti, nebyly zjištěny žádné rozdíly ani nebyly vzneseny žádné pochybnosti vztahující se k vykazovaným hodnotám

b)      inventarizační zpráva byla řádně sestavena dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. a dle směrnice obce č. 4 O inventarizaci, nebyly zjištěny žádné rozdíly ani nebyly vzneseny žádné pochybnosti vztahující se k vykazovaným hodnotám

c)      přezkoumání hospodaření bylo řádně provedeno dne 6. 2. 2014pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje na základě žádosti o přezkoumání hospodaření ze dne 3. 6. 2013 s tímto závěrem:

 1. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

   

  1. při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

 • Usnesení se neshodovalo se zápisem (napraveno) Nedostatek: Kontrolou zápisu ze zasedání ZO, konaného dne 26. 3. 2010, bylo zjištěno, že zápis z jednání se neshoduje s usnesením ZO. V usnesení pod bodem 5 je uvedeno „Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření během roku s limitem na jednotlivou položku do 50 tis. Kč“. Toto usnesení se neprojednává v zápise ze zasedání ZO ze dne 26. 3. 2010.

 • K 30. 6.  nebylo požádáno o přezkoumání hospodaření, resp. nebyl oznámen záměr zadat přezkoumání hospodaření auditorovi (napraveno)

   

  byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

 • Návrh rozpočtu nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů předem dnem  jeho projednání v zastupitelstvu ÚSC (napraveno). Ke kontrole nebyl předložen návrh rozpočtu, ani jeho zveřejnění na úřední desce ani v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ke zveřejnění rozpočtu, schváleného dne 18. 12. 2009, došlo na úřední desce od 6. 1. do 22. 1. 2010 a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup od 18. 11. 2010.

 • Návrh závěrečného účtu za r. 2009 nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu (napraveno).  Ke kontrole bylo předloženo zveřejnění návrhu závěrečného účtu v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto zveřejnění však nebylo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb, jelikož k němu došlo až 23. 11. 2010.  

   

 1.  
  1. při dílčím přezkoumání za rok 2013 – dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

    

 2. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov za rok 2013

  Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

   

 3. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov za rok 2013

  Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

   

 4. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov za rok 2013

  Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

  a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku                                      0,04%

  b) podíl závazků na rozpočtu územního celku                                           1,08%

  c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku            0%

Finanční výbor s tímto závěrem souhlasí.

 

Závěr zprávy:

-   bylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky,

-   bylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky,

-   že jim nebyly předloženy veškeré významné podklady stanovené vyhláškou nebo podklady, které si vyžádali.

 

Návrh na usnesení zastupitelstva ve věci schválení účetní závěrky:

Zastupitelstvo Obce Biřkov projednalo návrh účetní závěrky obce Biřkov za rok 2013. Zastupitelstvo obce Biřkov nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Zastupitelstvo Obce Biřkov tímto schvaluje účetní závěrku obce Biřkov za rok 2013.

Zároveň zastupitelstvo obce rozhodlo o převedení výsledku hospodaření ve výši Kč 514 277,58 v r. 2014 na účet 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období.

O schválení účetní závěrky Obce Biřkov za r. 2013 bude vypracován Protokol, který bude v nejbližším možné termínu, nejpozději do 30.6.2014 odeslán do Centrálního systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech.