OBEC Biřkov

 

 


OBEC Biřkov


Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,


o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Zastupitelstvo obce Biřkov se na svém zasedání dne 24.3.2014 usneslo vydat na základě    § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


 


Čl. 1


Úvodní ustanovení


 1. Obec Biřkov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

   


Čl. 2


Předmět poplatku a poplatník


 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[2]

 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[3]

   

   

   

   

                                                         Čl. 3


Veřejná prostranství


            Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství. Veřejná prostranství jsou graficky vyznačena na mapě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.


 


Čl. 4


Vznik a zánik poplatkové povinnosti


Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo (tj. např. odstranil lešení, odvezl složený materiál, zrušil stánek apod.).


 


Čl. 5


Ohlašovací povinnost


 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 1 den, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

 2. V ohlášení poplatník uvede[4]

  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

  3. další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.

 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]

 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]

 5. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 7 dnů.

   


Čl. 6


Sazba poplatku


 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

  1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb a prodeje ………………………………………….………………….………..…..1,00 Kč

  2. za umístění skládky…..................................................................................1,00  

  3. za vyhrazení trvalého parkovacího místa ..................................................10,00 

  4. za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce, pro potřeby  tvorby  filmových  a  televizních  děl, za provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení, umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí, cirkusů ……..………………………………………………………….10,00 Kč

  5. za  umístění  stavebních  nebo  reklamních  zařízení  (včetně  manipulačního prostoru) …………………………………………………………………………1,00 Kč

 2. Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:  

  1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb a prodeje  ročně za 1 m2…………………………..…………………………..300,00 Kč

  2. za umístění skládky ročně za 1 m2……………….………..………………300,00 Kč

  3. za   umístění   reklamních   zařízení   vč.   manipulačního   prostoru   měsíčně     za 1 m2……………………………………………………….……...................10,00       Kč

    

    


 


Čl. 7


Splatnost poplatku


 


 1. Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1 a 2 je splatný:

  1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 1 dne nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,

  2. při užívání veřejného prostranství po dobu 1 dne nebo delší nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení užívání veřejného prostranství,

    

 2. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

   

  Čl. 8


Osvobození


 1. Poplatek se neplatí:

  a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou[7],

  b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely[8].

 2. Od poplatku se dále osvobozují:


 • fyzické osoby, které mají stavební povolení, užívají veřejné prostranství dle odst. 1 písm. b) čl. 6, přičemž je zpoplatněna výměra z plochy převyšující ohlášený zábor dle čl.  5 odst. 1.

   


Čl. 9


Navýšení poplatku


 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[9]

 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až o 50%; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[10]

   

   


Čl. 10


Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.


 


 


 


 


                                                                                                                    


            ...................................                    razítko                        ..........................................


                  Jméno Příjmení                                                                    Jméno Příjmení


                  místostarosta                                                                              starosta


 


 


 


Den vyhlášení:


Vyvěšeno na úřední desce dne:


Sejmuto z úřední desky dne:
[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[7] § 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích

[8] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[10] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích