Obecně závazná vyhláška

Obec Biřkov

Zastupitelstvo obce

 

 

Obecně závazná vyhláška

č. 3/2014

 

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2013 pronájem Společenské budovy a víceúčelového hřiště a č. 1/2002 o místních komunikacích,

 

 

 

 

     Zastupitelstvo obce Biřkov se na svém zasedání dne 24.3.2014 usneslo vydat v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

Čl. 1

 

     Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2013 pronájem Společenské budovy a víceúčelového hřiště, ze dne 4.12.2012, která nabyla účinnosti dne 19.12.2014.

 

     Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Biřkov a osady Zderaz o místních komunikacích ze dne 29.4.2002, která nabyla účinnosti dne 15.5.2002.

 

 

 

Čl. 2

 

     Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

 

  …………………………………..                                                   ………………………                                                                                          

                  starosta                                                                             místostarosta

 

 

 

 

 

 Vyvěšeno na úřední desku dne: …………

 

Sejmuto z úřední desky dne: …………….