Zápis z veřejného zasedání konaného dne 24.3.2014

 

ZÁPIS

ze zasedání  OZ Biřkov  konaného dne 24.03.2014q od  19,30  hod.

ve společenské místnosti OÚ Biřkov   

 

Přítomni        :     Roman Voplatek, Václav Bešta, Jana Jehlíková, Monika

                             Duchová, Radka  Votavová Baumruková,

Ověřovatelé zápisu: Jana Jehlíková,Václav Bešta

Návrhové komise: Monika Duchková

Zapisovatelka: Radka Votavová Baumruková                                                                                                

 

Program :

       

 

1) Zpráva starosty

2) Návrh závěrečného účtu obce Biřkov za r.2013

3) Návrh účetní závěrky obce Biřkov za r.2013 vč.výkazů a Závěrečné zprávy o provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2013 a návrh rozdělení výsledku hospodaření

4) Žádost o přezkoumání hospodaření krajskému úřadu Plzeňského kraje za rok 2013

5) Rozpočtové opatření č 12 a 13/2013 a znich vyplývající upravený rozpočet na r.2013 a 1 a 2/2014 a znich vyplývající upravený rozpočet 2014

6) Obecně závažné vyhlášky

7) Žádost o souhlas se stavbou malé vodní nádrže v KÚ Biřkov

8) Zpráva finančního a kontrolního výboru.

9) Diskuse

10) Usnesení a závěr

 

1 .   Zahájení

Zasedání OZ Biřkov zahájil pan Roman Voplatek  v 19:30 hodin.

Veřejné zasedání bylo svoláno řádně, členové zastupitelstva se sešli v počtu 5 členů, tedy zastupitelstvo je usnášení schopné.

Členové zastupitelstva souhlasili s takto navrženým programem.

2.   Místostarosta pan Bešta přečetl usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 16.12.2013

3.   Zpráva starosty

 

Zastupitelé na svých schůzích projednávali. I v letošním roce budou uskutečněny zahradnické práce v obci Biřkov.

 

Poděkování firmě Asavet a.s. za sponzorský dar ve výši 90 000 Kč.

 

Zastupitelé obce obdrželi dopis od pana Milana Pospíšila  o konání automobilové rally historických automobilů. Jedná se o 37. Internacionale RALLYE WIESBADEN, která se bude konat ve dnech 15. - 17. května 2014 a bude projíždět i obcí.

 

Dále zastupitelé obce projednávali na svých zasedáních žádost o sponzorský dar pro Fotbalový klub TJ – Měchoplupy ve výši 5 000 Kč,-. Ćlenové zastupitelstva odsouhlasili, dne 24.3.2014 sponzorský dar ve výši 5 000,- kč. Všichni byli pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

 

Dále obecní zastupitelé projednávali akce na rok 2014. Obecní zastupitelé budou pořádat v letošním roce pouze pouťovou zábavu.

 

3) Návrh účetní závěrky obce Biřkov za r.2013 vč.výkazů a Závěrečné zprávy o provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2013 a návrh rozdělení výsledku hospodaření

 

- Paní P. Šťastná přečetla návrh Závěrečného účtu obce Biřkov za r. 2013, vč. Závěru Zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje o  

  výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2013.
  ZO projednalo závěrečný účet obce Biřkov za rok 2013 včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání

  hospodaření obce za rok 2013 a souhlasí bez výhrad.

- Paní P. Šťastná přečetla návrh Účetní závěrky obce Biřkov za r. 2013, zastupitelům byly předloženy výkazy k 31.12.2013 a Závěrečná

  zpráva o provedení inventarizace majetku obce Biřkov k 31.12.2013.

 ZO projednalo návrh účetní závěrky obce Biřkov za r. 2013. ZO nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených

  podkladů v souladu s§ 4 vyhlášky 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. ZO schvaluje  

  účetní závěrku obce Biřkov za r. 2013.

  ZO pověřuje starostu zaslat Protokol o schvalování účetní závěrky obce Biřkov za r. 2013 v souladu s interní směrnicí do CSÚIS.

- Paní P. Šťastná přečetla návrh rozdělení výsledku hospodaření za r. 2013 ve výši Kč 514 277,58. ZO projednalo návrh rozdělení

  výsledku hospodaření za r. 2013 a rozhodlo o převedení výsledku hospodaření ve výši Kč 514 277,58 v r. 2014 na účet 432 Výsledek

  hospodaření minulých účetních období.

 

4) Žádost o přezkoumání hospodaření krajskému úřadu Plzeňského kraje za rok 2013

 

- ZO navrhuje, aby prozkoumání hospodaření za r. 2014 provedl Krajský úřad Plzeňského kraje a pověřuje starostu obce písemně

  požádat Krajský úřad Plzeňského kraje o přezkoumání hospodaření za r. 2014.
Termín: do 30.6.2014
Zodpovídá: starosta obce

 

5) Rozpočtové opatření č 12 a 13/2013 a znich vyplývající upravený rozpočet na r.2013 a 1 a 2/2014 a znich vyplývající upravený rozpočet 2014

 

 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 12 a 13/2013 a z nich vyplývající upravený rozpočet obce na r. 2013 a 1 a 2/2014 a z nich vyplývající upravený rozpočet obce na r.2014.

 

Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

 6) Obecně závažné vyhlášky

- P. Šťastná přečetla návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o místním poplatku ze psů. ZO schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č.

  1/2014 o místním poplatku ze psů.

- P. Šťastná přečetla návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství vč. Přílohy č. 1, která

  specifikuje veřejná prostranství na území obec Biřkov a Zderaz. ZO schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o místním poplatku

   za užívání veřejného prostranství.

- P. Šťastná přečetla návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

  využívání a odstraňování komunálního odpadu. ZO schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 o místním poplatku za provoz

  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.    

- P. Šťastná přečetla návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2014, kterou se ruší Obecně závazná vyhlášky č. 3/2013 pronájem Společenské 

  budovy a víceúčelového hřiště. ZO schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2014, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 

  pronájem Společenské budovy a víceúčelového hřiště.  

- P. Šťastná přečetla návrh Sazebníku za pronájem Společenské budovy a víceúčelového hřiště. ZO schvaluje Sazebník za pronájem 

  Společenské budovy a víceúčelového hřiště.

 

6) Žádost o souhlas se stavbou malé vodní nádrže v KÚ Biřkov

Na žádost pana J.Frause se tento bod ve veřejném zasedání neprojednával, z důvodu nepřítomnosti p. architekta. Tento bod bude zařazen do následující veřejného zasedání.

 

7) Zpráva finančního a kontrolního výboru

 

Byla provedena finanční kontrola za období 11/2013 až 2/2014.

 Finanční výbor kontroloval:

 1. Směrnice č.16 – schvalování účetní závarky

 2. Předložení předložených podkladů

 3. Plnění opatření k odstranění nedostatků za předchozí roky

 4. Přezkoumání hospodaření za rok 2013

 5. Návrh na usnesení zastupitelstva ve věci schválení účetní závěrky

   

  Celková kontrola proběhla bez nedostatků.

   

  Kontrolní výbor se zaměřil na kontrolu:

   

 1. Kontrola běžných účtů u ČS a u ČNB za období 11/2013 až 02/2014

 2. Kontrola pokladních dokladů za období 11/2013 – 2/2014

 3. Kontrola vydaných faktur za období 11/2013 – 2/2014

 4. Kontrola došlých faktur za období 11/2013 – 2/2014

 5. Kontrola obecně závažných vyhlášek obce na rok 2014

   

  Celková kontrola proběhla bez závad.

   

   

   

  7) Diskuse

   

  8) Usnesení a Závěr

  Usnesení:
  - Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 a souhlasí s celoročním hospodařením obce za kalendářní rok 2013 bez výhrad.
  - ZO nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených pdokladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. ZO schvaluje účetní závěrku obce Biřkov za r. 2013. ZO pověřuje starostu zaslat Protokol o schvalování účetní závěrky Obce Biřkov za r. 2013 do CSÚIS.

  -ZO rozhodlo o převedení výsledku hospodaření ve výši Kč 514 277,58 v r. 2014 na účet 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období.

  - ZO schvaluje, aby přezkoumání hospodaření Obce Biřkov za r. 2014 provedl Krajský úřad Plzeňského kraje a pověřuje starostu obce písemně požádat Krajský úřad Plzeňského kraje o přezkoumání hospodaření za r. 2014.

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12 a 13/2013 a z nich vyplývající upravený rozpočet obce na r. 2013

 ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 a 2/2014 a z nich vyplývající upravený rozpočet obce na r. 2014

- ZO vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místním poplatku ze psů.

- ZO vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství vč. Přílohy č. 1

- ZO vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

   odstraňování komunálního odpadu.

- ZO vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2014, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 pronájem Společenské budovy a

   víceúčelového hřiště.

- ZO schvaluje Sazebník za pronájem Společenské budovy a víceúčelového hřiště. 

Předseda návrhové komise p. Beštu, přečetl usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva.

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo schvaluje:

1) Zpráva starosty

2) Návrh závěrečného účtu obce Biřkov za r.2013

3) Návrh účetní závěrky obce Biřkov za r.2013 vč.výkazů a Závěrečné zprávy o provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2013 a návrh rozdělení výsledku hospodaření

4) Žádost o přezkoumání hospodaření krajskému úřadu Plzeňského kraje za rok 2013

5) Rozpočtové opatření č 12 a 13/2013 a znich vyplývající upravený rozpočet na r.2013 a 1 a 2/2014 a znich vyplývající upravený rozpočet 2014

6) Obecně závažné vyhlášky

7) Žádost o souhlas se stavbou malé vodní nádrže v KÚ Biřkov

8) Zpráva finančního a kontrolního výboru.

9) Diskuse

10) Usnesení a závěr

 

 

Členové zastupitelstva veřejným hlasováním schválili navržené usnesení. Návrh byl přijat.

Ověřovatelé zápisu:

……………….                                                         ………………………….

Václav Bešta                                                                      Jana Jehlíková

 

                        ………………………..                                          

Zapsala   :   Votavová Baumruková  Radka

                                                                                                         …………………………

                                                                                                                    Starosta obce      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 30.3.2014

 

Sejmuto: