Záměr pronájmů pozemků v k.ú. obce Biřkov

OBEC Biřkov, Biřkov 7, 334 01 Přeštice  

           

          v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

          ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje

            

záměr pronájmu pozemku v k.ú.Biřkov

           

              Jedná se o 2 pozemky, ve vlastnictví Obce Biřkov vedených v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost o celkové výměře 5 478m2.

 

Jedná se o pozemky č. 223/6 a1616/12.

         

            

Veřejné zasedání proběhne dne 5.5.2014

 

Podmínky pro uzavření nájemní smlouvy:

- smlouva se uzavírá na dobu určitou – na 3 roky

      - výpovědní lhůta je 1 roky

      - nájemce nesmí pozemky podpronajmout bez písemného souhlasu pronajímatele

      - bez písemného souhlasu pronajímatele nemůže nájemce změnit kulturu v katastru   

 

 

 

Obec Biřkov si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit tento záměr, případně od n ě j ustoupit.

 

 

Za obecní úřad

 

Roman Voplatek

Starosta obce 

 

Vyvěšeno : 9.4.2014

Sejmuto: