Zápis z veřejného zasedání konané dne 5.5.2014

 

ZÁPIS

ze zasedání  OZ Biřkov  konaného dne 5.5.2014 od  18,00  hod.

na OÚ Biřkov   

 

Přítomni        :     Roman Voplatek, Václav Bešta, Monika

                             Duchová, Radka  Votavová Baumruková,

Ověřovatelé zápisu: Monika Duchková, Václav Bešta

Návrhové komise: Radka Votavová Baumruková

Zapisovatelka: Radka Votavová Baumruková                                                                                                

 

Program :

   

1) Pronájem obecních pozemků č.p. 223/6 a 1616/12

9) Diskuse

10) Usnesení a závěr

 

1 .   Zahájení

Zasedání OZ Biřkov zahájil pan Roman Voplatek  v 18:00 hodin.

Veřejné zasedání bylo svoláno řádně, členové zastupitelstva se sešli v počtu 4 členů, tedy zastupitelstvo je usnášení schopné.

Členové zastupitelstva souhlasili s takto navrženým programem.

2.   Místostarosta pan Bešta přečetl usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 24.3.2014

 

 

 

3.   Pronájem obecních pozemků č.p. 223/6 a 1616/12

 

Obecní úřad obdržel žádost od paní Chlustinové o pronájmu obecních pozemků p.č. 223/6 a 1616/12. Celková výměra pozemků činí – 5 478 m².  Tyto pozemky budou pronajaty na 3 roky, výpovědní lhůta 1 rok. Cena za pronájem na rok činí 600 Kč + daň z nemovitosti.

 

Členové zastupitelstva odsouhlasili dne 5.5.2014 pronájem pozemků č.p. 223/6 a 1616/12 paní Chlustinové. Všichni byli pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

 

2) Diskuse

 

 

3)  Usnesení a závěr

 

Dne 5.5.2014 odsouhlasili členové zastupitelstva pronájem obecních pozemků p.č. 223/6 a 1616/12 paní Chlustinové na 3 roky. Cena za pronájem na rok činí 600 Kč + daň z nemovitosti.

Zastupitelstvo schvaluje:

1) Pronájem obecních pozemků p.č. 22223/6 a 1616/12

2) Diskuse

3) Usnesení a závěr

 

Členové zastupitelstva veřejným hlasováním schválili navržené usnesení. Návrh byl přijat.

Ověřovatelé zápisu:

……………….                                                         ………………………….

Václav Bešta                                                                  Monika Duchková

                        ………………………..                                          

Zapsala   :   Votavová Baumruková  Radka

                                                                                                         …………………………

                                                                                                                    Starosta obce     

 

 

 

 

Vyvěšeno: 14.5.2014

 

Sejmuto: