Zápis z veřejného zasedání konané dne 30.6.2014

 

ZÁPIS

ze zasedání  OZ Biřkov  konaného dne 30.6.2014 od  19,30  hod.

ve společenské místnosti OÚ Biřkov   

 

Přítomni        :     Roman Voplatek, Václav Bešta, Monika

                             Duchová, Radka  Votavová Baumruková,

Ověřovatelé zápisu: Monika Duchková,Václav Bešta

Návrhové komise: Radka Votavová Baumruková

Zapisovatelka: Radka Votavová Baumruková                                                                                                

 

Program :

       

 

1) Zpráva starosty

2) Rozpočtové opatření č3,4 a 5/2014 a znich vyplývající upravený rozpočet 2014

3) Územní plán

4) Určení počtu zastupitelů v dalším volebním období

5) Zpráva finančního a kontrolního výboru.

6) Diskuse

7) Usnesení a závěr

 

1 .   Zahájení

Zasedání OZ Biřkov zahájil pan Roman Voplatek  v 18:00 hodin.

Veřejné zasedání bylo svoláno řádně, členové zastupitelstva se sešli v počtu 4 členů, tedy zastupitelstvo je usnášení schopné.

Členové zastupitelstva souhlasili s takto navrženým programem.

2.   Místostarosta pan Bešta přečetl usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 5.5.2014

3.   Zpráva starosty

 

Pan starosta poděkoval všem, kteří připravovali letošní dětský den.

4) Rozpočtové opatření č.3,4 a 5/2014 a znich vyplývající upravený rozpočet 2014

 

 ZO bere na vědomí  rozpočtové opatření č. 3/2014 a z nich vyplývající upravený rozpočet obce na r.2014.

 

Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

 

6) Určení počtu zastupitelů v dalším volebním období

Zastupitelé obce odsouhlasili v počtu 4 členů, počet zastupitelů v dalším volebním období na 7 členů.

 

6) Územní plán

Zastupitelé obce odsouhlasili nový územní plán. Všichni byli pro nikdo nebyl proti, někdo sse nezdržel.

 

7) Zpráva finančního a kontrolního výboru

 

Celková kontrola finančního a kontrolního výboru proběhla bez závad

 

 

 

 

7) Diskuse

 

8) Usnesení a Závěr

Usnesení:

Zastupitelé obce odsouhlasili nový územní plán.

 

Zastupitelé obce odsouhlasili počet zastupitelů v dalším volebním období na 7 členů.

 

 

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Zpráva starosty

  2) Rozpočtové opatření č3,4 a 5/2014 a znich vyplývající upravený rozpočet 2014

  3) Územní plán

  4) Určení počtu zastupitelů v dalším volebním období

  5) Zpráva finančního a kontrolního výboru.

  6) Diskuse

  7) Usnesení a závěr

   

   

  Členové zastupitelstva veřejným hlasováním schválili navržené usnesení. Návrh byl přijat.

  Ověřovatelé zápisu:

  ……………….                                                         ………………………….

  Václav Bešta                                                                      Monika Duchková

   

                          ………………………..                                          

  Zapsala   :   Votavová Baumruková  Radka

                                                                                                           …………………………

                                                                                                                      Starosta obce      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vyvěšeno: 7.7.2014

   

  Sejmuto: