Zápis z veřejného zasedání konaného dne 28.7.2014 na obecním úřadě

 

ZÁPIS

ze zasedání  OZ Biřkov  konaného dne 28.7.2014 od  18:00  hod.

na obecním úřadě.

 

Přítomni        :     Roman Voplatek, Jana Jehlíková, Monika

                             Duchová, Radka  Votavová Baumruková,

Ověřovatelé zápisu: Monika Duchková, Jana Jehlíková

Návrhové komise: Jana Jehlíková

Zapisovatelka: Radka Votavová Baumruková                                                                                                

 

Program :

       

 

 1. Souhlas s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Pošumaví na období 2014 – 2020

   

 2. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů –  EKO-KOM a.s.

   

  3) Diskuse

  4) Usnesení a závěr

   

  1 .   Zahájení

  Zasedání OZ Biřkov zahájil pan Roman Voplatek  v 18:00 hodin.

  Veřejné zasedání bylo svoláno řádně, členové zastupitelstva se sešli v počtu 4 členů, tedy zastupitelstvo je usnášení schopné.

  Členové zastupitelstva souhlasili s takto navrženým programem.

  2.   Paní Votavová Baumruková přečetla usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 30.6.2014

  3) Souhlas s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Pošumaví na období 2014 – 2020

   

  Přes MAS Pošumaví mají jak obce tak podnikatelé a neziskové organizace možnost získat dotace na své projekty. Aby MAS mohl tyto finanční prostředky získat, musí proběhnout na Ministerstvu pro místní rozvoj schválení Strategie komunitě vedeného místního rozvoje MAS Pošumaví pro období 2014 – 2020 a dále musí být doložen souhlas jednotlivých zastupitelstev s tvorbou a realizací výše jmenované strategie.

  Informace a zpracování jsou průběžně zveřejňovány na www.posumavi.jz.cz v rubrice Rozvoj venkova 2014 – 2020.

   

  Hlasování : 4 Pro

   

  4) Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů –  EKO-KOM a.s.

   

  Smlouva s firmou EKO -KOM a.s. na rok 2014, která zajišťuje platbu zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

   

  Hlasování : 4 pro

   

  5) Diskuse

  8) Usnesení a Závěr
  Zastupitelé obce odsouhlasili -
  Souhlas s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Pošumaví na období 2014 – 2020

   

  Zastupitelé obce odsouhlasili - Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů –  EKO-KOM a.s.

  Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Souhlas s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Pošumaví na období 2014 – 2020

 2. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů –  EKO-KOM a.s.

  3)    Diskuse

  4)    Usnesení a závěr

   

  Členové zastupitelstva veřejným hlasováním schválili navržené usnesení. Návrh byl přijat.

  Ověřovatelé zápisu:

  ……………….                                                                                   ………………………….

  Jana Jehlíková                                                                                        Monika Duchková                        ………………………..                                          

  Zapsala   :   Votavová Baumruková  Radka

                                                                                                           …………………………

                                                                                                                      Starosta obce     

   

  Vyvěšeno: 30.7.2014

  Sejmuto: