Zápis z veřejného zasedání konané dne 24.9.2014

 

ZÁPIS

ze zasedání  OZ Biřkov  konaného dne 24.9.2014 od  19:30  hod.

ve společenské místnosti

 

Přítomni        :     Roman Voplatek, Jana Jehlíková, Radka Votavová Baumruková,

                              Václav Bešta

Ověřovatelé zápisu: Václav Bešta, Jana Jehlíková

Návrhové komise: Jana Jehlíková

Zapisovatelka: Radka Votavová Baumruková                                                                                                

 

Program :

       

 

 1. Zpráva starosty

 2. Rozpočtové opatření č. 6, 7 a 8/2014 a znich vyplývající upravený rozpočet na rok 2014

 3. Záměr prodeje pozemku p.č. 1606/2

 4. Zpráva finančního a kontrolního výboru

 5. Diskuse

 6. Usnesení a závěr

  1 .   Zahájení

  Zasedání OZ Biřkov zahájil pan Roman Voplatek  v 19:30 hodin.

  Veřejné zasedání bylo svoláno řádně, členové zastupitelstva se sešli v počtu 4 členů, tedy zastupitelstvo je usnášení schopné.

  Členové zastupitelstva souhlasili s takto navrženým programem.

   

   

  2.   Pan Václav Bešta přečetl usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 27.8.2014

  3) Zpráva starosty

   

 

Zastupitelé na svých schůzích projednávali příspěvek pro Dikonii . Tento dar je za účelem financování služby Jubilita pro osoby potřebující péči. Zastupitelé obce se dohodli na částce ve výši 10 000,- Kč.

 

Pro : 4 členové

 

Dále zastupitelé projednávali sponzorský příspěvek pro Skauty- poštolky Švihov ve výši 5000-kč.

 

Pro: 4 členové

 

Dále obec připravila novou obecně závaznou vyhlášku. Vyhláška je k nahlédnutí na obecním úřadě a na stránkách obce.

 

 

4) Rozpočtové opatření č. 6, 7 a 8/2014 a znich vyplývající upravený rozpočet na rok 2014

 

ZO bere na vědomí  rozpočtové opatření č. 6,7 a 8/2014 a z nich vyplývající upravený rozpočet obce na r.2014.

 

Po přečtení obecní zastupitelstvo hlasovalo: Všichni bylo pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.

 

5)  Záměr prodeje pozemku p.č. 1606/2

 

Obecní úřad obdržel dopis od pana Jana Frousa o odkoupení části pozemku p.č. 1606/2. Jedná se o obecní pozemek. Pan Fraus na vlastní náklady nechá udělat geodetický záměr a veškerou agendu stím spojenou.

 

Pro: 4 členové

 

Se záměrem prodeje pozemku nesouhlasila paní Irena Hochmannová

 

6)Zpráva finančního a kontrolního výboru

 

Obě kontroly provedeny bez závad

 

7)Diskuse

 

 

8)Usnesení a Závěr

Obecní zastupitelstvo schválilo sponzorský dar pro Diakonii ve výši 10 000,- Kč a sponzorský dar ve výši 5 000,- pro skauty – Poštolky Švihov.

 

Dále zastupitelé obce odsouhlasili záměr prodeje části pozemku 1606/2 pana Janu Frausovi.

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Zpráva starosty

 2. Rozpočtové opatření č. 6, 7 a 8/2014 a znich vyplývající upravený rozpočet na rok 2014

 3. Záměr prodeje pozemku p.č. 1606/2

 4. Zpráva finančního a kontrolního výboru

 5. Diskuse

 6. Usnesení a závěr

   

   

  Členové zastupitelstva veřejným hlasováním schválili navržené usnesení. Návrh byl přijat.

  Ověřovatelé zápisu:

  ……………….                                                                      ………………………….

  Jana Jehlíková                                                Václav Bešta                        ………………………..                                          

  Zapsala   :   Votavová Baumruková  Radka

                                                                                                           …………………………

                                                                                                                      Starosta obce     

   

  Vyvěšeno: 1.10.2014

  Sejmuto: