Obecně závažná vyhláška

 

OBEC Biřkov

 

Obecně závazná vyhláška

Obce Biřkov

č. 4/2014,

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Biřkov

 

Zastupitelstvo obce Biřkov se na svém zasedání dne 24. 9. 2014  usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Biřkov, tj. na území části obce Biřkov a Zderaz, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

   

 2. Komunálním odpadem se dle § 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), rozumí veškerý odpad, který vzniká na území obce při činnosti fyzických osob a je uveden jako komunální odpad ve vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. Komunálním odpadem naproti tomu není odpad vzniklý u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání.

   

  Čl. 2

  Třídění komunálního odpadu

   

 1. Komunální odpad se třídí na:

 1. tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,

 2. objemný odpad,

 3. nebezpečné složky komunálního odpadu,

 4. kovy,

 5. biologicky rozložitelný odpad,

 6. směsný odpad.

   

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
       odst. 1 písm. a) – e).

 

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

   

 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v obci Biřkov u prodejny.

   

 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

 1. papír                                 barva modrá,

 2. sklo                                   barva zelená,

 3. plasty, PET lahve             barva žlutá.

   

   

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 1.  Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován 2 x ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány v místním rozhlase.

   

 2. Jedná se např. o upotřebené oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky, zářivky, chladničky, zbytky barev a rozpouštědel, kyseliny, louhy, zbytky spotřební chemie, pesticidy, herbicidy, léky apod.

   

 3. Nespotřebované léky je možno odevzdat v lékárně.

   

   

   

  Čl. 5

  Sběr a svoz objemného odpadu

   

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, ).

   

 2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány v místním rozhlase.

   

   

   

  Čl. 6

  Shromažďování směsného odpadu

   

 1. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou

 1. typizované sběrné nádoby (popelnice) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

 2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

   

 1. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

   

 2. V obci Biřkov a části Zderaz budou sběrné nádoby připravovány k vyprázdnění v odvozový den a umístěny na veřejné prostranství před nemovitost co nejblíže ke komunikaci.

   

   

  Čl. 7

  Povinnosti fyzických osob

   

 1. Fyzické osoby jsou povinny:

  a) odpad třídit dle obcí stanoveného systému na složky uvedené v čl. 2,

  b) vytříděné sklo a plasty odkládat do označených kontejnerů na separovaný odpad,

  c) odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné složky komunálního odpadu a předávat

      je 2 x ročně v určeném termínu do kontejneru,

  d) směsný odpad ukládat do popelnic, bytovky ASAVET s.r.o. Biřkov – rodina

      minimálně 1 ks 110l, rodinný dům minimálně 1 ks 110l, osaměle žijící fyzické osoby

      minimálně 1 ks 80 l.

  e) odpad ze septiků a žump odstraňovat v zařízeních k tomu způsobilých, tj. na

      čistírnách odpadních vod,

  f) sběrné nádoby umisťovat na veřejné prostranství jen v den svozu odpadů, po odvozu

     odpadu vlastník popelnice tuto odstraní neprodleně z veřejného prostranství.

   

  2) Obecně se zakazuje

         a) využívat sběrných nádob k jiným účelům nebo pro ukládání jiného odpadu, než pro

             který jsou určeny,

         b) zhutňovat odpady ve sběrných nádobách.

   

   

  Čl. 8

  Shromažďování kovového odpadu

   

 1. Kovový odpad je shromažďován v kontejneru za transformátorem.

   

   

   

  Čl. 9

  Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem

   

 1. Biologicky rozložitelný odpad je zneškodňován kompostováním.

   

   

   

  Čl. 10

  Nakládání se stavebním odpadem

   

  1)      Stavební  odpad  je  stavební  a  demoliční odpad (např. beton, cihly, tašky, keramika,

           materiály  na  bázi  sádry,  dřevo,  asfalt,  dehet, výrobky z dehtu, kovy včetně slitin,

           vytěžená   zemina,   izolační   materiály   apod.).  Stavební   odpad   není   odpadem

           komunálním.

   

 1. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

   

 2. Stavební odpad je možné odložit do velkoobjemových kontejnerů, které budou odvezeny k odstranění na náklady toho, komu stavební odpad vznikl. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky.

   

  Čl. 11

  Porušení ustanovení Obecně závazné vyhlášky

   

 1. Případy nedodržování povinností fyzickými osobami budou ve většině případů naplňovat skutkovou podstatu přestupku proti veřejnému pořádku dle § 47 odst. 1 písm. d) a g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“).

   

   

Čl. 12

Zrušující ustanovení

 

1)  Touto  vyhláškou  se  zrušuje  vyhláška  „Systém   shromažďování,   sběru,   třídění  a

     odstraňování komunálního a stavebního odpadu č. 3/2001“ ze dne 1. 1. 2002.

 

 

Čl. 13

Závěrečná ustanovení

 

 

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2015.

   

   

   

             

      …………………….                              razítko                               ..………………………

         Bešta Václav                                                                                  Voplatek Roman

        místostarosta                                                                                          starosta

   

   

   

  Den vyhlášení:

   

  Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ……………………………

   

  Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………..    1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  

 

2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)