Rozpočet obce Biřkov na rok 2015

R O Z P O Č E T
obce  Biřkov  na  rok  2015PŘÍJMY  
             obsah                                                      položka                Kč

daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti                    1111                     300 000
daň z příjmu fyz.osob z samost.výděl.činnosti            1112                       35 000
daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů              1113                       30 000
daň z příjmu právnických osob                                1121                     290 000
DPH                                                                   1211                     550 000
daň z nemovitostí                                                 1511                     170 000
poplatek – likvidace komunálního odpadu                 1337                       53 600
poplatek ze psů                                                   1341                        1 900
odvod výtěžku z provoz.loterií                                1351                        5 000
správní poplatek                                                   1361                           500
dotace od PK na státní správu                                4112                       54 400
převody z účtu ČNB na BÚ                                     4134                  1 800 000
lesy – za dřevo                                             1031  2111                    100 000
      - za pronájem honitby                              1031  2139                        531
                                                                       
příjmy z pronájmu pozemků                             3639  2131                      21 198
nebytové hospodářství - pronájem                   3613  2132                               1
ost.tělových.činnost - pronájem                       3419  2132                        3 000
komunální odpad – za tříděný odpad                 3722  2111                      10 000
příjmy z úroků na BÚ                                       6171  2141                        2 000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
       celkem                                                                                  3 427 130                   
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                         
VÝDAJE
                               obsah                                    §                            Kč

lesy           - materiál,služby,                                   1031                    40 000
                       - správcovství                                1036                     5 000

pitná voda - služby ( rozbory )                                 2310                    12 500           

územní dopravní obslužnost                                     2221                      5 240

kanalizace     - ostatní služby                                    2321                    10 000

-     silnice - ostatní služby ( údržba )                         2212                    15 000
                               
Mateřská škola – neinv.dotace obcím na žáky              3111                  15 000

Základní škola – neinv.dotace obcím na žáky               3113                   20 000

knihovna – odměna knihovnici, knihy,časopisy,            3314                     4 500
ost.kultura – ostatní služby pohoštění,                       3319                   23 000
                            dětský den, věcné dary
                                                                
poplatky  za televizi                                                 3341                    1 620

víceúčelové hřiště - odměny, materiál, el.energie,        3419                125 000
                                       ostatní služby, opravy

dětské hřiště  – odměny, materiál, ostatní služby,        3421                 87 000
                                 opravy a udržování
                                                                
veř.osvětlení –     el.energie, opravy a udržování          3631                 47 000
                             
místní hospod. - platby daní a poplatků                       3639                   1 200
                                 
-   nebezpečný odpad – odvozy                                 3721                  5 000

-   komunální odpad – odvozy                                    3722              100 000

-   velkoobjemový odpad – odvozy                             3723                 10 000
     
-   veřejná zeleň – odměny,materiál,pohonné hmoty,služby,    3745                62 000
                               opravy a udržování

-   hasiči              - el.energie                                    5512                  1 000

-   obecní zastupit. - odměny zastupitelům,cestovné
                                 ZP za obec z odměn, tel.poplatky    6112               130 210

-    místní správa – odměna účetní,materiál,
                              el.energie,poštovné,tel.poplatky + internet,
                              poplatky banka,ost.služby, servis programů,
                              příspěvek Charita, Diakonie,
                              do Sdružení Běleč a SMS,                 6171               208 096

-   pojištění majetku                              6320                     13 120                           

-   převody z ČNB na BÚ                                           6330            1 800 000            

-   vratka z voleb z r. 2014                                        6402                   7 867     
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      celkem                                                                   2 749 353
                                                                                                                             ......................................................................................................................Příjmy     -     rozpočet                  -          3 427 130,-  Kč
                                                         ==============Výdaje     -     rozpočet                  -          2 749 353,-  Kč
                                                          ==============
Rozpočet je schvalován jako přebytkový.

Limitovaný příslib č. 1
Schváleno OZ  dne  :                                                                                                  …...............................                                                                                                  Štěpánka Hofmannová
                                                                                                                 starostka obceVyvěšeno    :

Sejmuto     :

Vyvěšeno na el.úřední desce :
VÝDAJE   v  Kč
                         obsah                                     položka                            Kč

lesy    -      materiál                                          1031 5139                      10 000,-
                 -      služby ( těžba,vyžinování...),      1031 5169                      30 000,      
                 -      správcovství                            1036 5169                        5 000,-

silnice  -  služby ( letní a zimní údržba )                 2212 5169                      15 000,-

územní dopravní obslužnost                               2221 5193                        5 240,-

-    pitná voda - služby (rozbory)                         2310 5169                      12 500,-

kanalizace  -   ostatní služby                              2321 5169                       10 000,-

Mateřská škola -  neinv. dotace obcím na žáky      3111 5321                      15 000,-

Základní škola  -  neinv. dotace obcím na žáky      3113 5321                      20 000,-

knihovna  -   odměna knihovnici                         3314 5021                        3 000,-
                  -   knihy, časopisy                          3314 5136                        1 500,-

ostatní kultura -  ostatní služby                          3319 5169                       3 000,-
                  -  pohoštění ( dětský den......)        3319 5175                     10 000,-
                  -  věcné dary                                3319 5194                     10 000,-

poplatky za televizi                                           3341 5041                      1 620,-

-    víceúčelové hřiště - odměny ( správa )           3419 5021                    30 000,-
                    - materiál                                    3419 5139                       5 000,-
                    - el.energie                                 3419 5154                     60 000,-
                    - služby                                       3419 5169                     20 000,-
                    - opravy a udržování                      3419 5171                     10 000,-

dětské hřiště - odměny                                     3421 5021                  20000,-                                                                                                                              
                    - materiál                                    3421 5139                     2 000,-
                    - ostatní služby                            3421 5169                     5 000,-
                    - opravy a udržování                     3421 5171                   60 000,-

veřejné osvětlení – opravy a udržování                3631  5171                   10 000,-
                                    -  el.energie                3631  5154                   37 000,-

místní hospodářství -  platby daní a poplatků          3639 5362                      1 200,-

nebezpečný odpad – odvozy                              3721 5169                     5 000,-

komunální odpad -  odvozy                                 3722 5169                  100 000,-

velkoobjemový odpad  - odvozy                          3723 5169                   10 000,-

veřejná zeleň  - odměny                                    3745 5021                   20 000,-
                         -  materiál                               3745 5139                     5 000,-
                         -  pohonné hmoty                    3745 5156                    7 000,-
                         -  služby                                  3745 5169                  10 000,-
                         -  opravy a udržování                 3745 5171                   20 000,-

hasiči         -  el.energie                                      5512 5154                     1 000,-

obecní zastupitelstvo – odměny                           6112 5023                  97 440,-
                         -  ZP za obec z odměn               6112 5032                    8 770,-
                         -  telef.poplatky                        6112 5162                    9 000,-
                         -  cestovné                              6112 5173                  15 000,-

místní správa  - odměna účetní                             6171 5021                  70 596,-
                          -  materiál                               6171 5139                    5 000,-
                          -  el.energie                             6171 5154                  34 500,-
                          -  poštovné                              6171 5161                    2 000,-
                          -  telef.poplatky + internet         6171 5162                 15 000,-
                          -  poplatky z účtu                      6171 5163                   6 000,-
                          -  ostatní služby                         6171 5169                 50 000,-
                          -  příspěvky neziskovým organizacím,
                             Sdružení Běleč a SMS              6171 5229                  13 000,-
                          -  servis programů                      6171 5168                 12 000,-

-     pojištění majetku                                           6320 5163                  13 120,-

-     převody z ČNB na BÚ                                     6330 5345             1 800 000,-

-     vratka z voleb z r. 2014                                  6402 5364                    7 867
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
          celkem                                                                               2 749 353,-