Vyhláška č.5/2014 - komunální odpad

OBEC  BIŘKOV

Obecně závazná vyhláška  č.  5  / 2014

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Biřkov se na svém zasedání dne........................... usnesením  č.............   usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen „vyhláška“ ) :

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Obec Biřkov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( dále jen „poplatek“ ).
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad Biřkov.

Čl. 2

Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí :
a) fyzická osoba,
    - která má v obci trvalý pobyt
    - které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
       povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
    - která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
      pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
    - které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
      dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,
     byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a
     to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li ke stavbě
     určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo
     více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do  15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu  od poplatku.
Poplatník dle čl.2 odst.1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno ,popřípadě jména,  příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování, datum narození.
Poplatník dle čl.2 odst.1 písm b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu. Není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty číslovány.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 4

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí  400,- Kč  a je tvořena :
a) z částky    0,-   Kč za kalendářní rok a
b) z částky  400,-  Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
    skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
    netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu  v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.


Čl. 5

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný :
U poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a)    -  jednorázově do 31.3. příslušného
                                                                   roku
U poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b)    -  jednorázově do 31.3. příslušného
                                                                   roku

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození

Od poplatku jsou osvobozeni osoby těžce zdravotně postižené, které jsou držiteli průkazu ZTP/P.

Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

Čl. 7

Úlevy

Nárok na úlevu od poplatků má :

Poplatník dle čl. 2 odst.a), který dovrší v příslušném roce
           70 let a žije v jednočlenné domácnosti  -      ve výši        -         150,-  Kč

Čl. 8

Navýšení poplatku

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
Včas nezaplacené  nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků  může  obecní úřad zvýšit až na trojnásobek . Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Čl. 9

Odpovědnost za zaplacení poplatku

Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají  za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně. Zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.
Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

Čl. 10

Přechodné a zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje " Dodatek k OVZ č. 3/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního a stavebního odpadu" ze dne 30.1.2003, " Dodatek k OVZ č.3/2001 o systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního a stavebního odpadu" ze dne 14.12.2004 a   "Obecně závazná vyhláška obce Biřkov č. 1/2013 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu" ze dne 1.1.2013.
Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 11

Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dne  1.1.2015  z důvodu naléhavého obecného zájmu.

                                                                                               …........................................                                          .................................
              Radek Kramer                                                       Štěpánka Hofmannová
          místostarosta obce                                                           starostka obce
Vyvěšeno na úřední desce dne :
Sejmuto z úřední desky dne     :
Vyvěšeno na el.úřední desce dne :
PŘÍLOHA

 k obecně závazné vyhlášce č. 5/2014
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
                       Skutečné náklady za rok  2014  na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily :

78 724,-  Kč
                                                  ===========

a byly rozúčtovány takto :Náklady   78 724,-  Kč    děleno   134  (  118 osob s pobytem na území obce  +  16  staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba )  =   587,- Kč.
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši :       


                                                           400,-   Kč
                                                         =========
                                                                                                    …...............................                                                                                       Štěpánka Hofmannová
        starostka obce