Směrnice k invertarizaci

SMĚRNICE  PRO  PROVEDENÍ  INVENTARIZACE

Název a sídlo účetní jednotky :                  Obec Biřkov
                                                             Biřkov  7,  334 01  Přeštice
IČO                                    :                  43313868


Inventarizace majetku a závazků bude provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb.o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s opatřením MF, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace.

Inventarizace veškerého majetku a závazků bude provedena v souvislosti
s řádnou účetní závěrkou. V ostatních případech, kdy bude nutné ověřit stav
majetku a závazků buď veškerého majetku a závazků, nebo pouze určitého druhu majetku a závazků, bude provedena mimořádná inventarizace.

Za organizaci, řízení a provádění inventarizace majetku a závazků včetně
dodržení výše uvedených předpisů a ustanovení této směrnice odpovídá :
Inventarizační komise (IK) ve složení :
Předseda IK :  Alena Baumruková
Člen        IK  :  Radek Kramer
Člen        IK  :  Václava Tyrpeklová

Inventarizační komise vyhotoví na základě inventurních soupisů závěrečnou
zprávu v termínu do  18.1. následujícího roku.
Zahájení inventarizace  :   22.12.2014
Ukončení inventarizace :   31.12.2014
Ukončení inventarizace účtů :  30.1.2015

           Likvidační komise (LK) ve složení :
 Předseda  LK :   Romana Zoubková
 Člen         LK :   Michaela Chlustinová
 Člen         LK :   Radka Votavová - Baumruková
 
Návrhy na vyřazení včetně návrhů na likvidaci inventarizovaného majetku
předloží LK inventarizační komisi, která je po prověření a odsouhlasení
předá zpět LK. Ta je spolu s vyřazovacím a likvidačním seznamem předá
účetní jednotce do 14.1. následujícího roku po provedení inventarizace.


Za provedení inventarizace a dodržení příslušných ustanovení této směrnice
odpovídá předseda inventarizační komise. Pracovníci hmotně odpovědní za svěřený majetek předají před zahájením inventarizačních prací předsedovi komise nebo jím pověřenému pracovníkovi všechny doklady týkající se stavu či pohybu majetku, které nebyly předány k zaúčtování a podepsané písemné prohlášení, že inventarizace proběhla za jejich přítomnosti a že veškeré doklady byly předány k zaúčtování před zahájením inventury a žádné doklady ani informace o majetku nebyly zatajeny.
Toto prohlášení bude připojeno k inventarizační dokumentaci.
Stav pohledávek a závazků bude zjištěn dokladovou inventurou.
Zjištěný stav majetku se zaznamenává v inventurním soupisu. Jednotlivé strany inventurního soupisu musí být označeny pořadovými čísly stránek, žádné číslo nesmí být vynecháno ani uvedeno dvakrát. Na konci soupisu za jednotlivé účty bude udělán součet.
Všechny strany inventurních soupisů za jednotlivé účty musí být podepsány
všemi členy inventarizační komise. Pracovníci, kterým byl majetek svěřen do užívání inventurní soupis rovněž podepíší a připojí prohlášení, že majetek svěřený jim do užívání převzali a jsou si vědomi své odpovědnosti za řádnou péči o něj, ochranu před poškozením nebo ztrátou.

Předseda IK, odpovědný  za provedení inventarizace, předloží vedoucímu účetní jednotky nejpozději do  18.1. následujícího roku podepsané inventurní soupisy a zápis o provedení inventarizace ,včetně návrhu na vypořádání inventarizačních rozdílů ( mank a přebytků ).
Zápis musí obsahovat tyto skutečnosti :
- celkovou hodnotu inventarizovaného majetku
- počet stran přiložených inventurních soupisů
- rekapitulaci zjištěných stavů v porovnání s účetními stavy
- zjištěné inventarizační rozdíly včetně zdůvodnění jejich vzniku
- návrh na řešení inventarizačních rozdílů
Pokud vznikly inventarizační rozdíly neúmyslnou záměnou nebo chybným zaúčtováním, budou tyto případy ještě před vyčíslením konečných inventa-
rizačních rozdílů napraveny. Příslušné doklady o nápravě takto vzniklých inventarizačních rozdílů budou přiloženy.
Pokud nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly či závady, bude toto zjištění výslovně uvedeno v zápise.
Odpovídá předseda IK  :  Alena Baumruková


     6.  Inventarizační rozdíly musí být zaúčtovány do 31.1. následujícího roku
po provedení inventarizace.
Odpovídá předseda IK  :   Alena Baumruková  
                 účetní obce   :   Jana Vlčková


     7.  Provedení oprav zjištěných inventarizačních rozdílů a ostatních administra-
tivních nedostatků musí být řádně dokumentováno a přehled inventurních rozdílů dodatečně doplněn o čísla dokladů, kterými bylo provedeno jejich zúčtování.
Odpovídá předseda IK     :   Alena Baumruková
                    účetní obce   :   Jana Vlčková


     8.  Přílohami této směrnice jsou jednotlivé inventurní soupisy a likvidační seznam.


Kontrolu dodržování této směrnice vykonává vedoucí účetní jednotky nebo pověření
pracovníci kontroly.Tato směrnice nabývá účinnosti dnem :  

Schváleno OZ dne  :  

                                                                             …...................................
                                                                               Štěpánka Hofmannová
                                                                               vedoucí účetní jednotky
 
 

Vyvěšeno :

Sejmuto   :

Vyvěšeno na el.úřední desce :