Zápis z OZ Biřkov ze dne 19.12.2014

Zápis

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Biřkov konaného dne

19.12.2014  od  19,00  hod.

ve společenské místnosti v Biřkově

 

Přítomni : Štěpánka Hofmannová, Alena Baumruková, Radek Kramer, Václava Tyrpeklová, Romana Zoubková, Michaela Chlustinová

Zapisovatelka :   Jana Vlčková

Ověřovatelé :      Alena Baumruková, Václava Tyrpeklová

Program :    1.  Zahájení.

                      2.  Kontrola usnesení z minulého zasedání.

                      3.  Rozpočtové opatření č. 9,10,11.

                      4.  Rozpočet na rok 2015.

                      5.  Obecně závazná vyhláška  č.5/2014   - komunální    odpady.

                     6.  Směrnice pro provedení inventarizace.

                     7.  Stanovení kompetence starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření.

                     8.  Schválení finančního příspěvku – Charita Klatovy.

                     9.  Diskuse.

                   10.  Usnesení a závěr.

 

 1. Zahájení

  Starostka obce zahájila zasedání v 19,02  hod., přivítala všechny přítomné

  Zapisovatelkou jmenovala Janu Vlčkovou. Ověřovatele navrhla Alenu Baumrukovou a Václavu Tyrpeklovou.

  Hlasování :   6  pro

  Přečetla program zasedání, který byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

 

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

  Usnesení z ustavujícího zasedání OZ, které se konalo  3.11.2014 přečetl místostarosta obce Radek Kramer.

 

 1. Rozpočtová opatření č. 9,10,11.

  Rozpočtové opatření č. 9 – úprava rozpočtu k 31.8.2014, rozpočtové opatření č. 10 – úprava rozpočtu k 30.9.2014 a rozpočtové opatření č. 11 – úprava rozpočtu k 31.10.2014 přečetla účetní obce.

  Rozpočet po úpravě k 31.10.2014 činí :   příjmy    -   1 710 238,- 

                                                                          výdaje   -    1 159 825,- 

  Hlasování :   6  pro

 

 1. Rozpočet obce na rok 2015.

  Jednotlivé příjmové a výdajové položky návrhu rozpočtu obce Biřkov na rok 2015 přečetla účetní obce.

  Rozpočet obce na rok 2015 :   příjmy      -     3 427 130,- 

                                                        výdaje     -     2 749 353,- 

  Rozpočet je schvalován jako přebytkový.

  Hlasování :   6   pro

 

 1. Obecně závazná vyhláška č.5/2014 – komunální odpady.

  S obecně závaznou vyhláškou č. 5/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních opadů seznámila všechny přítomné účetní obce. Poplatek platí : a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt

             b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu

                 určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodin-

                  ný dům, ve kterých není hlášena k trvalému

                  pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpoví-

                  dající poplatku za jednu fyzickou osobu.

  Sazba poplatku činí 400,- Kč, na základě skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

  Osvobozeny jsou osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P. Úlevu má fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, která v příslušném roce dovrší 70 let a žije v jednočlenné domácnosti – ta osoba bude platit  250,- Kč. Nebudou-li poplatky zaplaceny řádně a včas, může obecní úřad zvýšit poplatek až na trojnásobek.

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2015.

  Hlasování  :   6   pro

 

 1. Směrnice pro provedení inventarizace.

  Směrnice pro provedení fyzické a dokladové inventarizace obce Biřkov za rok 2014 přečetla účetní obce. Fyzická inventarizace bude provedena v době od 22.12.2014  do  31.12.2014. Inventarizace účtů pak do 30.1.2015. Z a řádné provedení inventarizace odpovídá předseda inventarizační komise p. Alena Baumruková.

  Hlasování :   6  pro

 

 1. Stanovení kompetence starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření.

  Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst.2 písma) zákona č. 128/2000 Sb.o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření během roku s limitem na jednotlivou položku do  100 000,- Kč.

  Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou.

  Hlasování :   6   pro

 2. Schválení finančního příspěvku – Charita Klatovy.

  Charita Klatovy nás požádala o finanční příspěvek za rok 2014. Návrh 

  5 000,- Kč.

  Hlasování  :   6   pro

 

 1. Diskuse.

 1. Starostka – došel návrh příkazní smlouvy mezi obcí Biřkov a společností Mountain Lake Consulting s.r.o., Plzeň. Jedná se o právní zastoupení ve věci možného porušení rozpočtové  kázně při realizaci stavby „ Protipovodňové opatření

 • Poldr Zahrádka „ do 31.12.2014.

Hlasování  :   6   pro

 1. Starostka -  přišla dohoda o ukončení nájmu v obecní prodejně k 31.12.2014, kterou má pronajatou p. Jana Chlustinová.

                        Hlasování o ukončení nájmu :   6   pro

   Nadále se jedná s firmou COOP o pronájmu, v případě

    negativního zájmu se bude dále inzerovat tento pronájem.

 2. Starostka  -  kominíci Vránek a Štych, Lužany by měli přijed do naší  obce ve dnech  16. – 17. 1. 2015.

 

 1.   Usnesení, závěr.

  Usnesení z dnešního zasedání obecního zastupitelstva bylo jednomyslně schváleno.

  Starostka ukončila zasedání v 20,15  hod., popřála všem příjemné vánoce a hodně zdraví a štěstí do nového roku.

Zapsala   :    Jana Vlčková

 

Vyvěšeno  :                                    ……...……………………………..                           ……………………………

Sejmuto    :                                                ověřovatelé                                    Štěpánka Hofmannová

Vyvěšeno na el.úřední desce :

Usnesení

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Biřkov konaného dne  19.12.2014   od   19,00  hod.

ve společenské místnosti v Biřkově

Obecní zastupitelstvo schvaluje :

 1. Ověřovatele zápisu p. Alenu Baumrukovou a p. Václavu Tyrpeklovou.

 2. Rozpočtová opatření č. 9, 10, 11/2014.

 3. Rozpočet obce Biřkov na rok 2015.

 4. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 5. Směrnice pro provedení inventarizace.

 6. Kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření během roku s limitem na jednotlivou položku do 100 000,-Kč.

 7. Finanční příspěvek Charitě Klatovy za rok 2014 ve výši  5 000,- Kč.

 8. Příkazní smlouvu mezi obcí Biřkov a právní společností Mountain Lake Consulting s.r.o., Plzeň na uhrazení právních nákladů při zastupování.

 9. Dohodu o ukončení nájmu v obecní prodejně k 31.12.2014 s nájemkyní  p. Janou Chlustinovou.

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :

 1. Informace z došlé pošty.

 2. Informace, dotazy a připomínky občanů v diskusi.

   

   

  …………………………………………….                                               …………………………………………..

              Radek  Kramer                                   Štěpánka Hofmannová

         místostarosta obce                                          starostka obce

   

  Vyvěšeno   :

  Sejmuto      :

Vyvěšeno na el.úřední desce :