Zápis OZ z 19.3.2015

 

ZÁPIS

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne  19.3.2015  od 19,00  hod.

ve společenské místnosti v Biřkově

 

Přítomni :   Štěpánka Hofmannová, Radek Kramer, Václava Tyrpeklová,Alena Baumruková, Romana Zoubková, Michaela Chlustinová

Ověřovatelé :  Romana Zoubková, Michaela Chlustinová

Zapisovatel :  Jana Vlčková

 

Program :   1.  Zahájení.

                 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

                 3. Záměr prodeje pozemku p.č. 1606/6 a 1606/7 v k.ú. Biřkov.

                  4. Žádost o pokácení lípy u č.p. 22.

                  5. Žádost o pokácení stromů při potoce u dětského hřiště.

                  6. Záměr umístění dopravního zrcadla mezi č.p. 18 a 19.

                   7. Diskuse.

                   8. Usnesení a závěr.

 

1.     Zahájení.

Starostka obce zahájila zasedání v 19,00 hod., přivítala všechny přítomné.

Ověřovatelkami zápisu navrhla p. Romanu Zoubkovou a sl. Michaelu Chlustinovou, které byly jednomyslně schváleny.

Přečetla program zasedání, který byl doplněn o dva body :

a)     Zrušení JSDHO Biřkov, návrh o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany.

b)    Rozpočtové opatření č.1.

Upravený program byl schválen jednomyslně.

 

2.     Kontrola usnesení z minulého zasedání.

Usnesení ze zasedání konaného dne 19.12.2014 přečetl místostarosta obce.

 

3.     Záměr prodeje pozemku p.č. 1606/6 a 1606/7 v k.ú. Biřkov.

p. Jan Fraus si podal žádost o odkup těchto pozemků. Byl vytvořen geometrický plán, kde tyto pozemky byly odděleny. Obecní zastupitelstvo nechá zpracovat znalecký posudek na tyto nemovitosti. Obecní zastupitelstvo vyhlašuje záměr na odprodej pozemků p.č. 1606/6 a 1606/7 v k.ú. Biřkov + platbu nákladů spojených s prodejem.

Hlasování :  6  pro

 

4.     Žádost o pokácení lípy u č.p. 22.

p. Václav Paleček podal žádost o pokácení tohoto stromu před jeho nemovitostí z důvodu opravy této budovy a umístění sloupu nízkého napětí.

Hlasování :  6  pro

 

5.     Žádost o pokácení stromů při potoce u dětského hřiště.

Obecní úřad podal žádost o pokácení 1 ks lípy na obecním pozemku p.č. 46/6 z důvodu nebezpečí poškození cizího majetku. Dále podal žádost o pokácení cca 12 ks stromů – vrb – na obecních pozemcích p.č. 46/1, 46/24 a 46/25. Stromy jsou ztrouchnivělé a ohrožují bezpečnost dětí a občanů na hřišti a okolo něj.

Hlasování :   6   pro

 

6.     Záměr umístění dopravního zrcadla mezi č.p. 18 a 19.

Jedná se o umístění zrcadla do zatáčky mezi č.p. 18 a 19, tam kde kdysi býval strom, z důvodu bezpečnosti dětí na autobusové zastávce, která je situovaná hned za zatáčkou.

Hlasování :   6   pro

 

7.     Zrušení JSDHO Biřkov, návrh o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany.

Obec je povinna zřídit zásahovou jednotku hasičů. V případě, že se jí nepodaří tuto jednotku zřídit, musí se domluvit s obcí, která tuto jednotku má. Obec Biřkov má sice tuto jednotku z dřívější doby zřízenou, ale nyní žádný člen sboru nechce tuto funkci zastávat. Všichni členové zásahové jednotky ( nejméně 5 ) by museli projít školením, museli by mít zdravotní prohlídky a obec by musela zajistit odpovídající techniku.

Proto se obec domluvila s městysem Chudenice na zajištění veškeré požární pomoci za roční poplatek 8 000,- Kč.

Hlasování o zrušení zásahové jednotky :  6  pro

Hlasování o společné jednotce :  6   pro

 

8.     Rozpočtové opatření č.1.

Jedná se úpravu rozpočtu k 28.2.2015.

Rozpočtové příjmy byly upraveny o výši  80 060,- Kč a rozpočtové výdaje o výši  30 173,- Kč.

Rozpočet po úpravě  :  příjmy    -    3 507 190,-  Kč

výdaje   -    2 779 526,-  Kč

Hlasování :  6  pro

 

 

9.     Diskuse.

a)     p. Kramer  -  budou se přidávat popelnice na plast, sklo a komunální 

             odpad ke společenské místnosti

b)    p. Hofmannová – občané si stěžují na pobíhání psů okolo hájovny,

domluví se s majitelkou na zabezpečení psů

c)     p. Kramer -   po pokácení stromů ( lípy a vrb ) bude dřevní hmota  

            nabídnuta občanům k odprodeji.

 

10.                        Usnesení a závěr.

Zapisovatelka přečetla návrh na usnesení z dnešního zasedání, které bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Starostka ukončila zasedání v 19,50  hod., poděkovala všem za účast.

 

 

 

 

Zapsala :   Jana Vlčková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………..                                      ………………………………….

ověřovatelé                             Štěpánka Hofmannová

                                                    starostka obce

 

 

 

Vyvěšeno :

Sejmuto   :

Vyvěšeno na el.úřednídesce :

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne  19.3.2015

od  19,00 hod. ve společenské místnosti v Biřkově

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :

 

1.     Ověřovatele zápisu p. Romanu Zoubkovou a sl. Michaelu Chlustinovou.

2.     Záměr prodeje pozemku p.č. 1606/6 a 1606/7 v k.ú. Biřkov + náklady spojené s prodejem.

3.     Pokácení lípy u č.p. 22 v k.ú. Biřkov.

4.     Pokácení 1 ks lípy na pozemku p.č. 46/6 a cca 12 ks vrb na pozemcích p.č. 46/1, 46/24 a 46/25 v k.ú. Biřkov.

5.     Záměr umístění dopravního zrcadla mezi č.p. 18 a 19.

6.     Zrušení zásahové jednotky hasičů Biřkov.

7.     Návrh o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany s městysem Chudenice za částku  8 000,- Kč ročně.

8.     Rozpočtové opatření č.1.

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :

 

1.     Připomínky, a dotazy občanů v diskusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

         ………………………………………..                                   ………………………………………….

         Radek Kramer         Štěpánka Hofmannová

         místostarosta obce           starostka obce

 

 

 

 

Vyvěšeno :

Sejmuto    :

Vyvěšeno na el.úřední des

OZNÁMENÍ

 

podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších  předpisů a na základě usnesení zastupitelstva obce Biřkov ze dne 19.3.2015, obec Biřkov dává na vědomí občanům záměr obce s níže uvedeným majetkem :

 

 

      prodej ostatní plochy – ostatní komunikace -  p.č. 1606/6  o výměře    

      71  m2 a ostatní plochy – ostatní komunikace p.č. 1606/7 o výměře 

      18  m2 vše v k.ú. Biřkov  + náklady spojené s prodejem.

 

 

Nabídky můžete zasílat na úřad obce Biřkov do  10.4.2015 .

 

 

 

 

 

Vyvěšeno :  25.3.2015

 

 

Sejmuto  : 

 

Vyvěšeno na el.úřední desce :  25.3.2015

 

 

 

 

 

 

                                                          Štěpánka Hofmannová

                                                                starostka obce