OBEC BIŘKOV- závěrečný účet za rok 2014


OBEC  BIŘKOV

ZÁVĚREČNÝ  ÚČET  ZA  ROK  2014

Obec   Biřkov,  Biřkov   7,  334 01  Přeštice
Právní forma  :                                        územně samosprávný celek
Předmět činnosti :                                   stanoveno zák.č. 128/2000 Sb.
IČO :                                                       43313868
Rozvahový den :                                     31.12.2014
Starosta :                                                  Štěpánka Hofmannová
Místostarosta :                                         Radek Kramer
Kontrolní výbor :                                     počet členů  3
                                 předseda :               Alena Baumruková
Finanční výbor :                                      počet členů   3
                                 předseda :               Václava Tyrpeklová
Počet členů zastupitelstva :                     6
Odpisový plán :                                       účetní jednotka prováděla k 31.12.2014 odpisy
                                                                dle odpisového plánu

Vedení účetnictví obce jako ÚSC se řídí zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a k němu vydanými prováděcími předpisy. Pro obec je to především vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb.o rozpočtové skladbě, zákon č. 250/2000 Sb.o rozpoč-
tových pravidel územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Účetní postupy jsou kromě prováděcí vyhlášky č. 505/2002 Sb.upraveny Českými účetními standardy.

Příjmy celkem v Kč
                                                                                 rozpočet po změnách        skutečnost

daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti              334 608,-                 334 607,58
daň z příjmu fyz.osob z samost.výděl.čin.               35 000,-                   24 197,05
daň z příjmu fyz.osob z kapitál.výnosů                   33 588,-                   33 588,24
daň z příjmu právnických osob                              290 000,-                 277 268,48
daň z příjmu práv.osob za obec                                  7 030,-                     7 030,-
DPH                                                                        600 000,-                 645 480,06
poplatek za odnětí pozemku – funkce lesa                      22,-                          22,-
polatek – lividace komunál.odpadu                          48 100,-                   46 270,-
poplatek – ze psů                                                        1 920,-                     1 880,-
správní poplatky                                                            150,-                        150,-
odvod výtěžku a provozování loterií                          5 000,-                     4 967,73
daň z nemovitostí                                                    225 294,-                 225 294,24
neinv.přij.transf.z VPS SR – dotace na volby          39 500,-                    39 500,-
neinv.přij.transf. ze SR – dotace na st.správu          54 400,-                    54 400,-
neinv.transfery od obcí                                                  301,-                         301,-
převody mezi účty ČNB a ČS                                                              2 172 300,-
lesy – příjmy za prodej dřeva                                  100 000,-                  87 022,50
lesy – příjmy z pronájmu – za honitbu                           530,88                    530,88
lesy – ostatní příjem z výnosů financ.majetku            2 927,12                 2 927,12
druhotné suroviny – sběr železa                                  8 680,-                    8 680,-
víceúčel.hřiště – pronájem                                          3 000,-                     2 660,-
víceúčel.hřiště – dar od ASAVETU                          90 000,-                   90 000,-
nebyt.hospodářství – příjmy z pronájmu                           1,-                             1,-
příjem z pronájmu obecních pozemků                       21 198,-                  20 198,-
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí                     1 000,-                    1 000,-
příjmy za tříděný odpad                                                9 733,-                    9 733,-
příjmy z úroků na běžných účtech                                6 000,-                    1 885,95
příjaté nekapitálové příspěvky,náhrady                           500,-                         47,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------
            Příjmy  celkem                                                                                    4 091 942,43
                                                                                                                         ==========

Výdaje celkem v Kč
                                                             rozpočet po změnách        skutečnost

pěstební činnost – lesy                                                    45 756,-                  42 797,70
lesy – produkční činnost                                                 16 411,-                   16 411,-
správa v lesním hosp.                                                        3 600,-                   3 600,-
příspěvek na územ.doprav.obslužnost                              5 400,-                    5 400,-
kanalizace – ostatní služby                                             12 500,-                  12 500,-
Školní jídelna – neinv. dotace obcím na žáky                  2 300,-                    2 300,-
ZŠ – neinv.dotace obcím na žáky                                    14 000,-                 14 000,-
knihovna – odměna, časopis                                             7 745,-                    6 677,-
ost.záležit. kultury – ost.služby, pohoštění, věc.dary      15 539,-                   9 698,-
ost.tělových.činnost – odměny,materiál,el.energie,
                                    ost.služby, neinv.příspěvek         111 711,-                 97 446,33
                                               spolkům a nezisk.organizacím,
                                               poplatky za televizi a rozhlas
dětské hřiště  – odměny, materiál, opravy                       14 873,-                 14 800,-
veřejné osvětlení – el.energie, opravy                             44 321,-                 38 265,-
místní hospod. – věcné dary, daň z nemovitostí                6 265,-                   6 265,-
svoz nebezpečného odpadu                                               4 300,-                   4 300,-
svoz komunálního odpadu                                             104 259,-                 89 620,-
svoz velkoobjemového odpadu                                         9 741,-                   9 741,-
poldr – odměny                                                                 1 177,-                   1 177,-
veřejná zeleň – odměny, služby, poh.hmoty, opravy     108 267,-                 82 303,-
                                    materiál               
příspěvek DIAKONII Merklín                                        10 000,-                  10 000,-
hasiči – materiál, el.energie                                               2 240,-                    1 444,-
obecní zastupitelstvo – odměny, ZP, tel.poplatky,
                                      cestovné, DHDM, sankce        145 137,-                139 582,15
volby do zastupitelstva                                                     16 298,-                  16 298,-
volby do EP                                                                      15 335,-                  15 335,-
místní správa – odměny, el.energie, materiál, knihy,
                         tiskoviny,DHDM, poštovné, tel.popl.,
                         popl.banka, služby,pohoštění,servis programů,
                         neinv. transfery nezisk.organ.,právnické služby,
                         cestovné, nerv.transfery obcím, platby daní
                         a poplatků                                                 264 000,-            256 985,26
pojištění majetku                                                                  14 000,-              13 117,-
převod mezi účty ČNB a ČS                                                                      2 172 300,-
daň z příjmu práv.osob za obec                                              7 030,-               7 030,-
vratka dotace na volby z r. 2013                                            5 846,-                5 846,-
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Výdaje celkem                                                                                     3 095 236,44
                                                                                                           ============

            Celkem příjmy                              4 091 942,43      Kč
            Celkem výdaje                              3 095 236,44     Kč
           --------------------------------------------------------------------
             Rozdíl mezi příjmy a výdaji          996 705,99      Kč
                                                                    ===============

Stav běžného účtu u ČS k 31.12.2014                                                      2 604 125,36     Kč
                                                                                                                   ==============
Stav běžného účtu u ČNB k 31.12.2014                                                      659 507,08     Kč
                                                                                                                      =============                                                                                     
Stav cenin k 31.12.2014                                                                                         0,-          Kč
                                                                                                                            ==========
Pokladní hotovost k 31.12.2014                                                                            0,-          Kč
                                                                                                                            ==========
Pohledávky k 31.12.2014 – za nájem z prodejny - Houdek                              145,62    Kč      
                                                                                                                           ===========
                                                                                                                        
Závazky k 31.12.2014 -       mzdy, ZP, daň za 11,12/2014                             17 748,-      Kč
                                              nezaplacené faktury z 12/2014                            1 684,18   Kč
                                              zálohy – el.energie + předplatné                     102 213,-      Kč
                                              nevyčerp.záloha na dotace na volby                   7 867,-      Kč
                                              záloha na ŠJ Přeštice – obědy žáci                     2 300,-      Kč
                                             -----------------------------------------------------------------------------
                                               Celkem                                                             131 812,18    Kč
                                                                                                                       ============
Hodnota majetku podle druhu k 31.12.2014 :
                                             drobný dlouhod.nehmotný majetek               339 101,90    Kč
                                             budovy, stavby                                             20 908 083,60    Kč
                                             samostatné movité věci                                    599 099,80    Kč
                                             drobný hmotný majetek                                  855 268,33    Kč
                                             pozemky                                                         1 674 888,80    Kč
                                            nedokončené investice                                      179 850,-       Kč
                                            -----------------------------------------------------------------------------
                                            celkem                                                            24 556 292,43   Kč
                                                                                                                 ===============

Rozbor výdajů
    
                                                                  Celkem

Lesy                                                                            42 797,70
materiál                                                                                               15 755,70
služby – těžba,vyžinování, sázení…                                                  27 042,-

Lesy – produkční činnost                                         16 411,-
služby                                                                                                  16 411,-

Správa v lesním hospodářství                                    3 600,-
odměna – správcovství                                                                          3 600,-

Dopravní obslužnost                                                     5 400,-
výdaje na územní dopr.obslužnost                                                        5 400,-

Kanalizace                                                                    12 500,-
služby                                                                                                   12 500,-

Školní jídelna ZŠ Přeštice                                             2 300,-
neinvestiční dotace obcím na žáky                                                         2 300,-

Základní škola                                                              14 000,-
neinvestiční dotace obcím na žáky                                                       14 000,-

Knihovna                                                                        6 677,-
odměna knihovnici                                                                                  5 325,-
časopisy                                                                                                   1 352,-

Ostatní záležitosti kultury                                             9 698,-
ostatní služby                                                                                           2 500,-
pohoštění                                                                                                539,-
věcné dary                                                                                            6 659,-
                                                                                                       
Víceúčelové hřiště – tělových.činnost                         97 446,33
příspěvek neziskovým organizacím                                                   10 000,-
odměny                                                                                               23 528,-
materiál                                                                                                 2 464,-
el.energie                                                                                            51 708,-
ost.služby                                                                                              8 126,33
poplatky za televizi a rádio                                                                   1 620,-

Dětské hřiště                                                                   14 800,-
materiál                                                                                                    816,-
odměny za správcovství                                                                       9 265,-
opravy                                                                                                   4 719,-

Veřejné osvětlení                                                            38 265,-
el.energie                                                                                             30 949,-
opravy                                                                                                   7 316,-

Místní hospodářství                                                        6 265,-
věcné dary                                                                                              5 065,-
platby daní a poplatků                                                                            1 200, -

Svoz nebezpečných odpadů                                           4 298,-
služby – odvozy                                                                                     4 298,-

Svoz komunálního odpadu                                          89 620,-
služby – odvozy                                                                                   10 896,-
materiál – známky na popelnice                                                          78 724,-                                                                                  

Svoz velkoobjemového odpadu                                    9 741,-
služby – odvozy                                                                                    9 741,-

Poldr                                                                               1 177,-
odměny                                                                                                 1 177,-

Veřejná zeleň                                                               82 303,-
odměny                                                                                             19 793,-
materiál                                                                                              1 047,-
ost.služby                                                                                          22 126,-
pohonné hmoty a maziva                                                                    7 357,-
opavy a udržování                                                                             31 980,-

Diakonie Merklín                                                      10 000,-
příspěvek                                                                                           10 000,-

Hasiči                                                                              1 444,-
el.energie                                                                                                1 204,-
materiál                                                                                                      240,-

Zastupitelstvo obce                                                   139 582,15
odměny                                                                                                93 796,-
ZP                                                                                                          6 868,-
Mobilní telefon                                                                                      3 092,-                                        
telefonní poplatky                                                                                  8 389,15
úhrada sankce                                                                                      10 000,-
cestovné                                                                                               17 437,-

Volby do zastupitelstva                                             16 298,-
odměny                                                                                               15 462,-
cestovné                                                                                                   603,-
pohoštění                                                                                                 233,-

Volby do EP                                                                15 335,-
odměny                                                                                               14 406,-
cestovné                                                                                                   473,-
pohoštění                                                                                                 456,-

Místní správa                                                         256 985,26
odměna účetní                                                                                    68 308,-
knihy, tiskoviny...                                                                                 1 208,-
notebook                                                                                             11 556,-
materiál                                                                                               18 261,19
el.energie                                                                                             34 444,-
poštovné                                                                                                1 967,-
telefonní poplatky                                                                                  8 691,57
poplatky banka                                                                                       5 124,-
právnické služby                                                                                  44 997,-
servis programů na PC                                                                         13 510,-
ost.služby                                                                                             44 159,50
cestovné                                                                                                    610,-
pohoštění                                                                                                  799,-
neinv.příspěvky neziskovým organizacím                                            2 390,-
za přestupky – MěÚ Klatovy                                                                   780,-
platby daní a poplatků                                                                              180,-

Pojištění                                                                       13 117,-
pojištění majetku – budov                                                                    13 117,-

Převody mezi účty                                                 2 172 300,-
převody mezi účty u ČNB a ČS                                                     2 172 300,-

Daň z příj.práv.osob za obec                                     7 030,-
odvod                                                                                                     7 030,-

Finanční vypořádání minulých let                           5 846,-
vratka dotace na volby z r. 2013                                                            5 846,-
---------------------------------------------------------------------------------------------

        Celkem výdaje                                                                               3 095 236,44
                                                                                                               ===========
  

                                    Finanční vypořádání dotací za rok 2014

Dotace do rozpočtu obce za rok 2014 činily celkem 93 900,- Kč.
Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2014 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do EP ve výši  3 165,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 4.2.2015. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do zastupitelstva   ve výši            4 702,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne  4.2.2015.


Poskytovatel             účel                                  ÚZ         položka     rozpočet          čerpání          %

KÚPK                  výkon státní správy                             4112         54 400           54 400          100


KÚPK                 volby do Evrop.Parlamentu    98348     4111        18 500           15 335           82,89

KÚPK                 volby do zastupitelstva            98187     4111        21 000           16 298          77,61
   
Schváleno OZ dne :    

  ....................................                                                                           .....................................
         Radek Kramer                                                                                 Štěpánka Hofmannová
      místostarosta obce                                                                                   starostka  obce
Vyvěšeno  :  
  
Sejmuto    :     
 
Vyvěšeno na el.úřední desce :