PROGRAM PODPORY SPORTU NA ROK 2015 - Biřkov

PROGRAM  PODPORY  SPORTU,HASIČŮ A NEZISKOVŹCH ORGANIZACÍ  NA  ROK  2015

 

1)   Účel programu

Prostředky programu mohou být poskytnuty na podporu činnosti sportovních organizací a neziskových organizací, které nemusí mít sídlo na území obce Biřkov a podporu činnosti hasičského sboru  SDH Biřkov . Prostředky programu tak podpoří rozvoj sportu,hasičů, mládeže a charitativní činnost .

2)   Předpokládaný celkový objem prostředků

40 000,- Kč

3)   Maximální výše dotace

10 000,- Kč

4)    Způsobilí žadatelé

Sportovní organizace , SDH Biřkov  a neziskové organizace, které nemusí mít sídlo na území obce Biřkov.

5)   Lhůta pro podání žádosti

Žádosti se podávají průběžně od 1.4 do 30.9.2015 na formuláři             žádosti (příloha č.1). K žádosti bude přiložen jmenný seznam členů.

            6) Kritéria pro hodnocení žádostí

              Výše přidělené dotace je odvozena od počtu členů organizace takto :

                        1) méně než 5 členů -     5 000,- Kč

                        2) nad 5 členů           -   10 000,- Kč

            7) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

            O přidělení dotace rozhoduje zastupitelstvo obce do 60-ti dnů od podání

            žádosti.             

            8) Podmínky pro rozhodnutí o žádosti

                        a) žadatel použije prostředky výhradně na výdaje související se sportovní činností , činností hasičského sboru a činností neziskové organizace. Tyto prostředky nelze použít na dary, mzdové výdaje a výdaje, které nesouvisejí se sportovní činností, činností hasičského sboru a činností neziskové organizace

                        b) žadatel podepíše veřejnoprávní smlouvu o přidělení dotace (příloha č2) do 30-ti dnů od schválení žádosti zastupitelstvem obce

                        c) žadatel nejpozději do 30-ti dnů od sepsání veřejnoprávní smlouvy předloží žádost o proplacení dotace na předepsaném formuláři              ( příloha č.3 )

                        d) žadateli bude dotace převedena na jeho účet do 30-ti dnů od podání žádosti o proplacení dotace

                        e) žadatel nejpozději do 31.1. následujícího roku předloží kopie účetních dokladů hrazených z prostředků dotace

                        f) žadatel souhlasí s kontrolou účetnictví ze strany obce ve věci ověření účelovosti čerpání poskytnuté dotace

 

Program byl schválen zastupitelstvem obce dne :

 

                                                                                             …………………………………………

                                                                                               Štěpánka Hofmannová

                                                                                                      starostka obce

Příloha :

1.     Žádost o dotaci

2.     Veřejnoprávní smlouva o přidělení dotace

3.     Žádost o proplacení dotace

ŽÁDOST  O  DOTACI

PROGRAM PODPORY SPORTU, HASIČŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2015

                                                  ( příloha č.1 )

 

Žadatel ( název a adresa spolku, neziskové organizace ) :

…………………………………………………………………………………………………………………………

IČO   ………………………………………..             č.ú.  ……………………………………………………

Statutární zástupce žadatele ( jméno, příjmení, funkce ) :

…………………………………………………………………………………………………………………………

Počet  členů organizace :            ……………………………………………………………………….

Výše požadované dotace ( max. 10 000,- Kč ):  …………………………………………. 

 

K žádosti je přiložen seznam  členů za rok 2015.

 

Žadatel prohlašuje, že se seznámil s pravidly „ Programu podpory sportu,hasičů a neziskových organizací na rok 2015 „.

 

V Biřkově dne :  ………………………………………..

 

 

 

                                                                              ……………………………………………………….

                                                                                       podpis a razítko organizace  

VEŘEJNOPRÁVNÍ   SMLOUVA

Č.   …………………………….

o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2015

( příloha č. 2 )

Obec Biřkov

Biřkov  7,  334 01  Přeštice

IČO   43313868

č.ú.   0822868319/0800

zastoupená Štěpánkou Hofmannovou, starostkou

( dále jen obec )

a

Spolek ( nezisková organizace ) : ………………………………………………………………………

IČO                                                     ………………………………………………………………………

č.ú.                                                     ……………………………………………………………………..

zastoupený :                                    ………………………………………………………………………

( dále jen příjemce )

uzavřely následující smlouvu

                                                                    I.

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce na činnost příjemce a to v souladu s programem podpory sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2015.

                                                                   II.

Příjemce se zavazuje realizovat dotací podporované aktivity do 31.12.2015 v souladu s Programem podpory sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2015. Žadatel doručí do 30-ti dnů od sepsání veřejnoprávní smlouvy žádost o proplacení dotace.

                                                                    III.

Obec převede na účet příjemce č.ú. ……………………………………………………… dotaci ve výši  ………………………………… Kč, slovy ………………………………………………………… korun českých do 30-ti dnů od podání žádosti o proplacení dotace.

                                                                     IV.

Dotace je určena na proplacení nákladů příjemce na sportovní činnost, činnost hasičského sboru a činnost neziskové organizace. Tyto prostředky nelze použít na dary, mzdové náklady a výdaje nesouvisející se sportovní činností, činností hasičského sboru a činností neziskové organizace. Účelové použití dotace příjemce doloží při vyúčtování akce kopiemi účetních dokladů z roku 2015.

                                                                       V.

Příjemce souhlasí s kontrolou účetnictví ze strany obce ve věci účelovosti čerpání poskytnuté dotace.

                                                                      VI.

Změny a doplňky k této smlouvě lze provést pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma stranami.

                                                                      VII.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží  po jednom vyhotovení.

V Biřkově dne ……………………………………….

 

……………………………………………….                                  ……………………………………………

  Štěpánka Hofmannová                                                                příjemce

        starostka obce

ŽÁDOST  O  PROPLACENÍ  DOTACE

Program podpory sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2015

                                                         ( příloha č. 3 )

 

Příjemce :

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Požadujeme proplatit dotaci ve výši :  ……………………………………………………..    

 

 

 

V  ………………………………. dne  …………………………….

 

 

 

 

 

                                                                               ……………………………………………………

                                                                                     podpis a razítko příjemce