Zápis OZ Biřkov 25.6.2015

Zápis

ze zasedání OZ Biřkov konané dne  25.6.2015  od  19,30  hod

ve společenské místnosti v Biřkově

Přítomni :  Štěpánka Hofmannová, Radek Kramer, Alena Baumruková, Václava

                     Tyrpeklová, Michaela Chlustinová

Omluveni :  Romana Zoubková

Ověřovatelé :  Alena Baumruková, Václava Tyrpeklová

Zapisovatelka :  Jana Vlčková

Program  :  1. Zahájení.

                     2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

                     3. Rozpočtové opatření č. 4/2015.

                     4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov za rok 2014.

                     5. Závěrečný účet obce Biřkov za rok 2014.

                     6. Schválení účetní závěrky obce Biřkov za rok 2014.

                     7. Navýšení pokladního limitu.

                     8. Prodej pozemku p.č. 1606/6 a p.č. 1606/7.

                     9. Program podpory sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2015.

                 10. Program podpory akcí spolků na rok 2015.

                 11. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání.

                 12. Dohoda o náhradě škody v případě poškození nemovitosti.

                 13. Diskuse.

                14. Usnesení, závěr.

1. Zahájení.

     Zasedání zahájila starostka obce v 19,31 hod. Přivítala všechny přítomné.

     Ověřovatelkami zápisu navrhla p. Alenu Baumrukovou a p. Václavu Tyrpeklovou,

      byly schváleny jednomyslně. Zapisovatelku určila p. Janu Vlčkovou.

      Přečetla program zasedání a doplnila jej o dva body : za bod 12 se vkládá bod 13)

      Žádost o povolení zvláštního užívání silnic a úplné uzavírky silnice přes obec Zderaz                                 dne 18. – 20.9.2015 a za bod 13 se vkládá bod 14) Navýšení odměn starostky a místo-

      starosty. Takto upravený program byl schválen jednomyslně všemi přítomnými

      členy zastupitelstva.

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

     Usnesení z minulého zasedání, které se konalo dne 19.3.2015 přečetl místosta-

     rosta. Je průběžně plněno.

3. Rozpočtové opatření č. 4/2015.

    Rozpočtové opatření přečetla účetní obce.

    Příjmy v Kč – rozpočet před úpravou  -  3 558 435,-

                            úprava rozpočtu                       61 679,-

                           --------------------------------------------------

                            Rozpočet po úpravě           3 620 114,-

 

Výdaje v Kč   -   rozpočet před úpravou   -  2 836 625,-

                            Úprava rozpočtu                     105 842,-

                           -----------------------------------------------------

                            Rozpočet po úpravě           2 942 467,-

Hlasování :  5   pro

4. Zpráva o výsledku přezkoumání ÚSC Biřkov za rok 2014.

    Přezkoumání hospodaření provedly kontrolorky Plzeňského kraje dne 28.5.2015.

    Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky a ani se neuvádí zjištěná rizika.

5. Závěrečný účet obce Biřkov za rok 2014.

    Návrh závěrečného účtu přečetla účetní obce.

    Rozpočtové příjmy činily  4 091 942,43 Kč.

    Rozpočtové výdaje činily  3 095236,44  Kč.

    Stav běžného účtu u ČS a ČNB činil k 31.12.2014 -  3 263 632,44  Kč.

    Pohledávky k 31.12.2014 – 145,62  Kč.

    Závazky k 31.12.2014 -  131 812,18  Kč.

    Hodnota majetku obce k 31.12.2014 činila   24 556 292,43  Kč.

    Dotace ( na výkon státní správy a na volby ) do rozpočtu obce za rok 2014

     činily  93 900,- Kč. Nevyčerpané finanční prostředky na volby ve výši  7 867,-

     Kč byly vráceny do státního rozpočtu v únoru 2015.

     Závěrečný účet obce Biřkov za rok 2014 byl schválen s celoročním výsledkem

     hospodaření bez výhrad.

Hlasování  :   5   pro

6. Schválení účetní závěrky obce Biřkov za rok 2014.

     Výnosy obce  za rok 2014 činily   2 001 194,51  Kč.

     Náklady obce za rok 2014 činily  1 353 428,11   Kč.

     Výsledek hospodaření obce za rok 2014 před zdaněním činil :  647 766,40 Kč.

     Ke schválení účetní závěrky za rok 2014 byly předloženy dokumenty :

     Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Výkaz o plnění rozpočtu, Závěrečný účet obce,

     Inventarizační zpráva, Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce,

      vše za rok 2014.

      Účetní závěrka byla schválena jednomyslně  bez výhrad.

Hlasování  :   5  pro

7. Navýšení pokladního limitu.

      Pokladní limit byl navýšen na částku 100 000,- Kč od 1.7.2015.

Hlasování  :   5  pro

8. Prodej pozemku p.č. 1606/6 a  p.č. 1606/7.

     Byl vyvěšen záměr na odprodej těchto pozemků.  Obecní zastupitelstvo

     schvaluje prodej pozemků p.č. 1606/6 a 1606/7 v k. ú. Biřkov p. Janu Frausovi,

     Biřkov  41, za cenu  4 800 ,- Kč + návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Hlasování :  5  pro

9. Program podpory sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2015.

    Prostředky mohou být poskytnuty na podporu činnosti sportovních orga-

    nizací a neziskových organizací, které nemusí mít sídlo na území obce Biřkov

    a podporu činnosti hasičského sboru SDH Biřkov.  Maximální výše dotace                                          

    je 10 000,- Kč na jednu žádost. Přílohou k programu je žádost o dotaci, veřej-

    noprávní smlouva a žádost o proplacení dotace.  Vzory těchto žádostí a

    smlouvy jsou vyvěšeny na stránkách obce nebo je lze vyzvednout na obecním

    úřadu.

Hlasování :  5  pro

10. Program podpory akcí spolků na rok 2015.

       Prostředky programu mohou být poskytnuty na podporu kulturních, spor-

       tovních a dalších společenských akcí organizovaných v roce 2015 spolky

       a dalšími neziskovými organizacemi se sídlem v Biřkově a Zderazu i pro

       veřejnost. Maximální výše dotace je 10 000,- Kč na jednu akci. Přílohou

       programu je žádost o dotaci, veřejnoprávní smlouva a žádost o proplacení

       dotace. Vzory těchto žádostí a smlouvy jsou taktéž vyvěšeny na stránkách

       obce nebo si je lze vyzvednout na obecním úřadu.

Hlasování :   5   pro

11. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání.

       Jedná se o smlouvu na nájem obecní prodejny mezi obcí a p. Marií Kovaří-

       kovou, Strýčkovice.  Smlouva je na dobu neurčitou, roční nájem činí 1,- Kč.

       Spotřebu el. energie a drobné opravy si bude nájemce hradit sám. Podmín-

       kou je dodržení otevírací doby minimálně 20 hod. týdně. Nájemní vztah

       začíná platit od 1.7.2015.

Hlasování :  5  pro

12. Dohoda o náhradě škody v případě poškození nemovitosti.

       Jedná se o dohodu mezi obcí a p. Terezou Heřmanovou. Na pozemku p.č.

       46/6 v k.ú. Biřkov, který je v majetku obce, jsou vzrostlé stromy, které

       p. Heřmanová nechce pokácet. V případě poškození nemovitostí nebude

       p. Heřmanová vymáhat škodu po obci. Dohoda se uzavírá na dobu určitou

       od 1.7.2015 do  31.10.2018.

Hlasování :   5   pro

13. Žádost o povolení zvláštního užívání silnic a úplné uzavírky silnice přes

       obec Zderaz dne 18. – 20.9.2015.

      Škoda Team Běšiny podal žádost o povolení uzavírky silnice v obci Zderaz

      dne 19.9.2015  v době od 12,00 – 17,30  hod.,z důvodu konání závodu rallye

      Škoda Team. Obecní zastupitelstvo povoluje tuto uzavírku.

Hlasování :  5  pro

14. Navýšení odměn starostky a místostarosty.

       Odměna starostky se navyšuje od 1.7.2015 na částku  10 100,- Kč.

       Odměna místostarosty se od 1.7.2015 navyšuje na částku  6 350,- Kč.

       Odměny ostatním zastupitelům zůstávají stejné.

Hlasování :   5  pro

15. Diskuse.

       a) p. Radka Baumruková-Votavová – proč se zvyšují odměny, zda-li je více

                                                                          práce než dříve

                         starostka – odměny jsou řadu let stálé a nízké, administrativa se

                                              za ta léta podstatně navýšila, je možno si odměny dle

                                              upraveného nařízení vlády zvýšit, nevím, kolik dělalo

                                              předchozí zastupitelstvo práce, ale mělo možnost si odměny

                                             také zvýšit, nikde v okolních obcích nemají tak nízké odměny

      b) p. Hohelberger – za údržbu zeleně se dříve vynaložilo moc peněz, teď

                                          udržuje jeden člověk

     c) p. Radka Baumruková – Votavová – zda-li se něco děje ohledně pokuty

                         starostka – zatím nic, mluvila s právníkem, musíme počkat až

                                              přijde vyjádření z Finančního úřadu.

16. Usnesení a závěr.

        Návrh na usnesení přečetla zapisovatelka. Bylo jednomyslně schváleno všemi

        přítomnými členy zastupitelstva. Starostka ukončila zasedání v 20,45  hod.,

        poděkovala všem za účast a popřála příjemné prázdniny.

Zapsala  :   Jana Vlčková

 

                                                            ………………………………………………………                                      …………………………………………

                    ověřovatelé                                                                  Štěpánka Hofmannová

                                                                                                                 starostka obce

Vyvěšeno  :

Sejmuto     :

 Vyvěšeno na el.úřední desce :

Usnesení

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 25.6.2015 od 19,30 hod.

ve společenské místnosti v Biřkově

Obecní zastupitelstvo schvaluje :

1.      Ověřovatele zápisu p. Alenu Baumrukovou a p. Václavu Tyrpeklovou.

2.      Závěrečný účet obce Biřkov za rok 2014 s celoročním hospodařením bez výhrad.

3.      Účetní závěrku obce Biřkov za rok 2014 bez výhrad.

4.      Navýšení pokladního limitu na částku 100 000,- Kč.

5.      Prodej pozemku p.č. 1606/6 a 1606/7 v k.ú. Biřkov  p. Janu Frausovi, Biřkov  41, za cenu 4 800,- Kč + návrh na vklad do katastru nemovitostí.

6.      Program podpory sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2015.

7.      Program podpory akcí spolků na rok 2015.

8.      Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, prodejny v Biřkově , mezi obcí Biřkov a p. Marií Kovaříkovou, Strýčkovice.

9.      Dohodu o náhradě škody v případě poškození nemovitosti na p.č. 46/6 v k.ú. Biřkov mezi obcí Biřkov a p. Terezou Heřmanovou.

10.  Žádost o povolení uzavírky silnice v obci Zderaz  dne 19.9.2015 v době od 12,00 hod. do 17,30 hod. pro závod rallye Škoda Team Běšiny.

11. Navýšení odměny starostky na 10 100,- Kč a místostarosty na 6 350,- Kč od 1.7.2015.

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :

1.      Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov za rok 2014.

2.      Rozpočtové opatření č. 4/2015.

3.      Dotazy občanů v diskusi.

 

…………………………………………                                       ……………………………………….

        Radek Kramer                                                          Štěpánka Hofmannová

   místostarosta obce                                                           starostka obce          Vyvěšeno :                                                                                                                              Sejmuto   :                                                                                                                           Vyvěšeno na el.úřední desce :