Zápis ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 24.9.2015 od 19,00 hod. ve společenské místnosti u hřiště v Biřkově

Zápis

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne  24.9.2015  od  19,00  hod.

ve  společenské místnosti u hřiště v Biřkově

 Přítomni :   Štěpánka Hofmannová, Radek Kramer, Alena Baumruková,

                     Václava Tyrpeklová, Romana Zoubková, Michaela Votavová

Ověřovatelé :  Václava Tyrpeklová, Michaela Votavová

Zapisovatelka :   Jana Vlčková

 Program :    1. Zahájení.

                      2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

                      3. Rozpočtové opatření č. 5,6/2015.

                      4. Smlouva s firmou GEPRO.

                      5. Žádost o dotaci Charita Klatovy.

                      6. Žádost o dotaci Diakonie ČCE.

                      7. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 2014.

                      8. Diskuse.

                      9. Usnesení a závěr.

 1.       Zahájení.

Zasedání zahájila starostka obce v 19,00  hod. Přivítala všechny přítomné.

Zapisovatelkou byla určena p. Vlčková. Ověřovatelkami zápisu byly navrženy p. Tyrpeklová a p. Votavová, které byly jednomyslně schváleny.

Starostka navrhla doplnit program o jeden bod – návrh na vypracování územní studie pozemků plánované zástavby. Poté byl program jednomyslně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

2.       Kontrola usnesení z minulého zasedání.

Usnesení z minulého zasedání, které se konalo dne 25.6.2015 přečetl místostarosta obce. Usnesení je průběžně plněno.

3.       Rozpočtové opatření č. 5,6/2015.

Rozpočtové opatření přečetla účetní obce. Seznámila občany s úpravou jednotlivých položek.

Příjmy v Kč – rozpočet po úpravě k 31.8.2015  -   3 620 114,- Kč

Výdaje v Kč – rozpočet po úpravě k 31.8.2015 -   3 172 438,- Kč

Hlasování :   6  pro

 4.       Smlouva s firmou GEPRO.

Jedná se o smlouvu na využívání programu MISYS, tj. program na vyhledávání dat z katastrálního území a map obce Biřkov uložených v PC

na dobu neurčitou. Program je již řadu let využíván, ale letos skončila platnost původní smlouvy.

Hlasování :   6   pro

 5.       Žádost o dotaci Charita Klatovy.

Charita Klatovy podala žádost o dotaci na rok 2014 a 2015 v částce

10 000,- Kč. Bude s ní sepsána veřejnoprávní smlouva a poté poskytnuta

dotace v částce 10 000,- Kč.

Hlasování :    6  pro

6.       Žádost o dotaci Diakonie ČCE.

Diakonie ČCE – středisko západní Čechy Merklín podalo žádost o dotaci na rok 2015 v částce 10 000,- Kč. Bude s ní sepsána veřejnoprávní smlouva a poté poskytnuta dotace v částce 10 000,- Kč.

Hlasování :    6   pro

7.       Žádost o odprodej části pozemku p.č. 2014.

Byla podána žádost od manželů Balounových, Biřkov  na odkoupení části obecního pozemku u potoka p.č. 2014. p. Karel Baloun nechá vypracovat geometrický plán na oddělení části tohoto pozemku. Po vypracování  plánu obec bez zbytečných průtahů vyhlásí záměr na odprodej.

Hlasování :   6   pro

8.       Návrh na vypracování územní studie u pozemků plánované zástavby.

Návrh by řešil situaci, jak by měla být upravena komunikace a vjezdy – za novou výstavbou směrem k výjezdu na hlavní silnici  ( p.č. 1613/1, 1613/2 a 1613/3 ) z důvodu budoucí možné výstavby nových domů. Studie bude zadána p. Lexové, která vypracovávala územní plán. Tato studie vyřeší pomoc zájemcům o novou výstavbu.

Hlasování :   6  pro

 9.       Diskuse.

a)       p. V.Bešta -  jak to bude vypadat do budoucna, zda-li bude přístup

                      k pozemkům

        starostka -  komunikace zůstane stejná, úprava by byla finančně

                             náročná, ve strouze vede vodovod, který vybudovala

                             firma ASAVET

b)       p. Nový  -  nikdo neví, jak hluboko je vodovod uložen, ví se jen

                   přibližně kudy vede, v každém případě by se musel být

                   přeložen

c)       starostka – v případě, že by na pozemcích nad komunikací chtěl někdo

                   stavět, musela by se cesta upravit ( 9 m šíře ), udělat chod-

                   ník

d)       p. Nový  -  pozemek na novou výstavbu by odkoupil od vlastníka

e)       místostarosta – v případě, že p. Nový pozemek odkoupí, musí se

                  domluvit s vlastníky sousedních pozemků na přístupu

                  k jejich majetku

f)        p. V. Bešta -  zda-li by se tam budovala i kanalizace

       p. Nový  -   kanalizace u nové výstavby má více technických řešení,

                           klasická kanalizace by se nebudovala.

g)       místostarosta -  obec zatím nemůže ani opravovat silnici, ani vykupo-

                     vat pozemky pro výstavbu, musí počkat, až jak rozhodne

                     finanční úřad o pokutě

    p. Nový   - v případě, že by obec chtěla vykoupit pozemky, tak

                     stejně by to byl „ běh na dlouhou trať „

h)       starostka -   ve studii se musí naplánovat i veřejné osvětlení a veškeré

                     inženýrské sítě, takže vypracování bude zdlouhavější

i)         starostka  -  nebezpečný odpad se uskuteční  17.10.2015, bude

                     vyvěšeno

10.    Usnesení a závěr.

Návrh na usnesení z dnešního zasedání přečetla zapisovatelka. Bylo schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Zasedání ukončila starostka v  19,40  hod. , poděkovala za účast.

 

Zapsala :    Jana Vlčková

………………………………………………….                                 …………………………………………..

                  ověřovatelé                                                        Štěpánka Hofmannová

                                                                                                 starostka obce

Vyvěšeno  :

Sejmuto    :

Vyvěšeno na el.úřední desce :

USNESENÍ

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne  24.9.2015  od  19,00  hod.

ve společenské místnosti u hřiště v Biřkově

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :

1.       Ověřovatele zápisu p. Václavu Tyrpeklovou a p. Michaelu Votavovou.

2.       Smlouvu s firmou GEPRO na servis programu MISYS.

3.       Dotaci Charitě Klatovy na roky 2014 a 2015 v částce 10 000,- Kč.

4.       Dotaci Diakonii ČCE – středisko západní Čechy Merklín  - na rok 2015

v částce  10 000,- Kč.

5.       Vypracování geometrického plánu na oddělení části pozemku z p.č.2014

p. Karlem Balounem a následně vyhlášení záměru na odprodej.

      6.  Návrh na vypracování územní studie u pozemků plánované zástavby.

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :

1.       Rozpočtové opatření č. 5,6/2015.

2.       Připomínky, dotazy a informace občanů v diskusi.

  

 …………………………………………….                      …………………………………….

             Radek Kramer                                       Štěpánka Hofmannová

        místostarosta obce                                          starostka obce

 Vyvěšeno :

Sejmuto   :

Vyvěšeno na el.úřední desce :