Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

OBEC BIŘKOV

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

 

o místním poplatku za provoz systému shromažd'ování,sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Biřkov se na svém zasedání dne…….. usnesením ze dne

. . . . .pod bodem.. .. . .. usneslo vydat na základě zákona č . 266/2015 Sb.,kterým

se mění zákon č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,

a v souladu s $ l0 písm. d) a $ 84 odst.2 písm. h) zákona č . 128/2000 Sb., o obcích

( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále

jen,,vyhláška"):

 

Čl. 1

 

Úvodní ustanovení

. Obec Biřkov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému

shromažd'ování,sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

odpadů ( dále jen,poplatek" ).

. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad Biřkov.

 

Čl. 2

Poplatník

 

. Poplatek za provoz systému shromažd'ování,sběru,přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů platí :

a) fyzická osoba,

-která má v obci trvalý pobyt

- které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky

povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů

- která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky

pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců

- které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo

dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,

byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,

a to ve výši odpovidajicí poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li ke stavbě

určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo

vice osob,jsou povinny platit poplatek společně a  nerozdílně.

. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Z a

fyzické, osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit

vlastník nebo správce.Osoby,které platí poplatek za vice fyzických osob, jsou

povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data

 

narození osob, za které poplatek platí.

 

Č I . 3

Ohlašovací povinnost

 

. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti

nejpozději do 15 dne ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,

případně doložit existenci skutedností zakládajicí nárok na osvobození nebo

úlevu od poplatku.

. Poplatník dle čl.2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,popř. jména,příjmení,místo pobytu,popř.další adresy pro doručování,datum narození.

. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také  evidenční

nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu.

Není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede

poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě

bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které

se byt nachází , a číslo bytu, po případně popis umístění v budově, pokud nejsou

byty číslovány.

. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci

poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v

důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo

rodinnému domu.

. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na  území členského státu Evropské

unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru

nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku

pro doručování.

. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto

změnu oznámit do 15 dnů ode dne kdy nastala.

 

Čl.4

Sazba poplatku

 

. Sazba poplatku činí .400.. Kč a je tvořena :

a) z částky ......:. Kč za kalendářní rok a

b) z částky ...400.. Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě

skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz

netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

. Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz

netříděného komunálního odpadu a osobu a kalendářní rok je obsaženo v

příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené

k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního

roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních

měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke

změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný

 

stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný:

. U poplatníka dle dl. 2 odst. I písm. a) - jednorázově do 31.1. příslušného

roku

. U poplatníka dle dl. 2 odst. I písm. b) - jednorázově do 31.1 . příslušného

roku

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je

poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci,ve

kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného

kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození

 

Od poplatku jsou osvobozeni osoby těžce zdravotně postižené, které jsou

Držiteli průkazu  ZTP/P.

 

Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které jsou umístěny do dětského

domova pro děti do 3 let věku, školského zařízeni pro výkon ústavní nebo

ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na

základě rozhodnuti soudu nebo smlouvy.

 

Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které jsou umístěny do zařízení

pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnuti soudu, na žádost

obecního úřadu s rozšířenou působnosti zákonného zástupce dítěte nebo

nezletilého.

 

Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které jako nezaopatřené dítě jsou

umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnuti

soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby.

 

Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které jsou umístěny v domově pro

osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory domově se zvláštním

režimem nebo chráněném bydlení.

 

Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanoveni počtu

měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Vznik nároku na osvobození od

placeni poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit ve lhůtě do 15

dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobozeni. Stejným

způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na

osvobozeni.

Čl. 7

Úlevy

Nárok na úlevu od poplatků má :

. Poplatník dle dl. 2 odst. a), který dovrší v příslušném roce

 

70 let a žije v jednočlenné domácnosti - ve výši 150,- Kč

 

Čl. 8

Navýšení poplatku

 

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří

mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným podpisným

seznamem.

 

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může

obecní úřad zvýšit až na trojnásobek . Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Vyměřené poplatky se zaokrouhluji na celé koruny nahoru.

 

Čl. 9

Odpovědnost za zaplacení poplatku

 

Vnikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti

nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve

svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází

poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto

opatrovníka. Zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postaveni

jako poplatník.

 

V případě podle prvého odstavce vyměří obecní úřad poplatek zákonnému

zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

 

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou

povinnost společně nerozdílně.

 

Čl. 10

Přechodné a zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2014 o místním poplatku za provoz

systému shromažd'ováni, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňováni

komunálního odpadu schválenou zastupitelstvem obce Biřkov dne 19.12.2014

která nabyla účinnosti dne 1.1. 2015.

 

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzuji

podle dosavadních právních předpisů.

 

Čl. 11

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1 .1.2016.

 

 

  ………………………                                                                                ……………………….

    Radek Kramer                                                                            Štěpánka Hofmannová

místostarosta obce                                                                          starostka obce  

 

Vyvěšeno na úřední desce dne :

Sejmuto z úřední desky dne :

Vyvěšeno na el.úřední desce dne :