Zápis ze zasedání OZ Biřkov konané dne 14.12.2015

Zápis

ze zasedání  OZ Biřkov konané dne  14.12.2015  od  18,00 hod.

ve společenské místnosti v Biřkově

 

Přítomni  :   Štěpánka Hofmannová,  Radek  Kramer,  Alena Baumruková,  Romana Zoubková,

                      Václava Tyrpeklová

Omluveni :   Michaela Votavová

Ověřovatelé  :  Alena Baumruková,  Romana Zoubková

Zapisovatel :     Jana Vlčková

 

Program :      1. Zahájení.

                        2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

                        3. Rozpočtové opatření č. 7 a 8.

                        4. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2015.

                        5. Návrh rozpočtu na rok 2016.

                        6. Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2015.

                        7. Prodej pozemku p.č. 2014/2.

                        8. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic.

                        9. Diskuze.

                      10. Usnesení a závěr.

 

1.       Zahájení.

Zasedání zahájila starostka obce v 18,05 hod. Přivítala všechny přítomné a určila zapisovatelkou dnešního programu Janu Vlčkovou. Přítomno je 5 členů zastupitelstva z 6, takže zastupitelé jsou usnášeníschopné. Starostka navrhla na ověřovatele zápisu p. Alenu Baumrukovou a p. Romanu Zoubkovou, které byly zvoleny jednomyslně.

Dále přečetla program dnešního zasedání, který byl taktéž jednomyslně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

 

2.       Kontrola usnesení z minulého zasedání.

Usnesení z minulého zasedání, které se konalo 24.9.2015 přečetl místostarosta. Jednotlivé body usnesení jsou plněny průběžně.

 

3.       Rozpočtové opatření č. 7 a 8.

Tato jednotlivá opatření k 30.9.2015 a 31.10.2015 přečetla účetní obce. Obě opatření byla schválena starostkou obce.

 

4.       Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2015.

Novou vyhlášku platnou od 1.1.2016 a zákonné úpravy v ní přečetla a vysvětlila účetní obce. Ve vyhlášce se mění osvobození a odpovědnost za zaplacení poplatku.

Sazba poplatku za odvoz odpadu pro rok 2016 zůstává stejná, tj.  400,- Kč na osobu a rok dle Čl.2 odst 1 vyhlášky č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Hlasování  :   5   pro

 

5.       Návrh rozpočtu na rok 2016.

Návrh rozpočtu obce Biřkov na rok 2016 přečetla účetní obce. Vysvětlila jednotlivé položky a paragrafy jak na příjmové, tak i na výdajové straně rozpočtu. Výdaje rozpočtu jsou schvalovány po jednotlivých paragrafech. Rozepsání těchto paragrafů na jednotlivé položky provede účetní obce spolu s předsedkyní finančního výboru na začátku roku 2016.

Rozpočet je schvalován jako přebytkový.

Příjmy     -      3 079 166,- Kč

Výdaje    -      2 332 624,- Kč

Hlasování  :   5  pro

 

 

 

 

6.       Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2015.

Směrnice, které se řídí zákonem o účetnictví přečetla účetní obce. Jedná se o inven-

tarizaci veškerého majetku, závazků, pohledávek a inventarizaci jednotlivých účtů.

Hlasování  :   5  pro

 

7.       Prodej pozemku p.č. 2014/2.

Jedná se o oddělený pozemek z p.č. 2014 v k.ú. Biřkov.  Výměra pozemku p.č. 2014/2 je 2 951 m2. Na pozemek byl vyhlášen záměr na odprodej. O pozemek projevili zájem manželé Balounovi, Biřkov  52.  Zastupitelé rozhodli o prodeji tohoto pozemku za cenu  30 700,- Kč.

Hlasování  :    5   pro

 

8.       Pravidla pro přijímání a vyřizování petic.

Tato pravidla se řídí podle zákona o právu petičním. Petici přijímá starosta obce, předává k vyjádření zastupitelstvu a následně vyrozumění odesílá petentovi.

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1.1.2016.

Hlasování :     5   pro

 

9.       Diskuze.

V diskuzi nebyly žádné připomínky.

 

10.   Usnesení a závěr.

Usnesení z dnešního zasedání přečetla zapisovatelka.

Hlasování :   5   pro

 

Starostka ukončila zasedání v 19,30  hod., poděkovala za účast a popřála všem veselé vánoce a v novém roce hodně zdraví a štěstí.

 

Zapsala  :  Jana Vlčková

 

 

…………………………………………….                                               …………………………………………….

            Ověřovatelé                                                                      Štěpánka Hofmannová

Vyvěšeno :                                                                                            starostka obce

Sejmuto   :

Vyvěšeno na el.úřední desce :

 

 

 

  Usnesení

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 14.12.2015 od 18,00 hod. ve společenské místnosti v Biřkově

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :

 

1.       Ověřovatele zápisu p. Alenu Baumrukovou a p. Romanu Zoubkovou.

2.       Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015.

3.       Rozpočet obce Biřkov na rok 2016.

4.       Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2015.

5.       Prodej pozemku p.č. 2014/2 v k.ú. Biřkov manželům Balounovým, Biřkov  52  za cenu  30 700,- Kč.

6.       Pravidla pro přijímání a vyřizování petic.

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :

 

1.       Rozpočtová opatření č. 7 a 8 /2015.

 

 

  ……………………………………………                      …………………………………………….

               Radek Kramer                                         Štěpánka Hofmannová

           místostarosta obce                                        starostka obce

 

 

Vyvěšeno :

Sejmuto    :

 

Vyvěšeno na el.úřední desce :