Zápis ze zasedání OZ Biřkov konané dne 3.3.2016

Zápis

ze zasedání OZ Biřkov konané dne  3.3.2016  od  18,00  hod. ve společenské místnosti v Biřkově

 

Přítomni :  Štěpánka Hofmannová, Radek Kramer, Alena Baumruková, Václava Tyrpeklová,

                    Romana Zoubková, Michaela Votavová

Ověřovatelé  :  Václava Tyrpeklová, Michaela Votavová

Zapisovatelka :   Jana Vlčková

Program :      1. Zahájení.

                        2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

                        3. Rozpočtové opatření č. 9, 10/2015.

                        4. Dodatek k odpisovému plánu.

                        5. Vyrušení nájmu z prodejny z roku 2012.

                        6. Dotace na zajištění dopravní obslužnosti.

                        7. Program podpory akcí spolků na rok 2016.

                        8. Program podpory sportu, hasičů na rok 2016.

                        9. Schválení poskytování věcných darů občanům k životním výročím.

                      10. Diskuse.

                      11. Usnesení a závěr.

1.       Zahájení.

Zasedání zahájila starostka v 18,05  hod. Přivítala všechny přítomné, určila zapisovatelku p. Janu Vlčkovou. Ověřovatelkami dnešního zápisu navrhla p. Václavu Tyrpeklovou a p. Michaelu Votavovou, které byly jednomyslně schváleny všemi přítomnými členy zastupitelstva. Přečetla program zasedání a podala návrh na doplnění programu. Za bod 9) se vkládají body :

10) Rozpočtový výhled na roky 2016 – 2018.

11) Schválení kulturní a sociální komise.

12) Schválení předsedy a členů kulturní a sociální komise.

13) Schválení podání žádostí o dotace na renovaci drobných sakrálních památek.

Ostatní body programu se posouvají. Takto upravený program byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

2.       Kontrola usnesení z minulého zasedání.

Usnesení ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 14.12.2015 přečetl místostarosta obce. Jednotlivé body usnesení jsou průběžně plněny.

3.       Rozpočtové opatření č. 9, 10/2015.

Obě opatření přečetla účetní obce. Rozpočtové opatření č. 9 schválila starostka obce k 30.11.2015 a rozpočtové opatření č. 10 schválila též starostka obce k 31.12.2015.

Příjmy v Kč  -  rozpočet po úpravě k 31.12.2015  -   3 865 207,- Kč

Výdaje v Kč  -  rozpočet po úpravě k 31.12.2015  -   3 055 826,- Kč

4.       Dodatek k odpisovému plánu.

Účetní obce podala návrh na úpravu směrnice č. 14 – Odpisový plán. V Čl.2, odst.2.3. požaduje změnit : O účetních odpisech bude účtováno ročně, nejpozději k 31.12. příslušného roku. Do nynější doby se o odpisech účtovalo čtvrtletně. Ostatní ujednání ve směrnici se nemění.

Hlasování :   6    pro

5.       Vyrušení nájmu z prodejny z roku 2012.

Jedná se o doplatek nájmu – fa č. 9/2012 – k 19.11.2012 ve výši 161,81 Kč.              p.Houdková se zdržuje neznámo kde, pohledávka je nevymahatelná.

Hlasování :    6   pro

6.       Dotace na zajištění dopravní obslužnosti.

Plzeňský kraj podal žádost o dotaci na územní dopravní obslužnost ve výši 5 120,- Kč na rok 2016. Jedná se o autobusovou dopravu. Obecní zastupitelstvo schválilo tuto žádost a zároveň schválilo smlouvu s Plzeňským krajem na zajištění této obslužnosti.

Hlasování :   6   pro

7.       Program podpory akcí spolků na rok 2016.

Spolky si mohou podat žádost o dotaci od 1.3.2016 do 30.11.2016 na formuláři, který si  vyzvednou na obecním úřadu. Celý program i s přílohami je vyvěšen na stránkách obce, nebo k nahlédnutí na obecním úřadu, kde se žadatelé seznámí s podmínkami.

Hlasování :   6   pro

8.       Program podpory sportu, hasičů na rok 2016.

Sportovci a hasiči si mohou podat žádost o dotaci na činnost od 1.3.2016 do 30.9.2016 na formuláři, který si vyzvednou na obecním úřadu. Celý program i s přílohami je taktéž vyvěšen na stránkách obce, nebo k nahlédnutí na obecním úřadu, kde se žadatelé seznámí s podmínkami.

Hlasování :   6   pro

9.       Schválení poskytování věcných darů občanům k životním výročím.

Zastupitelé schválili poskytování věcných darů – balíčků – občanům k jejich významným životním výročím, tj k 70-ti letům, k 75-ti letům, k 80-ti letům a poté každý rok.  Balíčky budou poskytovány v hodnotě cca  300,- Kč.

Hlasování :   6   pro

10.    Rozpočtový výhled na roky 2016 – 2018.

Starostka spolu s účetní obce vytvořily rozpočtový výhled na roky 2016 – 2018.

Ten obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích obce. Rozpočtový výhled je pomocný nástroj hospodaření obce, tedy vlastně víceletý finanční plán.

 

11.    Schválení kulturní a sociální komise.

Zastupitelstvo schválilo vytvoření kulturní a sociální komise od  3.3.2016. Ta bude mít za úkol chodit blahopřát občanům k významným životním výročím a podílet se na organizaci kulturních akcí pořádaných obcí.

Hlasování :    6  pro

12.    Schválení předsedy a členů kulturní a sociální komise.

Starostka navrhla na předsedu této komise p. Romanu Zoubkovou a členy p. Michaelu Votavovou a p. Vendulu Kramerovou.

Hlasování :   6  pro

13.    Schválení podání žádostí o dotace na renovaci drobných sakrálních památek.

Jedná se o opravu křížků : a) v obci Biřkov – u č.p. 42

                                               b) v obci Biřkov – na točně u bývalé hospody

                                               c) v obci Zderaz – u „Zvoničky“

Křížky jsou značně poničené. Do 15.3.2016 musí být podána žádost, dotace může činit až 70 % nákladů na opravu. Do 3 metrů v okolí památky je možno upravit terén.

Hlasování :   6   pro

 14.    Diskuse.

a)       Starostka  - informovala občany o akcích pořádaných obcí.

                     11.6.2016  by se měl konat dětský den

                      25.6.2016  zve starostka na pouťovou zábavu a na rybářské závody

             b) p. Hohelberger – jak to vypadá s pokutou za poldr ?

                       starostka  -  vše bylo přehodnoceno, obec se odvolala k nejvyššímu finančnímu

                                              úřadu. Obec zaplatila jen  51 526,- Kč za porušení rozpočtové

                                              kázně, a druhá pokuta ve výši cca 3 000,-Kč je nadále v řešení.

15.   Usnesení a závěr.

Zapisovatelka přečetla návrh na usnesení z dnešního zasedání.

Hlasování :  6  pro

Starostka ukončila zasedání v 18,55 hod., poděkovala všem za účast a popřála hodně zdraví  do nového roku.

 

Zapsala  :  Jana Vlčková


 

 

……………………………………………                                                …………………………………………..

               ověřovatelé                                                                    Štěpánka Hofmannová

                                                                                                               starostka obce

Vyvěšeno  :

Sejmuto     :

Vyvěšeno na el.úřední desce :

USNESENÍ

ze zasedání OZ Biřkov konané dne  3.3.2016  od  18,00  hod. ve společenské místnosti v Biřkově

Obecní zastupitelstvo schvaluje :

1.       Dodatek č.1 k odpisovému plánu – směrnici č. 14.

2.       Vyrušení nájmu z prodejny – fa č. 9/2012 –z 19.11.2012 ve výši  161,81 Kč pro nevymahatelnost.

3.       Žádost o dotaci a zároveň smlouvu na zajištění územní dopravní obslužnosti s Plzeňským krajem ve výši  5 120,- Kč.

4.       Program podpory akcí spolků na rok 2016.

5.       Program podpory sportu, hasičů na rok 2016.

6.       Poskytování věcných darů občanům k životním výročím.

7.       Zřízení kulturní a sociální komise obce Biřkov.

8.       Předsedu kulturní a sociální komise p. Romanu Zoubkovou.

Členy kulturní a sociální komise p. Michaelu Votavovou a p. Vendulu Kramerovou.

9.       Podání žádosti o dotaci na renovaci drobných sakrálních památek – křížků – v obcích Biřkov a Zderaz.

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :

1.       Rozpočtové opatření č. 9, 10/2015.

2.       Rozpočtový výhled na roky 2016 – 2018.

3.       Ostatní informace a dotazy v diskusi.

 

 

       ………………………………………………….                                        ………………………………………………

                     Radek Kramer                                                                 Štěpánka Hofmannová

                místostarosta obce                                                                     starostka obce

 

 

Vyvěšeno :

Sejmuto    :

Vyvěšeno na el.úřední desce :