ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

 

OBEC  BIŘKOV

 

ZÁVĚREČNÝ  ÚČET  ZA  ROK  2015

 

Obec   Biřkov,  Biřkov   7,  334 01  Přeštice

Právní forma  :                                        územně samosprávný celek

Předmět činnosti :                                   stanoveno zák.č. 128/2000 Sb.

IČO :                                                       43313868

Rozvahový den :                                     31.12.2015

Starosta :                                                  Štěpánka Hofmannová

Místostarosta :                                         Radek Kramer

Kontrolní výbor :                                     počet členů  3

                                 předseda :               Alena Baumruková

Finanční výbor :                                      počet členů   3

                                 předseda :               Václava Tyrpeklová

Počet členů zastupitelstva :                     6

Odpisový plán :                                       účetní jednotka prováděla k 31.12.2015 odpisy

                                                                dle odpisového plánu

 

Vedení účetnictví obce jako ÚSC se řídí zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů a k němu vydanými prováděcími předpisy. Pro obec je to především vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb.o rozpočtové skladbě, zákon č. 250/2000 Sb.o rozpoč-

tových pravidel územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Účetní postupy jsou kromě prováděcí vyhlášky č. 505/2002 Sb.upraveny Českými účetními standardy.

 

Příjmy celkem v Kč

                                                                                 rozpočet po změnách        skutečnost

 

                    daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti              335 971,-                 335 971,03

                    daň z příjmu fyz.osob z samost.výděl.čin.               40 000,-                   38 741,55

                    daň z příjmu fyz.osob z kapitál.výnosů                   35 317,-                   35 316,13

                    daň z příjmu právnických osob                              327 723,-                 327 722,91

                    daň z příjmu práv.osob za obec                                24 130,-                   24 130,-

                    DPH                                                                        636 038,-                 636 037,33

                    poplatek za odnětí pozemku – funkce lesa                      23,-                          23,-

                    polatek – lividace komunál.odpadu                          53 600,-                   50 100,-

                    poplatek – ze psů                                                        2 040,-                     2 040,-

                    správní poplatky                                                              90,-                          90,-

                    odvod výtěžku a provozování loterií                          6 000,-                     5 537,33

                    daň z nemovitostí                                                    245 663,-                 245 662,18

                    neinv.přij.transf.ze  SR – dotace na mzdy z ÚP        51 777,-                   51 777,-

                    neinv.přij.transf. ze SR – dotace na st.správu          54 400,-                    54 400,-

                    neinv.transfery od obcí                                                  655,-                         655,-

                    převody mezi účty ČNB a ČS                             1 800 000,-               1 800 000,-

                    lesy – příjmy za prodej dřeva                                  120 000,-                115 099,-

                    lesy – příjmy z pronájmu – za honitbu                           786,-                      786,-

                    víceúčel.hřiště – pronájem                                          4 560,-                     4 560,-

                    víceúčel.hřiště – dar od ASAVETU                          80 000,-                   80 000,-

                    nebyt.hospodářství – příjmy z pronájmu                           1,-                             1,-

                    příjem z pronájmu obecních pozemků                       21 798,-                  20 798,-

                    příjmy z prodeje pozemků                                            4 800,-                    4 800,-

                    příjmy za tříděný odpad                                              10 000,-                    8 698,-

                    veřejná zeleň – příjem za dřevo                                    7 835,-                    7 835,-

                    příjmy z úroků na běžných účtech                                2 000,-                    1 728,72

----------------------------------------------------------------------------------------------------

            Příjmy  celkem                                                                                    3 853 508,18

                                                                                                                         ==========

 

Výdaje celkem v Kč

                                                             rozpočet po změnách        skutečnost

 

-                     pěstební činnost – lesy – odměny, materiál,                   61 913,-                  61 913,-

                                                   ostatní služby

-                     správa v lesním hosp.                                                        3 600,-                   3 600,-

-                     prodejna – materiál, el.energie                                        14 097,-                 14 097,-

-                     silnice – dopravní zrcadlo, materiál, ost.služby              22 701,-                 22 701,-

-                     příspěvek na územ.doprav.obslužnost                              5 240,-                    5 240,-

-                      pitná voda – rozbor                                                         12 500,-                  12 500,-

-                      drobné vodní toky – služby                                            90 750,-                  90 750,-

-                      vodohospodářská díla – služby                                      36 300,-                  36 300,-

-                      MŠ – neinv. dotace obcím na žáky                                  8 000,-                    8 000,-

-                      ZŠ – neinv.dotace obcím na žáky                                   14 300,-                 14 300,-

-                      knihovna – odměna, časopis                                             6 278,-                    6 130,-

-                      ost.záležit. kultury – ost.služby, pohoštění, věc.dary      26 289,-                  26 289,-

                                             odměny, materiál

-                      ost.tělových.činnost – odměny,materiál,el.energie,

-                                                          ost.služby, věcné dary,                 63 478,-                 63 477,25

-                      dětské hřiště  – ost.služby, materiál, opravy                    34 856,-                 34 298,-

-                      veřejné osvětlení – el.energie, opravy                             39 269,-                 36 641,-

-                      místní hospod. – mzdy, SP, ZP, materiál                         52 169,-                 52 168,-

-                      svoz nebezpečného odpadu                                               9 094,-                   9 094,-

-                      svoz komunálního odpadu                                              74 045,-                  74 045,-

-                      svoz velkoobjemového odpadu                                         7 978,-                   7 978,-

-                      poldr – odměny                                                               12 495,-                 12 495,-

-                      veřejná zeleň – odměny, služby, poh.hmoty, opravy      88 931,-                 88 931,-

                                    materiál, nůžky na plot               

-                      příspěvek DIAKONII Merklín a Charitě Klatovy          20 000,-                  20 000,-

-                      hasiči – materiál, el.energie, poh.hmoty, věcné dary,       9 459,-                    9 329,-

                                  neinv.příspěvek na okrsek a jednotku

                                  JSDH Chudenice

-                      obecní zastupitelstvo – odměny, ZP, tel.poplatky,

                                      cestovné                                  200 216,-                196 535,07

-                      místní správa – odměny, el.energie, materiál, opravy,       316 751,-          312 969,79

                         DHDM, poštovné, tel.popl., cestovné,

                         popl.banka, služby,pohoštění,servis programů,

                         neinv. transfery nezisk.organ.,právnické služby,

                         poskytované zálohy vlastní pokladně                                                                            

-                      pojištění majetku                                                                  13 120,-              13 117,-

-                      převod mezi účty ČNB a ČS                                           1 800 000,-         1 800 000,-

-                      daň z příjmu práv.osob za obec                                            24 130,-               7 030,-

-                      vratka dotace na volby z r. 2014                                             7 867,-               7 867,-

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Výdaje celkem                                                                                         3 044 895,11

                                                                                                             ============

 

            Celkem příjmy                              3 853 508,18     

            Celkem výdaje                              3 044 895,11      

           --------------------------------------------------------------------

             Rozdíl mezi příjmy a výdaji          808 603,07     

                                                                    ===============

 

Stav běžného účtu u ČS k 31.12.2015                                                      3 533 723,57    

                                                                                                                   ==============

Stav běžného účtu u ČNB k 31.12.2015                                                      538 521,94    

                                                                                                                      =============                                                                                     

Stav cenin k 31.12.2015                                                                                         0,-          

                                                                                                                            ==========

Pokladní hotovost k 31.12.2015                                                                      69 988,-      

                                                                                                                            ==========

Pohledávky k 31.12.2015 – za nájem z prodejny - Houdek                              161,81          

                                                                                                                           ===========

                                                                                                                        

Závazky k 31.12.2015 -       mzdy, ZP, daň za 12/2015,  odměny                 27 993,-     

                                              nezaplacené faktury z 12/2015                         10 473,19   

                                              zálohy – el.energie                                             92 180,-      

                                              záloha na ŠJ Přeštice – obědy žáci                     2 300,-     

                                             -----------------------------------------------------------------------------

                                               Celkem                                                             132 946,19   

                                                                                                                       ============

Hodnota majetku podle druhu k 31.12.2015 :

                                             drobný dlouhod.nehmotný majetek               339 101,90   

                                             budovy, stavby                                             20 908 083,60   

                                             samostatné movité věci                                    599 099,80   

                                             drobný hmotný majetek                                  822 263,23   

                                             pozemky                                                         1 674 826,50   

                                             nedokončené investice                                      179 850,-      

                                            -----------------------------------------------------------------------------

                                            celkem                                                            24 523 225,03  

                                                                                                                 ===============

 

Rozbor výdajů   

                                                                  Celkem

Lesy                                                                            61 913,-

-                      materiál                                                                                               17 072,-

-                      služby – těžba,vyžinování, sázení…                                                  12 705,-

-                      odměny                                                                                               32 136,-

 

Vnitřní obchod – prodejna                                        14 097,-

-                      materiál                                                                                                 5 740,-

-                      el.energie                                                                                              8 357,-

 

Správa v lesním hospodářství                                    3 600,-

-                      odměna – správcovství                                                                          3 600,-

 

Dopravní obslužnost                                                     5 240,-

                    výdaje na územní dopr.obslužnost                                                        5 240,-

 

Pitná voda                                                                    12 500,-

                    služby - rozbory                                                                                  12 500,-

 

Silnice                                                                           22 701,-

-                      dopravní zrcadlo                                                                                  11 211,-

-                      materiál                                                                                                     679,-

-                      ostatní služby                                                                                       10 811,-

 

Drobné vodní toky                                                       90 750,-

-                      úprava potoka                                                                                      90 750,-

 

Vodohospodářská díla                                                 36 300,-

-                      úprava vyústě potoka                                                                           36 300,-

 

Mateřská škola                                                              8 000,-

                    neinvestiční dotace obcím na žáky                                                         8 000,-

 

Základní škola                                                              14 300,-

                    neinvestiční dotace obcím na žáky                                                       14 300,-

 

Knihovna                                                                        6 130,-

                    odměna knihovnici                                                                                  4 778,-

                    časopisy                                                                                                   1 352,-

 

Ostatní záležitosti kultury                                           26 289,-

                    ostatní služby                                                                                         10 300,-

                    pohoštění                                                                                                  4 633,-

                    věcné dary                                                                                            5 207,-

                    odměny                                                                                                4 589,-

                    materiál                                                                                                1 560,-

                                                                                                       

Víceúčelové hřiště – tělových.činnost                         63 477,25

                    odměny                                                                                                   340,-

                    materiál                                                                                              17 584,-

                    el.energie                                                                                            35 378,-

                    ost.služby                                                                                              6 526,25

                    věcné dary                                                                                            3 649,-

 

Dětské hřiště                                                                  34 298,-

                    materiál                                                                                                4 442,-

                    ostatní služby                                                                                          819,-

                    opravy                                                                                                29 037,-

 

Veřejné osvětlení                                                            36 641,-

                    el.energie                                                                                             34 372,-

                    opravy                                                                                                   2 269,-

 

Místní hospodářství                                                       52 168,-

                    materiál                                                                                                     390,-

                    mzdy                                                                                                     38 640,-

                    SP z mezd                                                                                               9 660,-

                    ZP z mezd                                                                                               3 478,-

 

Svoz nebezpečných odpadů                                           9 094,-

                    služby – odvozy                                                                                      9 094,-

Svoz komunálního odpadu                                          74 045,-

                    služby – odvozy                                                                                   74 045,-                                                                                  

Svoz velkoobjemového odpadu                                     7 978,-

                    služby – odvozy                                                                                      7 978,-

 

Poldr                                                                               12 495,-

-                      odměny                                                                                                 12 495,-

 

Veřejná zeleň                                                                 88 931,-

                    odměny                                                                                                16 461,-

                    materiál                                                                                                14 607,-

                    ost.služby                                                                                             29 010,-

                    pohonné hmoty a maziva                                                                       9 280,-

                    opavy a udržování                                                                               10 133,-

                    nůžky na plot                                                                                         9 440,-

 

Hasiči                                                                              9 329,-

                    el.energie                                                                                                1 565,-

                    materiál                                                                                                      417,-

                    pohonné hmoty                                                                                          540,-

                    věcné dary                                                                                                  307,-

                    neinv. příspěvek na okrsek                                                                         500,-

                    neinv.příspěvek na JSDH Chudenice                                                      6 000,-

 

Zastupitelstvo obce                                                   196 535,07

                    odměny                                                                                                 158 098,-

                    ZP                                                                                                           15 570,-                                        

                    telefonní poplatky                                                                                    9 145,07

                    cestovné                                                                                                  13 722,-

 

Místní správa                                                         312 969,79

                    odměna účetní + práce na OÚ                                                               80 966,-

                    DHDM                                                                                                   17 765,-

                    materiál                                                                                                    8 965,71

                    el.energie                                                                                               10 734,-

                    poštovné                                                                                                  1 286,-

                    telefonní poplatky                                                                                  13 512,54

                    poplatky banka                                                                                        5 703,60

                    právnické služby                                                                                   18 150,-

                    servis programů na PC                                                                          12 070,-

                    ost.služby                                                                                              50 001,94

                    cestovné                                                                                                     260,-

                    pohoštění                                                                                                   249,-

                    neinv.příspěvky nezisk. Organizacím – Diakonie a Charita                 20 000,-

                    neinv.příspěvky nezisk.organizacím – SMS, Běleč                                2 405,-

                    poskytnuté zálohy vlastní pokladně                                                      69 988,-

                    opravy                                                                                                         913,-

 

Pojištění                                                                       13 117,-

                    pojištění majetku – budov                                                                    13 117,-

 

Převody mezi účty                                                 1 800 000,-

                    převody mezi účty u ČNB a ČS                                                      1 800 000,-

 

Daň z příj.práv.osob za obec                                      24 130,-

                    odvod                                                                                                    24 130,-

 

Finanční vypořádání minulých let                              7 867,-

                    vratka dotace na volby z r. 2014                                                            7 867,-

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

        Celkem výdaje                                                                               3 044 895,11

                                                                                                               ===========

  

 

                                    Finanční vypořádání dotací za rok 2015

 

Dotace do rozpočtu obce za rok 2015 činily celkem 106 177,- Kč.

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

 

 

Poskytovatel             účel                                  ÚZ         položka     rozpočet          čerpání          %

 

KÚPK                  výkon státní správy                             4112         54 400           54 400          100

 

 

Úřad práce           transfery na mzdy               13 234     4116         51 777           51 777           100

 

 

   

 

 

 

 

Schváleno OZ dne :    

 

 

 

 

 

  ....................................                                                                           .....................................

         Radek Kramer                                                                                 Štěpánka Hofmannová

      místostarosta obce                                                                                   starostka  obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno  :  

  

Sejmuto    :     

 

Vyvěšeno na el.úřední desce :