Oznámení o svolání valné hromady

Oznámení o svolání valné hromady

Honebního společenstva Ježovy – Biřkov

 

 

Místostarosta Honebního společenstva Ježovy - Biřkov, IČ: 708 41 624, se sídlem Ježovy 37, 340 12 Švihov (dále jen „HS Ježovy - Biřkov“), svolává dle ust. § 22 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, a čl. 6 stanov HS Ježovy – Biřkov valnou hromadu HS Ježovy - Biřkov,

 

která se bude konat dne 02.06.2016 od 17:00 hod.

v budově Obecního úřadu Ježovy na adrese Ježovy 52,340 12 Švihov.

 

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady HS Ježovy - Biřkov (dále jen „VH“),

2. Volba orgánů VH,

3. Schválení volebního a jednacího řádu VH,

4. Odvolání honebního výboru a volba honebního starosty, honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru,

5. Projednání návrhu nového úplného znění stanov,

6. Projednání způsobu využití společenstevní honitby a návrhu na uzavření smlouvy o nájmu honitby,

7. Projednání návrhu o finančním hospodaření a o použití čistého výtěžku,

8. Závěr valné hromady.

Další záležitosti lze na pořad jednání VH zařadit jen se souhlasem všech přítomných členů HS Ježovy – Biřkov.

 

Právo účasti na valné hromadě mají všichni členové HS Ježovy – Biřkov, a to buď osobně, nebo v zastoupení. Zástupce je povinen prokázat se při prezentaci písemnou plnou mocí, z níž bude vyplývat právo účasti na VH a právo hlasovat za zmocnitele nejméně v rozsahu navrženého pořadu jednání. Hlasovací právo na valné hromadě přísluší pouze členům honebního společenstva. Na rozhodování se členové honebního společenstva podílejí podle výměry honebních pozemků, které vlastní a které tvoří společenstevní honitbu. Za každý, i započatý hektar výměry honebního pozemku, který v honitbě vlastní, přísluší členovi honebního společenstva jeden hlas. Návrh smlouvy o nájmu honitby, návrh finančního hospodaření, návrh použití čistého výtěžku a návrh nového úplného znění stanov jsou k nahlédnutí u honebního místostarosty ode dne uveřejnění tohoto oznámení až do dne konání VH.

 

 

V Ježovech dne 15.05.2016

 

 

 

…………………………………………………………..

Miroslav Franta

Místostarosta HS Ježovy - Biřkov