Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Biřkov za rok 2015

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Výtisk č. 1

Čj: EK/986/15

Zpráva o výsledku p
řezkoumání hospodaření
USC Biřkov, IČO: 43313868

za rok 2015

Přezkoumání se uskutečnilo dne:

6.5.2016

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných

celků a dobrovolných svazků obci.

Místo provedení přezkoumání: Biřkov Biřkov 7, 334 01 Přeštice

Přezkoumané období: 1. 1. 2015 31. 12. 2015

Přezkoumání vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jitka Voldřichová kontroloři:

-       Zoja Šťastná

Při přezkoumání byly přítomny:

-       Štěpánka Hofmannová - starostka obce - Jana Vlčková - účetní obce

 

 

3

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2015

dílčí přezkoumání nebylo provedeno.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov za rok 2015

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov za rok 2015

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov za rok 2015

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a)  podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0,01 °A

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

1,87 %

c)  podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0%

 

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 6.5.2016

 

 

Podpisy kontrolorů: Zoja Šťastná

 

4

/Jitka Vold
ři hová
kontrolor 'pověřený říz nim přezkoumání

Územní celek prohlašuje, že poskytl pravdivé a úpiné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, 'Šlu-oupova 18, 306 13 Plzeň.

 

 

 

 

OBEC BIŘKOV

Biřkov 7, 334 01 Přeštice
IČ: 43313868

 

 

 

 

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov o počtu 4 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)

Dne: 6. května 2016

Štěpánka Hofmannová

starostka obce

Rozdělovník

Výtisk č.

Počet výtisků

Předáno

Převzala

 

1

ÚSC Biřkov

Štěpánka Hofmannová

 

 

Krajský úřad Plzeňského kraje

Jitka Voldřichová

 

A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodařeni bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

B. 

 

 

 

 

 

 

Kontrolní a finanční výbor

Kontrolní výbor ze dne 29.4.,15.7.,14.10.,23.12.2015 Finanční výbor ze dne 18.2.,15.7.,26.10.,23.12.2015

 

 

Druh písemnosti                                                                                                                                        Popis písemnosti

Návrh rozpočtu________

Rozpočtová opatření Rozpočtový výhled  Schválený rozpočet  Závěrečný účet

Bankovní výpis

Faktura____________

Hlavní kniha _____

Inventurní soupis majetku a závazků

byl vyvěšen v době od 3.12. do 19.12.2014 jako přebytkový  bylo provedeno 10 RO za rok 2015

byl předložen  na léta 2014-2016  v ZO dne 19.12.2014

byl projednán a schválen v ZO dne 25.6.2015 bez výhrad, zveřejněn v době od 10.6. do 25.6.2015  k datu 31.12.2015

za rok 2015

za měsíc leden-prosinec 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k datu 31.12.2015

Pokladní  doklad  Pokladní kniha (deník)  Příloha rozvahy  Rozvaha

Výkaz pro hodnocení pinění

rozpočtu _________

Výkaz zisku a ztráty

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna,

převod)

Smlouvy o vkladu majetku Smlouvy ostatní  Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

za  rok 2015 za rok 2015 k datu 31.12.2015

k datu 31.12.2015____________

za měsíc únor-prosinec 2015

k datu 31.12.2015

 

prodej pozemku p.č. 1606/6 a 1606/7 v k.ú. Biřkov

ze dne 27.7.2015

veřejnosprávní smlouvy ze dne 7.10. 2015 ze dne 25.3.2015

ze dne 19.12.2014, 19.3.,25.6.,24.9.,14.12.2015 a 3.3.2016

Zjištění z jednorázového přezkoumání,

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.