Zápis ze zasedání OZ Biřkov konané dne 26.5.2016

Zápis

ze zasedání  OZ Biřkov  konaného  dne  26.5.2016  od  19,00  hod.

ve společenské místnosti  v Biřkově

 

Přítomni :      Štěpánka Hofmannová,  Radek Kramer, Václava Tyrpeklová, Alena Baumruková,

                        Romana Zoubková

Omluveni :     Michaela Votavová

Zapisovatel :   Jana Vlčková

Ověřovatelé :   Alena Baumruková, Romana Zoubková

Program :             1.  Zahájení.

                           2.  Kontrola usnesení z minulého zasedání.

                           3.  Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2016.

                           4.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Biřkov za rok 2015.

                           5.  Závěrečný účet obce Biřkov za rok 2015.

                           6.  Schválení účetní závěrky za rok 2015.

                           7.  Schválení smlouvy s firmou Gepro.

                           8.  Diskuse.

                           9.  Usnesení a závěr.

1.  Zahájení.

      Zastupitelstvo zahájila starostka obce, přivítala všechny přítomné, určila zapisovatelku

      zápisu, navrhla ověřovatelky zápisu, které byly jednomyslně schváleny a přečetla program

      zasedání. Navrhla úpravu programu, kdy za bod 7) se vkládá bod 8) Žádost o poskytnutí

      dotace Městu Klatovy. Takto upravený program byl jednomyslně schválen všemi přítom-

      nými členy zastupitelstva.

2.  Kontrola usnesení z minulého zasedání.

     Usnesení ze zasedání OZ Biřkov konaného dne  3.3. 2016  přečetl místostarosta obce.

     Jednotlivé body usnesení jsou průběžně plněny.

3.  Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2016.

      Jednotlivá opatření, která byla schválena starostkou, přečetla účetní obce.

      Rozpočtové opatření č.2  -  příjmy v Kč -  rozpočet po úpravě       -    3 243 816,- 

                                                       výdaje v Kč -  rozpočet po úpravě      -    2 588 414,- 

      Rozpočtové opatření č. 3 -  příjmy v Kč  -  rozpočet po úpravě      -    3 243 816,- 

                                                       výdaje v Kč  -  rozpočet po úpravě     -    2 670 208,- 

4.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Biřkov za rok 2015.

     Přezkoumání provedli auditorky Plzeňského kraje dne 6.5.2016 na OÚ Biřkov.

     Při přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedos-

     tatky.

     Při přezkoumání hospodaření ÚSC Biřkov za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

     a neuvádí se zjištěná rizika.

5. Závěrečný účet obce Biřkov za rok 2015.

     Rozpočtové příjmy  -   3 853 508,18   Kč.

     Rozpočtové výdaje  -   3 044 895,11   Kč.

     Stav účtů a stav pokladní hotovosti k 31.12.2015    -   4 142 23,51  Kč.

     Pohledávky k 31.12.2015  -  161,81  Kč.

     Závazky k 31.12.2015  -  132 946,19  Kč.

     Hodnota majetku k 31.12.2015  -   24 523 225,03  Kč.

     Dotace do rozpočtu obce činily v roce 2015  106 177,-  Kč.

     Závěrečný účet obce Biřkov za rok 2015 schválen bez výhrad.

     Hlasování  :   5   pro

6.  Schválení účetní závěrky za rok 2015.

      Výnosy obce za rok 2015  -  2 074 042,18  Kč.

      Náklady obce za rok 2015 -  1 640 359,75  Kč.

      Výsledek hospodaření obce Biřkov za rok 2015 před zdaněním činí :   457 812,43  Kč.

      Hlasování :   5   pro

7. Schválení smlouvy s firmou Gepro.

     Jedná se o smlouvu s firmou, která zajišťuje servis programu MISYS ( zpracování a uložení

     dat z Katastru nemovitostí do PC ).

     Hlasování :    5   pro

8.  Žádost o poskytnutí dotace Městu Klatovy.

      Jedná se o spolufinancování terénního programu spolku Ulice pro osoby závislé na nele-

      gálních návykových látkách na území města Klatovy pro občany regionu Klatovska na rok

      2016 – spolufinancování protidrogové prevence na území města Klatovy. Město požaduje

      dotaci ve výši  470,- Kč.

      Hlasování :    5   proti

9.  Diskuse.

      a) starostka informovala přítomné o konání dětského dne, který proběhne  11.6.2016.

10. Usnesení a závěr.

       Usnesení z dnešního zasedání přečetla zapisovatelka. Bylo jednomyslně schváleno všemi

       přítomnými členy zastupitelstva.

       Zasedání ukončila starostka v 19,40  hod. Poděkovala všem za účast.

 

Zapsala :  Vlčková

 

 

     …………………………………………………..                                              …………………………………………..

                       ověřovatelé                                                                        Štěpánka Hofmannová

                                                                                                                          starostka obce

Vyvěšeno :

Sejmuto   :

Vyvěšeno na el.úřední desce :

Usnesení

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne  26.5.2016  od  19,00  hod.

ve společenské místnosti v Biřkově

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :

 

  1. 1.      Závěrečný účet obce Biřkov za rok 2015 bez výhrad.
  1. 2.      Účetní závěrku obce Biřkov za rok 2015.
  1. 3.      Smlouvu s firmou Gepro.

 

Obecní zastupitelstvo neschvaluje :

 

1.      Žádost Města Klatovy o poskytnutí dotace na spolufinancování protidrogové prevence na území města Klatovy na rok 2016.

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :

 

  1. 1.      Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2016.
  1. 2.      Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Biřkov za rok 2015.

 

 

 

 

 

 

 

        ………………………………………………….                                     ……………………………………………..

                    Radek Kramer                                                                Štěpánka Hofmannová

               místostarosta obce                                                                starostka obce

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno :

Sejmuto   :

Vyvěšeno na el.úřední desce :