ZÁPIS ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 17.8.2016

ZÁPIS

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne  17.8.2016  od  19,30  hod.     na OÚ Biřkov

 

Přítomni  :  Štěpánka Hofmannová, Václava Tyrpeklová, Alena Baumruková,

                     Radek Kramer, Romana Zoubková, Michaela Votavová

Ověřovatelé :   Václava Tyrpeklová, Michaela Votavová

Zapisovatel :     Jana Vlčková

 

Program  :     1.  Zahájení

                        2.  Kontrola usnesení z minulého zasedání.

                        3.  Rozpočtové opatření č. 4 a 5/2016.

                        4.  Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Diakonii ČCE.

                        5.  Dodatek ke smlouvě o pronájmu prodejny.

                        6.  Schválení přijetí dotace od MZe.

                        7.  Schválení smlouvy o dílo na obnovy drobných sakrálních

                              památek.

                        8.  Diskuse.

                        9.  Usnesení a závěr.

 

1.       Zahájení

Zasedání zahájila starostka obce v 19,35  hod. Přivítala všechny přítomné,

určila zapisovatelku p. Vlčkovou a navrhla ověřovatele zápisu p. Votavovou a p. Tyrpeklovou, které byly jednomyslně schváleny všemi přítomnými členy. Přečetla program zasedání a požádala o úpravu programu : za bod 7 se vkládá bod 8) žádost p. Hochmannové, Biřkov 15 o koupi části  pozemku z p.č. 1606/2 v k.ú. Biřkov. Takto upravený program zasedání byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

 

2.       Kontrola usnesení z minulého zasedání.

Usnesení ze zasedání, které se konalo 26.5.2016 přečetl místostarosta obce. Všechny body jsou splněny.

 

3.       Rozpočtové opatření č. 4 a 5/2016.

Účetní obce přečetla a seznámila zastupitele s jednotlivými úpravami rozpočtu.

Zastupitelé vzali na vědomí.

 

 

4.       Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Diakonii ČCE.

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy požádala o finanční příspěvek na provozní náklady na rok 2016 ve výši  10 000,-Kč. Bude sepsána veřejno-

právní smlouva č. 1/2016.

Hlasování :   6  pro

 

5.       Dodatek ke smlouvě o pronájmu prodejny.

Byla upravena smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (prodejna ) s nájemkyní p. Kovaříkovou o dodatek č. 1. Mění se čl. IV, bod 2 – nájemné a energie. P. Kovaříková bude měsíčně platit 1 500,-Kč za spotřebu elektrické energie. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají stejné.

Hlasování :    6   pro

 

6.       Schválení přijetí dotace od MZe.

Ministerstvo zemědělství poskytlo dotaci ve výši 110 943,- Kč na obnovu drobných sakrálních památek v obcích Biřkov a Zderaz. Zastupitelé přijali tuto dotaci.

Hlasování :   6   pro

 

7.       Schválení smlouvy o dílo na obnovy drobných sakrálních památek.

Drobné sakrální památky ( křížky ) v obcích Biřkov a Zderaz bude opravovat p. Milan Směšný, Dobřany. Památky musí být opraveny do 10.9.2016.

Hlasování :   6  pro

 

8.       Žádost p. Hochmannové, Biřkov 15 o koupi části  pozemku z p.č. 1606/2 v k.ú. Biřkov.

p. Hochmannová si podala žádost o koupi části pozemku. Obec tuto žádost vzala na vědomí. P. Hochmannová si na své náklady zajistí oddělení části pozemku z p.č. 1606/2. Bude přesunuto na další zastupitelstvo.

 

9.       Diskuse.

a)       starostka – informace ohledně zájezdu do dětského zábavního parku

                     u Chamu v Německu. Zájezd se bude konat 3.9.2016.

                     Přihlášky přijímá starostka obce.

 

b)       starostka  - informace o řízení na Životním prostředí ohledně pokácení

                     stromu -dubu -v Biřkově z důvodu jeho rozlomení. Bude

                     řešeno na příštím zasedání.

 

c)       starostka -  informovala, že po dobu cca 2 týdnů bude sportovní hřiště

                     zavřeno z důvodu jeho čištění.

 

10.    Usnesení a závěr.

Návrh na usnesení z dnešního zasedání přečetla zapisovatelka. To bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými zastupiteli.

Starostka ukončila zasedání v 20,15  hod. Poděkovala za účast a popřála všem poklidný zbytek letních měsíců.

 

 

Zapsala :   Jana Vlčková

 

 

 

   ………………………………………………                                …………………………………………..

               ověřovatelé                                                          Štěpánka Hofmannová

                                                                                                     starostka obce

 

 

 

Vyvěšeno :

Sejmuto    :

Vyvěšeno na el.úřední desce :

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání OZ Biřkov konané dne 17.8.2016 od 19,30  hod.             na OÚ Biřkov

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :

 

1.       Poskytnutí dotace Diakonii ČCE – středisko Západní Čechy na rok 2016    ve výši  10 000,-Kč a zároveň veřejnoprávní smlouvu č. 1/2016.

2.       Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání.

3.       Poskytnutí dotace od MZe ve výši 110 943,-Kč na obnovu drobných sakrálních památek v obcích Biřkov a Zderaz.

4.       Smlouvu o dílo s p. Milanem Směšným, Dobřany na obnovu drobné sakrální architektury v obcích Biřkov a Zderaz.

 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :

 

1.       Rozpočtové opatření č. 4 a 5/2016.

2.       Žádost p. Hochmannové, Biřkov 15 o odkoupení části pozemku z p.č. 1606/2 v k.ú. Biřkov.

3.       Informace starostky v diskusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

  ………………………………………….                                     ………………………………………..

            Radek Kramer                                                      Štěpánka Hofmannová

        místostarosta obce                                                         starostka obce

                                                                                                

 

Vyvěšeno :

Sejmuto    :

Vyvěšeno na el.úřední desce :