Rozpočtové opatření č.6 /2016

Rozpočtové opatření č. 6/2016

Obec Biřkov

 

Příjmy v Kč

§           položka                           obsah                                        rozpočet         rozpočet        rozdíl

                                                                                                   před úpr.          po úpr.

 

               1351               odvod z loterií                                           5 000               6 000               1 000

                                                                                                                                                  ======

 

 

Výdaje v Kč

2141      5154               prodejna – el.energie                          12 000             16 000               4 000

2221      5193               územní dopravní obslužnost                  5 240               5 120                - 120

3639      5137               vysokotlaký čistič WAP                              -                 8 557                8 557

6171      5021               místní správa – odměny                      70 596            100 000              29 404

6171      5136               místní správa – knihy                                 -                1 350                1 350

6171      5363                za porušení rozpočtové kázně

-          penále ( poldr )                               54 557         109 114              54 557

                 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                          Celkem                                                                                                  97 748

                                                                                                                                                       =======

 

 

Příjmy v Kč    -   rozpočet před úpravou    -       3 243 816,-

                            úprava rozpočtu                            1 000,-

                          --------------------------------------------------------

                             rozpočet po úpravě              3 244 816,-

                                                                        ===========

 

 

Výdaje v Kč   -    rozpočet před úpravou   -        2 695 645,-

                              úprava rozpočtu                         97 748,-

                           ---------------------------------------------------------

                              rozpočet po úpravě             2 793 393,-

                                                                           ==========

 

Schváleno starostkou obce dne :  31.8.2016

 

                                                                                                                      Štěpánka Hofmannová

                                                                                                                           starostka obce

 

Vyvěšeno :

Sejmuto   :

Vyvěšeno na el.úřední desce :