Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje

 

Starostka obce Biřkov podle § 27 odst.1 zákona č. 130/2000 Sb.o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

oznamuje :

 

1.      1. Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční

 

                    v  pátek  dne      7. října 2016           od   14,00        do      22,00  hod.

                    v  sobotu dne    8. října  2016          od      8,00        do      14,00 hod.

 

2.      2. Místem konání voleb do zastupitelstva kraje

 

Ve volebním okrsku č.1

je volební místnost ( adresa )                               Obecní úřad Biřkov,  Biřkov  7

 

Pro voliče podle místa, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci

Biřkov,   Zderaz                                                                                                                                                                                                            

 

3.      3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství

České republiky ( platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky ), pokud má trvalý pobyt v obci náležející do obvodu příslušného kraje. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

4.     4.  Voliči budou dodány hlasovací lístky 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva kraje.

Ve dnech voleb do zastupitelstva kraje může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební

místnosti.

 

 

 

V Biřkově  dne  22.9.2016

 

                                                                                                                 …………………………………………………

                                                                                                                    Štěpánka Hofmannová

                                                                                                                           starostka obce