ZÁPIS ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 17.11.2016


Zápis

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne  17.11.2016  od  18,00 hod.   na OÚ Biřkov

 

Přítomni :   Štěpánka Hofmannová,  Radek Kramer,  Václava Tyrpeklová,    

                     Alena Baumruková, Romana Zoubková, Michaela Votavová

 

Ověřovatelé :  Alena Baumruková,  Romana Zoubková

Zapisovatelka :  Jana Vlčková

 

Program :    1.  Zahájení.

                      2.  Kontrola usnesení z minulého zasedání.

                      3.  Rozpočtové opatření č. 6, č. 7, č. 8/2016.

                      4.  Revokace usnesení bodu č. 2 dodatku č.1 ke smlouvě

                           o nájmu prostoru sloužícího k podnikání.

                      5.  Diskuse.

                      6.  Usnesení a závěr.

 

1 1.  Zahájení.

Zasedání zahájila starostka obce v 18,00  hod. Přivítala všechny přítomné, konstatovala, že je přítomno 6 členů OZ ze 6, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Na ověřovatele zápisu navrhla p. Baumrukovou

a p. Zoubkovou, které byly jednomyslně schváleny. Dále přečetla program zasedání, kde požádala o úpravu programu. Za bod 4) se vkládá bod 5) Žádost o povolení pokácení dřevin v k.ú. Biřkov.

Takto upravený program byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

 

2 2.    Kontrola usnesení z minulého zasedání.

Usnesení z minulého zasedání OZ, které se konalo 17.8.2016 na OÚ Biřkov přečetla zapisovatelka. Jednotlivé body usnesení jsou průběžně plněny.

 

3 3. Rozpočtové opatření č. 6, 7, 8/2016.

Jednotlivá opatření přečetla účetní obce a podala vysvětlení.

Rozpočtové opatření č. 6 bylo sestaveno k 31.8.2016.

Rozpočtové opatření č. 7 bylo sestaveno k 30.9.2016.

Rozpočtové opatření č. 8 bylo sestaveno k 31.10.2016.

Zastupitelé vzali na vědomí.

 

4 4.  Revokace usnesení bodu č.2 dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání.

Bod č.2 z usnesení ze 17.8.2016 se zatím měnit nebude. Bude udělán dodatek č.1 k nájemní smlouvě na úhradu poplatku za elektrickou energii

Poplatek bude nájemce platit v měsíčních splátkách 1 500,- Kč od 1.1.2016.

Hlasování :  6  pro sepsání dodatku č. 1  a 6  pro neschválení revokace

                      usnesení bodu č.2 z 17.8.2016

 

5 5.     Žádost o povolení pokácení dřevin v k.ú. Biřkov.

p. Hájek, Křenice 22, podal žádost o pokácení 12 ks stromů – topolů osika –na p.č. 573/2 v k.ú. Biřkov z důvodu, že stromy zasahují do elektrického vedení, při větru se ulamují větve a padají do silnice a na střechy budov, což ohrožuje provoz na silnici a též soukromý majetek.

Obec povoluje pokácení těchto stromů.

Hlasování :  6  pro

 

6  6.   Diskuse.

a)     starostka -  zájezd na vánoční trhy do Regensburgu – 10.12.2016.

                     Odjezd autobusu v 14,00 hod.

b)    p. Baumruková -  žádost o objednání kominíka na leden 2017.

c)     starostka -   rozsvěcení vánočního stromku před prodejnou proběhne

                      27.11.2016 od  18,00  hod.

 

7 7.    Usnesení a závěr.

Usnesení z dnešního zasedání přečetla zapisovatelka . Bylo jednomyslně schváleno všemi členy zastupitelstva.

Starostka ukončila zasedání v 19,00  hod. poděkovala za účast.

 

 

Zapsala :  Jana Vlčková

 

 

 

   …………………………………………                                               ……………………………………

                ověřovatelé                                                             Štěpánka Hofmannová

                                                                                                          starostka obce

Vyvěšeno :

Sejmuto    :

Vyvěšeno na el.úřední desce :