ZÁPIS ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 20.12.2016

ZÁPIS

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne 20.12.2016  od  19,00 hod.     

na OÚ Biřkov

 

Přítomni :   Štěpánka Hofmannová,  Radek Kramer,  Alena Baumruková,  Romana Zoubková,

                     Václava Tyrpeklová

Omluveni :  Michaela Votavová

Ověřovatelé :   Radek Kramer,  Václava Tyrpeklová

Zapisovatel :     Jana Vlčková

 

Program :        1.  Zahájení.

                          2.  Kontrola usnesení z minulého zasedání.

                          3.  Rozpočtové opatření č. 9/2016.

                          4.  Směrnice pro provedení inventarizace.

                          5.  Návrh rozpočtu obce Biřkov na rok 2017.

                          6.  Diskuse.

                          7.  Usnesení a závěr.

 

1.    1.  Zahájení.

Zasedání zahájila starostka obce v 19,00 hod. Přivítala všechny přítomné.  Zkonstatovala, že z 6-ti členů zastupitelstva je přítomno 5, takže je zastupitelstvo usnášeníschopné. Pověřila zápisem ze zasedání p. Vlčkovou. Ověřovatele zápisu navrhla p. Kramera a p. Tyrpeklovou, kteří byli schváleni všemi přítomnými členy zastupitelstva. Přečetla program zasedání, který byl taktéž jednomyslně schválen všemi přítomnými členy OZ.

 

2.    2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

Usnesení ze dne 17.11.2016 přečetla účetní obce. Jednotlivé body jsou průběžně plněny.

 

3.   3. Rozpočtové opatření č. 9/2016.

Rozpočtové opatření č. 9/2016 sestavené k 30.11.2016 přečetla účetní obce.

Seznámila s úpravou jednotlivých položek.

Rozpočet po úpravě rozpočtu -  příjem  -   3 454 636,- 

                                           -  výdej    -   3 102 788,- 

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

4.    4.   Směrnice pro provedení inventarizace.

Směrnice přečetla účetní obce. Fyzická inventarizace se bude konat v době od 21.12.2016   do 20.1.2017. Ukončení inventarizace účtů je 31.1.2017.

Inventarizační komise vyhotoví na základě inventurních soupisů závěrečnou zprávu do 25.1.2017. Za provedení inventarizace odpovídá předseda inventarizační komise a účetní obce.

Hlasování :   5  pro

 

 

5.      5. Návrh rozpočtu obce Biřkov na rok 2017.

Návrh rozpočtu přečetla účetní obce a seznámila zastupitele s jejím obsahem.

Nebyly žádné připomínky.

Rozpočet na rok 2017  -  příjmy   -   2 707 905,- 

                                            výdaje -     2 021 404,- 

Rozpočet byl schválen jako přebytkový.

Hlasování :   5  pro

 

6.     6. Diskuse.

1)      Starostka  -  kominík bude chodit  20.1.2017. Bude vyhlášeno.

2)      Starostka -   prodávají se lístky na muzikál Kleopatra do divadla Brodway do Prahy

                      na 8.4.2017.

3)      Starostka -  setkání zastupitelů mikroregionu Běleč se uskuteční  31.3.2017 od

                     18,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně. Toto setkání budeme

                      pořádat spolu s obcí Křenice.

 

7.    7.  Usnesení a závěr.

Návrh usnesení přečetla zapisovatelka. Byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Zasedání ukončila starostka obce v 20,15  hod.  Poděkovala všem za účast a popřála klidné vánoční svátky a hodně zdraví do nového roku.

 

 

 

Zapsala :  Jana Vlčková

 

 

 

 

 

      ………………………………………………..                                                  …………………………………………….

                  ověřovatelé                                                                              Štěpánka Hofmannová

                                                                                                                       starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno :

 

Sejmuto   :

 

Vyvěšeno na el.úřední desce :

 

 

USNESENÍ

ze zasedání OZ Biřkov konaného dne  20.12.2016  od  19,00  hod.

na OÚ Biřkov

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :

 

1.    1.  Ověřovatele zápisu p. Kramera a p. Tyrpeklovou.

2.  2.   Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2016.

3.    3. Rozpočet obce Biřkov na rok 2017.

 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :

 

1.  1.   Rozpočtové opatření č. 9/2016.

2.   2.Zprávy starostky v diskusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
                                                                                  ………………………………………..                  ..............................

      Radek Kramer                           Štěpánka Hofmannová
       místostarosta                             starostka obce
            obce                                        
                                                          
     

                                                     

 

 

 

 

Vyvěšeno :

 

Sejmuto   :

 

Vyvěšeno na el.úřední desce :